Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Hallands län

Social Hållbarhet

Nyhetsbrev juni 2023

*|data:head|*

Nyhetsbrev - Levnadsvanor

Vi vill med detta nyhetsbrev informera om aktuellt gällande frågor för social hållbarhet i Hallands län och bjuda in till samverkan. I detta nyhetsbrev inkluderar vi flera perspektiv av social hållbarhet. Genomgående i nyhetsbrevet kommer du vid varje nyhet att finna taggningar till Agenda 2030


Välkomna att läsa!

// Utvecklingsenheten, på Länsstyrelsen i Hallands län

Blomman för de åtta folkhälsoområdena där boende är förstorat.

Levnadsvanor är ett av folkhälsopolitikens målområden

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Folkhälsopolitiken har åtta målområden. Målområde 6 handlar om levnadsvanor. Våra levnadsvanor har betydelse för hälsan. För att åstadkomma en god och jämlik hälsa är det viktigt att stärka människors handlingsutrymme och möjligheter till hälsosamma levnadsvanor.

Målområde 6 innehåller följande fokusområden:
• Begränsad tillgänglighet till hälsoskadliga produkter
• Ökad tillgänglighet till hälsofrämjande produkter, miljöer och aktiviteter
• Stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med levnadsvanor i välfärdens organisationer

Läs mer om de nationella mål och målområden som finns inom folkhälsopolitiken på Folkhälsomyndighetens webbplats

Stetoskop format som ett hjärta

Folkhälsan i Sverige

Folkhälsomyndigheten har nyligen publicerat folkhälsorapporten för 2023. I rapporten framkom bland annat att:

  • Gruppen med låg socioekonomisk position drabbas i större utsträckning av ohälsa, uppger oftare ohälsosamma levnadsvanor och har sämre förutsättningar för hälsa. För kvinnor i den gruppen har medellivslängden till och med sjunkit. Samtidigt har även den ekonomiska standarden sjunkit vilket kan påverka hälsan även längre fram i tiden.
  • En del levnadsvanor har under en längre tid haft en positiv utveckling, till exempel minskade tobaksrökning i hela befolkningen och riskkonsumtion av alkohol bland män och yngre kvinnor. Trots att tobaksrökning minskat i alla grupper kvarstår tydliga skillnader, där exempelvis personer med låg socioekonomisk position oftare röker än övriga.
  • Även andra viktiga förutsättningar för en god hälsa skiljer sig åt mellan grupper, till exempel fysisk aktivitet, tillit till andra och att ha varit utsatt för våld eller hot om våld, där genomgående de med lägre socioekonomisk position har mer ogynnsamma förutsättningar.
  • De levnadsvanor som framför allt bidrar till sjukdomsbördan i Sverige är rökning, ohälsosamma matvanor, alkoholbruk och otillräcklig fysisk aktivitet, men även andra levnadsvanor har betydelse. Handlingsutrymmet att välja hälsosamma levnadsvanor påverkas av våra livsvillkor och levnadsförhållanden.

Ta del av hela årsrapporten för folkhälsan i Sverige på Folkhälsomyndighetens webbplats

Du kan också ta del av hur folkhälsan ser ut i Halland och respektive kommun på Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Symboler för Agenda 2030

Hälsa och välbefinnande

Hälsan påverkas av omgivande livsmiljöer och de livsvillkor under vilka kvinnor och män föds, växer upp, arbetar och åldras. Detta påverkar även våra levnadsvanor. Hälsan i befolkningen har därför en direkt eller indirekt koppling till samtliga 17 globala mål i agendan. Se nedan WHO:s illustration av hur hälsa och välbefinnande (FN:s mål 3), hänger ihop med samtliga mål som på olika sätt belyser underliggande orsaker till hälsa och ohälsa samt de välfärdssystem med betydelse för folkhälsa.

Hallands resa mot Agenda 2030

Nu görs en kraftsamling för att nå en hållbar utveckling i Halland. Detta bland annat genom en årlig konferens. Satsningen görs av kommunerna i Halland, Region Halland och Länsstyrelsen i Hallands län. Detta är en gemensam resa mot Agenda 2030 och de globala målen. Här ges tillfälle att byta erfarenheter och identifiera områden att utveckla tillsammans i det fortsatta arbetet.

Mer om Agenda 2030 på vår webbplats

Kollegor berättar om ny idé

Forskning och hälsoinnovation för hållbar hälsa

Högskolan i Halmstad har inrättat ett nytt forskningsprogram - Movement for Health and Performance.
Målet med forskningsprogrammet är att bidra till innovativa och hållbara lösningar på hälsorelaterade samhällsutmaningar genom en strävan efter att fler människor ska leva ett fysiskt aktivt liv. Forskarna inom programmet studerar hållbart deltagande i olika typer av fysisk aktivitet, från nivån av låg daglig aktivitet till elitidrott, och från olika vetenskapliga perspektiv. Programmet bidrar till nya hållbara metoder, strategier och innovationer för förbättrad hälsa och välbefinnande hos människor i olika åldrar och med olika förutsättningar att vara fysiskt aktiva.

Ta del av Högskolan i Halmstads två nya forskningsprogram

Barn och pedagog leker ute

Se mig - Rätten till stöd tidigt i livet

Ta del av BRIS rapport, ”SE MIG, Rätten till stöd tidigt i livet” avseende barnets rätt till en trygg uppväxt, till liv och utveckling. Rapporten fokuserar på brister men även vikten av tidiga insatser för de yngsta barnen.

Till rapporten på BRIS webbplats

Pojke leker i sanden

Tidiga samhällsinsatser för att stärka barn och förebygga kriminalitet

Barnombudsmannen publicerade i mars sin årsrapport ”Jag hade vitt hjärta -tidiga samhällsinsatser för att stärka barn och förebygga kriminalitet”. Årsrapporten 2023 är indelad i tre områden:

  • Rätten till en trygg uppväxt,
  • Rätten till liv och hälsa 
  • Rätten till en god utbildning

Barnombudsmannen ger där även förslag på åtgärder inom respektive område.

Årsrapporten finns att läsa på Barnombudsmannens webbplats

Kvinna i rullstol tittar ut

Hälsa och funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning skattar sin hälsa som sämre än vad den övriga befolkningen gör. Det är många olika faktorer som bidrar till god hälsa. Det finns många faktorer som har betydelse för att personer ska kunna ha en god hälsa. Dessa faktorer samspelar på ett komplext sätt med varandra. Det kan handla om tillgång till vård, delaktighet i samhället och kunskap om hälsofrämjande insatser. En aktiv och meningsfull fritid bidrar också till god hälsa.

På myndigheten för delaktighets webbplats kan du ta del av mer information om hälsa och funktionsnedsättning. Där kan du också ta del av kunskapsunderlag från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Barn och vuxen läser

Hälsa och migration

Hallands plattform för gemensamt lärande inom hälsa och migration är en samlingsyta för regionala aktörer som möter människor med migrationsbakgrund i sin verksamhet.

Ta del av plattformen för hälsa och migration på vår webbplats

Barn leker på golvet

Resultat från en enkätstudie om nyanlända barns hälsa

I det här faktabladet är huvudresultaten från en tvärsnittsstudie om bestämningsfaktorer för hälsorelaterad livskvalitet bland nyanlända barn i Sverige sammanfattad. Data samlades in under 2018 och totalt 2 559 nyanlända barn i åldrarna 12–18 år från Afghanistan, Irak och Syrien besvarade enkäten.

Till studien på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läkare undersöker barn

Att vårda sin hälsa i Sverige

På informationsverige kan du ta del av information om att vårda sin hälsa i Sverige.

Du kommer få fundera över vad hälsa är och vad du själv kan göra för att må bra och hålla dig frisk. Du kan även läsa om hur du kan vårda dig själv om du är sjuk men inte behöver söka vård.

Här finns främst information och verktyg för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd men även en del resurser för dig som arbetar med personer inom dessa grupper.

Till information om att vårda sin hälsa på informationssveriges webbplats

Tecknad illustration

Lansering av webbplatsen Full koll

I maj presenterade länsstyrelserna (ANDTS-samordnare) det nya konceptet Full koll som handlar om ungdomar, alkohol och droger och riktar sig till föräldrar och andra vuxna.

Det är godbitar från den tidigare ”Tänk Om-kampanjen” som har moderniserat och gjorts om till en ny plattform.

Till webbplatsen Fullkoll

Ung kvinna i tunnel med rök

Stor ökning av vejping

Användningen av e-cigaretter (vapes) har ökat. Ökningen syns främst bland unga vuxna i åldersgruppen 17–29 år, där andelen som vejpat under den senaste månaden ökat kraftigt: från 4 % år 2021 till 14 % år 2022.

En ny rapport från CAN visar hur användningen av snus, cigaretter och e-cigaretter har förändrats under åren 2003–2022 i Sverige. Rapporten är baserad på självrapporterade uppgifter, cirka 18 000 personer i åldrarna 17–84 år svarar varje år.

CAN är ett nationellt kompetenscentrum med undersökningar, forskning och kunskapshöjande insatser om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Till pressmeddelandet från CAN

Äldre par som äter middag

Alkohol och cancer

Cancer är idag en av världens största folksjukdomar och alkohol är en av de påverkbara riskfaktorerna, enligt WHO och Folkhälsomyndigheten. Många vet att rökning och solning orsakar cancer. Men att alkohol är en viktig riskfaktor är det färre som vet.

För att öka kunskapen om sambandet mellan alkohol och cancer har Regionala cancercentrum i samverkan startat ett initiativ som backas av en lång rad organisationer och myndigheter.

Till webbplatsen för initiativet för att öka kunskapen om sambandet mellan alkohol och cancer.

Om Lustgas

Under de senaste åren har lustgas blivit allt vanligare som berusningsmedel, både bland unga och vuxna. Många tror att lustgas är ofarligt, men det kan vara beroendeframkallande och påverka din hälsa negativt. Att missbruka lustgas under längre tid kan orsaka psykiska problem och kroniska nervskador.

Mer information om lustgas på Giftinformationscentralens webbplats

Lyssna på Drogpodden, avsnitt 7, som förutom lustgas även tar upp boffning

 

Skylten rökning förbjuden

Rökfria utomhusmiljöer

Sommaren är här och vi vistas utomhus i större utsträckning tillsammans igen. Den 1 juli 2019 infördes rökförbud på fler platser utomhus. Hur bra rökförbudet fungerar skiljer sig åt mellan de olika platserna. På uteserveringar, lekplatser och idrottsanläggningar verkar rökförbudet fungera bra. Vid offentliga entréer och i anslutning till kollektivtrafiken fungerar rökförbudet däremot inte lika bra. Det visar två olika undersökningar genomförda av Folkhälsomyndigheten.

Mer om hur rökförbudet fungerar utomhus på Folkhälsomyndighetens webbplats

KALENDER

31 augusti 2023 Kl. 09.00 - 15.00

Narkotikabruk bland unga vuxna - vad ser vi (och hur gör vi)?

Hur ser bruket av narkotika ut bland unga vuxna i åldern 18-29 år? Vad är utmärkande för vissa preparat, som t ex narkotikaklassade läkemedel? Hur kan vi omvandla teori till praktik i mötet med unga vuxna som brukar narkotika? Detta och mycket mer kommer du att få information om på den digitala kunskapsdagen som i år ersätter narkotikakonferensen i syd.

13-19 september 2023 Kl. 09.00 - 16.30

Granska ekonomisk lämplighet inför serverings- och tobakstillstånd

Välkommen på en utbildningsdag om att granska verksamheters ekonomiska lämplighet inför prövning av serverings- eller tobakstillstånd. Utbildningsdagen anordnas av Länsstyrelserna tillsammans med Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten.

19 september 2023 Kl. 09.00 - 15.00

En kommun fri från våld – att sätta kommunen i rörelse

Våld förekommer överallt i samhället - i hemmet, på internet, på skolan, på läktaren, ute på våra gator och torg. Det går ut över barn, unga, vuxna och äldre och kan vara i form av fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt våld. Sammantaget är dock att pojkar och män är överrepresenterade i våldsstatistiken.

20 september 2023 Kl. 08.30 - 15.00

Utbildning i bedömnings-instrumentet Patriark

Länsstyrelserna i Hallands och Jönköping län bjuder in till utbildningsdag om PATRIARK-V2. Det är en bedömningsmetod som används för att bedöma och hantera risker vid hot om och utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck.

27 september 2023 Kl. 13.00 - 16.15

Kunskapseftermiddag: Skolans roll i att förebygga ANDTS

Barn har rätt till en hälsofrämjande och trygg skolmiljö - det är en viktig förutsättning för att eleverna ska kunna uppfylla sina kunskapsmål. För att lyfta dessa frågor och ge kunskap och praktiska verktyg arrangerar Sveriges länsstyrelser och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning i samverkan med Skolverket denna digitala eftermiddag om skolans roll och den viktiga samverkan.

26-27 oktober, 6 november, 16-17 november 2023

Utbildning i samtal om frihet

Välkommen till Länsstyrelsens och Varbergs kommuns utbildning, Samtal om frihet, kursledare Dan Rosenkvist, Berg Rosens psykologtjänster.

29-30 november 2023 Kl. 09.00 - 15.30

Nationell samling för delaktighet

Det här får du inte missa! Under två fullspäckade dagar får du metoder och kunskap om hur just du kan arbeta för att skapa jämlika levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Vi lovar flera praktiska exempel som inspirerar.

Bli en del av ett Hållbart Halland

Anslut dig gärna till Hållbart Halland, där finns kunskapsunderlag, metoder och goda exempel för arbetet med social hållbarhet.

Tyck till om nyhetsbrevet!

Har du synpunkter eller andra idéer till brevet så skicka gärna in dina förslag till oss.

Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon: 010-224 30 00
Slottsgatan 2, 301 86 Halmstad

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/halland
E-post: halland@lansstyrelsen.se
Så behandlar vi dina personuppgifter

Dela utskicket |