Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Hallands län

Social Hållbarhet

Nyhetsbrev oktober 2023

*|data:head|*

Nyhetsbrev - Det tidiga livet

Vi vill med detta nyhetsbrev informera om aktuellt gällande frågor för social hållbarhet i Hallands län och bjuda in till samverkan. I detta nyhetsbrev inkluderar vi flera perspektiv av social hållbarhet. Genomgående i nyhetsbrevet kommer du vid varje nyhet att finna taggningar till Agenda 2030


Välkomna att läsa!

// Utvecklingsenheten, på Länsstyrelsen i Hallands län

Blomman för de åtta folkhälsoområdena där boende är förstorat.

Det tidiga livets villkor är ett av de folkhälsopolitiska målområden

Målområdet innehåller följande fokusområden:

• En jämlik mödra- och barnhälsovård
• En likvärdig förskola av hög kvalitet
• Metoder och medel som sätter barnens främsta i fokus

Läs mer om de nationella mål och målområden som finns inom folkhälsopolitiken på Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Bebis ligger på filt på golvet

Uppdrag att stödja och stimulera barnhälsovårdens förebyggande arbete med hembesöksprogram

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att stödja och stimulera barnhälsovårdens arbete med bland annat utökade hembesöksprogram bland yngre barn bosatta och folkbokförda i Sverige.

I uppdraget ingår bland annat att fördela medel till regioner för att i samverkan med kommuner införa eller utveckla utökade hembesöksprogram i områden med socioekonomiska utmaningar.

 Om uppdraget på Regeringens webbplats

Barn och pedagoger läser ute

Kommuners arbete för fler barn i förskolan

Från den 1 juli 2023 måste alla kommuner arbeta för att fler barn ska gå i förskolan. Ansvaret består av två delar: uppsökande verksamhet och erbjudande av förskoleplats till vissa grupper av barn. Här hittar du stöd för att planera, organisera och genomföra arbetet i din kommun.

Kommuners arbete för fler barn i förskola på Skolverkets webbplats

Toalettdörr med barnkonventionen utanför

Kommunalt exempel på hur barnen tidigt kan lära sig om Barnkonventionen

Dessa lappar var på toalettdörren vid entrén på Bergsgårds förskola i Halmstad. Detta ser både föräldrar, förskole pedagoger och barn när de kommer in på förskolan och när de väntar i toalettkön.

Om Barnkonventionen på Barnombudsmannens webbplats

Barn leker på golvet med vuxna bredvid

Goda exempel på tidiga insatser

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen samordnar länets arbete och fördelar bidrag för insatserna.

Här är två goda exempel som blivit uppmärksammade den senaste tiden: 

  • Familjetisdagar då anordnar biblioteket på Andersberg i Halmstad interaktiva sagoläsningar, för att genom lek och kreativt skapande utveckla språket tillsammans. Familjetisdag - Julia räknar dagarna till nästa familjetisdag från Sveriges radio P4 Halland

  • Leka lära tillsammans. Det huvudsakliga syftet med projektet är att ge föräldrar möjlighet att lära det svenska språket och stärka dem i föräldrarollen i Sverige och därmed underlätta etableringen i det svenska samhället för både föräldrar och barn. Syftet är att föräldrarna blir medvetna om sin viktiga roll i barnets utveckling och att ge föräldrarna kunskap om hur de kan stödja sitt barns lärande. Ett av målen är att både barn och föräldrar utvecklar sina språkkunskaper och den pedagogiska ansatsen är att ha både förskolan, skolan och familjen som lärande miljöer. Till artikeln på Hallandsposten - Genom lek ska barn och föräldrar lära sig på Andersberg
Barn och vuxen läser på dator

Föräldraskapsstöd för att främja barns utveckling och hälsa

Föräldraskapsstöd är insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. För att förverkliga ett verksamt och långsiktigt hållbart stöd är det nödvändigt att strukturera och systematisera implementeringen av föräldraskapsstödet, både lokalt och regionalt. För att underlätta detta arbete har Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) tagit fram en metod som bygger på sju steg samt en checklista som gör det lättare att göra rätt.

Att bygga ett hållbart föräldraskapsstöd på myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Kvinnor

Ny webbplats om könsstympning

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck har nyligen lanserat en ny webbplats om könsstympning. Målet är att fler ska agera för att skydda flickor från könsstympning och att fler utsatta söker det stöd de har rätt till. Den vänder sig till flickor och kvinnor i Sverige som kan ha blivit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning, deras närstående samt till yrkesverksamma som möter utsatta eller deras närstående. Där finns information om rättigheter, skyldigheter och vart det går att vända sig för stöd. Yrkesverksamma hittar specifik information utifrån sin yrkesroll inom förskolan, skolan, socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Könsstympning - Könsstympning.se (hedersfortryck.se)

Ung kvinna i tunnel med rök

Artikel 33: Skydd mot narkotika

Barnkonventionens artikel 33 säger att 'Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder /…/ för att skydda barn från olaglig användning av narkotika och psykotropa ämnen /…/ för att förhindra att barn utnyttjas i den olagliga framställningen av och handeln med sådana ämnen.

Om barnkonventionen och artikel 33 på Rädda barnens webbplats

Barn som springer i trappa

Tidiga samhällsinsatser för att stärka barn och förebygga kriminalitet

Jag hade vitt hjärta - Tidiga samhällsinsatser för att stärka barn och förebygga kriminalitet är en årsrapport från Barnombudsmannen som är indelad i tre områden: rätten till trygg uppväxt, rätten till liv och hälsa samt rätten till en god utbildning.

Till rapporten på Barnombudsmannens webbplats

KALENDER

12 oktober 2023 Kl. 08.30 - 16.00

Konferens om de nationella minoriteternas rättigheter

Vet du att alla kommuner och regioner, även utanför förvaltningsområden för finska, samiska och meänkieli, har en skyldighet att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter? Arbetar du i en kommun eller region i södra Sverige och vill stärka ert arbete med nationella minoriteternas rättigheter? Då är du välkommen på denna konferens!

Extern aktivitet - från BRIS

17 oktober 2023 Kl. 13.00 - 16.00

Konferens om mottagandets betydelse för barn som flytt

Välkommen på konferens och presentation av Bris nya rapport om mottagandets betydelse för barn som flytt. Under en eftermiddag får du ta del av föreläsningar och samtal med fokus på barns erfarenheter och vad som krävs för ett gott mottagande.

26-27 oktober, 6 november, 16-17 november 2023

Utbildning i samtal om frihet

Välkommen till Länsstyrelsens och Varbergs kommuns utbildning, Samtal om frihet, kursledare Dan Rosenkvist, Berg Rosens psykologtjänster.

26 oktober 2023 Kl. 09.00 - 12.00

En skola för alla

Länsstyrelserna i Halland, Jönköping och Skåne bjuder tillsammans med Myndigheten för delaktighet in till en digital konferens med fokus på en skola för alla.

7 november 2023 Kl. 08.30 - 16.00

Konferens om barns (o)lika tillgång till rättigheter i Halland

Välkommen till heldagsseminarium med barns rättigheter i centrum.

7 november 2023 Kl. 14.30 - 15.45

Webbinarium om lustgas och boffning

Välkommen till Länsstyrelsens webbinarium om lustgas och boffning. Tanken med eftermiddagen är att fylla på aktuell kunskap om lustgas och boffning. Vad är det och vad gör det med kroppen? Vad ser polisen i sitt arbete? Vad ska jag som viktig vuxen tänka på?

10 november 2023 Kl. 10.00 - 15.00

Grundutbildning i spelberoende och missbruksbehandling

Välkommen till Länsstyrelsernas digitala utbildning om behandling av personer med spelberoende. Utbildningen är uppdelad på tre tillfällen.

13 november 2023 Kl. 09.00 - 16.00

En dag om vårdnad, boende och umgänge, med fokus på våldsutsatthet

Välkommen till Länsstyrelsens utbildningsdag!

20-26 november 2023 Kl. 00.00 - 00.00

En vecka fri från våld

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor och vikten av våldsförebyggande arbete.

29-30 november 2023 Kl. 09.00 - 15.30

Nationell samling för delaktighet

Det här får du inte missa! Under två fullspäckade dagar får du metoder och kunskap om hur just du kan arbeta för att skapa jämlika levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Vi lovar flera praktiska exempel som inspirerar.

1 december 2023 Kl. 09.00 - 16.00

Skapar du hinder eller delaktighet?

Skapar du hinder eller delaktighet när du fattar beslut, ger råd, upprättar planer eller handlägger ärenden? I Halland uppmärksammas den Internationella funktionshinderdagen genom en konferens för förtroendevalda, beslutsfattare, tjänstemän samt ledamöter i funktionshinderråden inom kommun och region.

5 december 2023 Kl. 09.30 - 15.25

Föreläsningar med personliga ombud i fokus

Under en fullspäckad dag får du kunskap och inspiration när experter föreläser på ämnet personligt ombud.

Bli en del av ett Hållbart Halland

Anslut dig gärna till Hållbart Halland, där finns kunskapsunderlag, metoder och goda exempel för arbetet med social hållbarhet.

Tyck till om nyhetsbrevet!

Har du synpunkter eller andra idéer till brevet så skicka gärna in dina förslag till oss.

Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon: 010-224 30 00
Slottsgatan 2, 301 86 Halmstad

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/halland
E-post: halland@lansstyrelsen.se
Så behandlar vi dina personuppgifter

Dela utskicket |