Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Hallands län

Social Hållbarhet

Nyhetsbrev mars 2024

Citat med texten "mänskliga rättigheter är avgörande för en demokratis rättsstat

Nyhetsbrev - Delaktighet

Vi vill med detta nyhetsbrev informera om aktuellt gällande frågor för social hållbarhet i Hallands län och bjuda in till samverkan. I detta nyhetsbrev inkluderar vi flera perspektiv av social hållbarhet. Genomgående i nyhetsbrevet kommer du vid varje nyhet att hitta taggningar till Agenda 2030


Välkomna att läsa!

// Utvecklingsenheten, på Länsstyrelsen i Hallands län

Blomman för de åtta folkhälsoområdena där delaktighet är förstorat.

Kontroll, inflytande och delaktighet är ett av folkhälsopolitikens målområden

För att åstadkomma en god och jämlik hälsa är det viktigt att främja alla individers möjligheter till kontroll, inflytande och delaktighet i samhället och i det dagliga livet. Det är även viktigt att arbeta för de mänskliga rättigheterna och med att motverka diskriminering och annan kränkande behandling samt främja frihet från hot och våld.

Målområdet innehåller följande fokusområden:
• Ett jämlikt deltagande i demokratin
• Ett jämlikt deltagande i det civila samhället
• Arbetet för de mänskliga rättigheterna
• Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
• Ökad kontroll inflytande och delaktighet för vissa individer och grupper

Målområde 7: Kontroll, inflytande och delaktighet, Folkhälsomyndigheten

Om uppföljning av målområde 7, Folkhälsomyndigheten

Rullstolsvänlig valplats

Tillgängliga val

Att rösta i allmänna val är en hörnsten i demokratin. Enligt vallagen ska väljarna ges goda möjligheter att rösta och det handlar bland annat om tillgänglighet.

Det finns inga formella, juridiska hinder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna rösta. De hinder som finns beror bland annat på bristande tillgänglighet. Att arbeta med tillgänglighet innebär att redan från början utgå ifrån att människor har olika förutsättningar för att inte exkludera någon.

Om tillgängliga val, Myndigheten för delaktighet

Utbildning av röstmottagare, Myndigheten för delaktighet

Testa dina kunskaper om demokrati

Hur har förutsättningarna att vara demokratiskt delaktig sett ut det senaste århundrandet? Testa dina kunskaper här och få värdefulla insikter på samma gång.

Testa dina kunskaper, Myndigheten för delaktighet

Eu-flagga och svenska flaggan

Visste du att:

Sverige har 21 ledamöter i Europaparlamentet.

Om Europaparlamentet, Riksdagen

lagbok och klubba

Visste du att:

EU påverkar lokalpolitiken. EU påverkar nästan alla verksamhetsområden inom kommun- och regionsektorn, antingen direkt eller indirekt.

EU, kommuner och regioner, Sveriges kommuner och Regioner

varukorg

Visste du att:

EU och dess medlemsländer har vidtagit strategiska och operativa åtgärder för att hantera de konsekvenser för säkerhet och hälsa som följer av narkotikahandel och narkotikaanvändning.

EU:s narkotikapolitik, Europeiska rådet

skylt med texten vallokal

Det svenska valsystemets grunder

Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen är fria, hemliga och direkta. Valsystemet är decentraliserat och transparent och därmed robust.

Ett robust valsystem

Det svenska valsystemet är robust därför att det är decentraliserat och transparent

Decentraliserat: De allmänna valen genomförs av Valmyndigheten tillsammans med valadministrationen, det vill säga länsstyrelser och kommuner. Både röstmottagningen och rösträkningen sker lokalt över hela landet där alla röster, det vill säga pappersvalsedlar, tas emot och räknas av utbildad personal. Rösterna räknas två gånger av två olika instanser, först av kommunerna och sedan av länsstyrelsen.

Transparent: Både röstmottagningen och rösträkningen är offentlig och alla som vill kan komma och se hur det går till.

Sammantaget gör detta att det är svårt att manipulera eller påverka valresultatet.

Valadministrationen i Sverige står på tre ben, men som ni ser här på bilden går dessa verksamheter i varandra.

Kommuner, länsstyrelser och Valmyndigheten är självständiga myndigheter med sina egna ansvarsområden.

Valadministrationens roll i demokratin är att vara opartisk och saklig.

Mer om valsystemets grunder, Valmyndigheten

Om rösträkning, Valmyndigheten

läkare har digitalt möte

En bättre folkhälsa i EU

EU kompletterar medlemsländernas hälsopolitik och hjälper dem att nå gemensamma mål, samla sina resurser och lösa gemensamma problem. EU tar fram lagstiftning och standarder för produkter och tjänster inom hälso- och sjukvården, och ger ekonomiska bidrag till hälsoprojekt i hela EU. Sammanfattning av EU:s folkhälsolagstiftning

EU:s hälsopolitik inriktas på att skydda och förbättra folkhälsan, ge lika tillgång till modern och effektiv hälso- och sjukvård för alla och samordna åtgärder mot allvarliga hälsohot som drabbar flera EU-länder. Insatser för att förebygga sjukdomar är en viktig del av EU:s folkhälsopolitik och gäller bland annat vaccinationer, antibiotikaresistens, cancer och märkning av livsmedel.

Om folkhälsa, Europeiska unionen

barn som springer på skolgården

EU-skolvalet 2024

Missa inte en av Sveriges största demokratisatsningar för unga - en insats som stärker både skolors, kommuners och regioners arbete med sina demokratiuppdrag. MUCF förser alla anmälda skolor med kostnadsfritt valpaket inkl. flera digitala träffar som det går att koppla upp sig mot live eller se i efterhand.

Tips: använd er lokala kunskap, exvis från ungdomsenkäter, i demokratisamtalen på skolorna under skolvalsarbetet. Unga är nämligen som mest intresserade när de kan se en koppling till sin vardag. Och kom ihåg, EU-beslut och -lagar påverkar över hälften av de beslut som tas på lokal och regional nivå = EU är inrikespolitik.

All information finns på mucf.se/skolval

Demokratipaket till skolan

Ungas delaktighet och kunskap om demokratin är på sikt avgörande för demokratins överlevnad. Därför har MUCF tagit fram ett demokratipaket med verktyg och material som kan underlätta för dig att prata demokrati med unga i skolan och på fritiden.

Till demokratipaketet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

händer som håller ihop

Värdefullt och forumteater

En halländsk aktör som vi samverkar med och som bidrar till ett jämlikt deltagande i det civila samhället är RF- SISU Halland. Genom deras Forumteater och Värdefullt bidrar de till goda samtal om viktiga frågor som i sin tur stärker individen. En stark, självständig individ som trivs och känner sig delaktig skapar i förlängningen också ett starkare föreningsliv.

Om värdefullt och Forumteater, RF-SISU Halland

vallokal med en person som röstar

Ett ojämställt och ojämlikt valdeltagande

I den representativa demokratin är valdeltagandet den yttersta formen av delaktighet i beslutsfattandet. Valdeltagandet i Halland är något högre än i övriga Sverige. Totalt deltog ca 90 procent av samtliga röstberättigade i riksdagsvalet år 2018. Valdeltagandet sjönk vid riksdagsvalet i september 2022 då 86,6 procent röstade i Halland, jämfört med 84,2 procent i riket.

Ett jämställt Halland, Strategi för jämställdhetsintegrering, Länsstyrelsen i Hallands län

 

pojke som sitter i sandlåda

Hur påverkar det Halland när vissa grupper inte finns med där besluten fattas?

All offentlig makt utgår ifrån folket, lyder första paragrafen i Regeringsformen. Vi fattar gemensamma beslut genom lika rösträtt, yttrandefrihet, föreningsfrihet och tryckfrihet. Men när vissa grupper av olika anledningar inte utövar dessa rättigheter – vem för då de gruppernas talan?

Till portalen Jämt ska vara jämt

tjejer som spelar basket

Flickors deltagande i idrott och dess potential för inkludering och jämställdhet

Ungas uppväxtvillkor skiljer sig påtagligt åt beroende på i vilken del av städerna de bor i. Hushåll med begränsade resurser är i stor utsträckning koncentrerade till städernas utkanter. För många unga som växer upp i dessa områden formas tillvaron i ett samspel mellan flera dimensioner av social exkludering, däribland bostadssegregation, ekonomisk fattigdom, ohälsa, arbetslöshet och ojämlika möjligheter när det gäller att påverka samhället genom att delta i såväl formella kanaler som civilsamhällets föreningsliv.

Till rapporten om flickors deltagande i idrott, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor

Ökade skillnader i valdeltagande mellan inrikes och utrikes födda

Det finns skillnader i valdeltagande mellan inrikes och utrikes födda i alla åldrar. Bland inrikes födda var valdeltagandet 89 procent, jämfört med 67 procent bland utrikes födda. Valdeltagandet har varit lägre bland utrikes födda under hela tidsperioden 1991–2022, men skillnaden mellan grupperna ökade i 2022 års riksdagsval till 22 procentenheter. Analysen visar att inte bara eget födelseland spelar roll för valdeltagandet, utan även föräldrarnas födelseland. Valdeltagandet är högst bland inrikes födda med två inrikes födda föräldrar, av vilka 90 procent deltog i valet. Nästan lika högt är valdeltagandet bland inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder, där är det 87 procent. Valdeltagandet bland inrikes födda med två utrikes födda föräldrar är lite lägre, 77 procent, och lägst är valdeltagandet bland personer som själva är utrikes födda, där det är 67 procent i 2022 års riksdagsval.

Till analys av valdeltagande, Statistikmyndigheten SCB

bostadsområde

Bostadsort och bakgrund spelar stor roll för ungas valdeltagande

Fler unga kvinnor än män väljer att använda sin rösträtt i val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Utbildning, födelseland, bostadsort och boendeform spelar stor roll för om unga utnyttjar sin rätt att rösta. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Till rapporten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

framsida på utredningen

Mål och mening med integration

Betänkande av Utredningen om en målstyrd integrationspolitik. I delbetänkandet, Mål och mening med integration (SOU 2024:12), lämnas förslag och bedömningar om nya mål för integrationspolitiken. I betänkandet behandlas också frågan om hur jämställdhetsperspektivet kan synliggöras inom integrationspolitiken.

Ta del av utredningen mål och mening med integration, Regeringskansliet

svenska flaggan

Roger Haddad blir utredare för Sverigekursen

Regeringen har tidigare beslutat att samhällsorienteringen ska ses över. Kunskapen om det svenska samhällets grundläggande värderingar behöver stärkas hos dem som kommer till Sverige. Regeringen har utsett Roger Haddad till särskild utredare för en ny samhällsorientering – Sverigekursen.

Till pressmeddelandet, Regeringskansliet

person med röstkort och mobil framför sig

Valdeltagande och demokrati

Det är i ljuset av det stundande EU-valet som den här rapporten har tagits fram och den bygger på SCB:s statistik om valdeltagandet i EU-valet 2019.

Till rapporten på Stiftelsen Järvaveckan

KALENDER

Aktivitet från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

26 mars 2024 Kl. 11.00 - 12.00

Ungas valdeltagande minskar

Presentation av årets Ungidag-rapport.

Har du påsklov den 26 mars och inte möjlighet att följa sändningen live? Anmäl dig som vanligt så kan du se avsnittet i efterhand.

8 april 2024 Kl. 14.00 - 17.00

Narkotikafria krogar i Hallands län - Halmstad

Välkommen till utbildning och workshop om narkotikafria krogar i Hallands län. Utbildningen går på tre platser i länet. Halmstad, Falkenberg och Kungsbacka. Anmäl dig till det tillfälle som passar bäst för dig.

10 april 2024 Kl. 14.00-17.00

Narkotikafria krogar i Hallands län - Falkenberg

Välkommen till utbildning och workshop om narkotikafria krogar i Hallands län. Utbildningen går på tre platser i länet. Halmstad, Falkenberg och Kungsbacka. Anmäl dig till det tillfälle som passar bäst för dig.

16 april 2024 Kl. 09.30 - 11.30

Informations- och inspirationsträff inför En vecka fri från våld

Länsstyrelsen bjuder in till en träff för dig som vill veta mer om En vecka fri från våld, tankar inför årets vecka som är vecka 47, hitta samverkan samt finna inspiration av andra. Välkommen!

17 april 2024 Kl. 10.00 - 11.00

Vill du vara först med att ta del av ny kunskap?

Ta del av resultaten från rapporten ”Det får inte existera” om unga hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck samt omvändelseförsök.

22 april 2024 Kl. 09.00 - 16.00

Utbildning i FREDA-kortfrågor

Vill du lära dig mer om att upptäcka och fråga om våld? Välkommen till en utbildningsdag i FREDA-kortfrågor.

3 maj 2024 Kl. 09.00 - 11.00

Uppföljning av ny lagstiftning: Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Länsstyrelsen bjuder in till fortsatt diskussion och erfarenhetsutbyte kring den nya lagstiftningen som träder i kraft den 1 april 2024.

15 maj 2024 Kl. 09.00 - 16.00

#Trygg digital uppväxt Halland - Konferens om sexuell utsatthet på nätet

Nu kraftsamlar hela Halland för att öka kunskapen genom en heldagskonferens för dig som arbetar med eller för barn och unga.

17 maj 2024 Kl. 09.30 - 11.20

Webbinar om hemlöshet i Hallands län

Välkommen på webbinar om hemlösheten i Hallands län.

23 maj 2024 Kl. 14.00 - 17.00

Narkotikafria krogar i Hallands län - Kungsbacka

Välkommen till utbildning och workshop om narkotikafria krogar i Hallands län. Utbildningen går på tre platser i länet. Halmstad, Falkenberg och Kungsbacka. Anmäl dig till det tillfälle som passar bäst för dig.

Bli en del av ett Hållbart Halland

Anslut dig gärna till Hållbart Halland, där finns kunskapsunderlag, metoder och goda exempel för arbetet med social hållbarhet.

Tyck till om nyhetsbrevet!

Har du synpunkter eller andra idéer till brevet så skicka gärna in dina förslag till oss.

Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon: 010-224 30 00
Slottsgatan 2, 301 86 Halmstad

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/halland
E-post: halland@lansstyrelsen.se
Så behandlar vi dina personuppgifter

Dela utskicket |