Länsstyrelsen Stockholm

Nämdöskärgården, en blivande nationalpark - ovan och under ytan

Nyhetsbrev 4, december 2021

Bild: Vintervik i solsken, Bullerö. Foto: Länsstyrelsen Stockholm.

Vad händer 2022?

Planeringen inför 2022 pågår för fullt. Ett fokus nästa år kommer att vara att påbörja arbetet med att ta fram förslag för entréer och andra anordningar för besökare. Dialogen med markägare fortsätter. Under nästa år kommer vi också titta närmare på hur olika frågor och aktiviteter kopplat till transporter, friluftsliv och båtliv, avfallshantering och fiske kan hanteras inom nationalparken. Hur arbetet ska läggas upp är ännu inte klart men det kommer att vara möjligt att vara delaktig på olika sätt. För några ämnen planerar vi för tematiska workshops. Parallellt fortsätter arbetet med att ta fram förslag till föreskrifter och förvaltningsplan. Under 2022 går även några av inventeringarna på djupet rent bokstavligt då bottenkarteringar kommer att göras i ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, SGU och Länsstyrelsen. 

Skylt för mötesplats, ett vit M på en blå bakgrund. Bakom skylten syns himlen. Foto: Mostphotos.

Håll dig uppdaterad om nationalparksbildningen

Vi planerar för två öppna informationsmöten under 2022. Ett i mars månad, vecka 10, om möjligt i Stavsnäs. Och ett i november. Vid dessa svarar vi som jobbar med nationalparksprojektet gärna på era frågor. Vi berättar även om var vi är i processen, vad som pågår just nu och om resultat ur inventeringsarbetet. Förhoppningsvis går det att ha fysiska möten, men vi har beredskap för att genomföra dem digitalt. I mars planerar vi även för ett webbinarium om historisk mark- och vattenanvändning. 

Håll utkik efter mer information på webben, i nyhetsbrevet eller i instagramflödet. Det går även bra att kontakta oss via e-post eller bjuda in oss till era evenemang så försöker vi delta i mån av tid och resurser. 

Till kontaktformulär på www.lansstyrelsen.se/namdoskargarden

Foto som visar benen och skorna på person som sitter på klipporna på Bullerö och ser ut mot havet och horisonten. Foto: Länsstyrelsen.

Första resultaten från besökarenkäten

Nu har vi tagit del av de första resultaten från enkäten som genomfördes i området under sommaren och hösten. 280 svar har kommit in. På frågan om varför man besöker området svarar en absolut majoritet, 84 procent, att det är för att uppleva de de vida vyerna. 77 procent anger att det är den unika naturen på öarna som drar, 65 procent anger att tystnad, lugn och ro är en anledning till att man vill besöka området.

Detta stämmer väl med samtalen vid berättelseworkshoparna och de värden som beskrivs i upplevelsevärdena. Närmare två tredjedelar av de som svarat är återkommande besökare i området.

Flest svar kommer från Bullerös naturreservat. Det förklaras av att det är den plats inom utredningsområdet som är lättast att nå både egen båt och med kollektiva färdmedel. 

Nu fortsätter en sammanställning och djupare analys av de svaren. Resultatet kommer att presenteras i en rapport som när den blir färdig läggs ut på webbsidan om nationalparksbildningen. 

Upplevelsevärden i den blivande nationalparken

För att kunna planera för hur besökare ska kunna tas emot och få hjälp till minnesvärda naturupplevelser vid ett besök i den framtida nationalparken har sex upplevelsevärden identifierats. Upplevelsevärdena är ett sätt att beskriva några av de värden som just det här området och den här landskapstypen erbjuder. De är:

 • Vida vyer och skärgårdslandskap

 • Skärgårdsöarnas unika natur

 • Möte med fåglar och säl

 • Livet under ytan

 • Skärgårdsliv i gångna tider

 • Konstnärsliv

Ovanstående upplevelsevärden kommer att vägleda arbetet med att ta fram information om områdets natur, historia och biologiska kulturarv. Upplevelsevärdena kommer även att ligga till grund för planering av entréer och olika typer av anläggningar för besökare. Du hittar utförligare beskrivningar av upplevelsevärdena på nationalparksbildningens webbsida.

Bildkollage - hjärtan som markerar ut olika favoritplatser på en karta i Nämdöskärgården och anslagstavla med gröna post-it lappar.

Berättelserna om Nämdöskärgården

Under september genomfördes två workshopar där deltagarna fick fundera kring:

 • Upplevelsevärden: Vad tycker du är mest intressant att uppleva i området? Vilka upplevelser och berättelser engagerar dig mest?

 • Besökarna: Vilka besökare tror du är intresserade av att komma hit? Vilka önskar du se mer av?

 • Vad behövs? Vad önskar du för att ge dina besökare (eller andra) en bra upplevelse?

Totalt deltog cirka 20 representanter för föreningar, verksamheter, närboende och andra berörda av nationalparksbildandet. Stort tack för ert engagemang!

Glimtar från pågående arbete 

 • I november besökte projektgruppen Tyresta nationalpark för att ta del av deras arbete och erfarenheter kring entréer. Då de får många frågor om arbetet med en nationalpark i Nämdöskärgården erbjöds vi ett utrymme hos dem att informera på. Vi tittar även på fler platser för att ha information uppe om nationalparksbildningen, bland annat vid Stavsnäs vinterhamn och på Bullerö.
 • Under november har bildandeprojektet träffat företrädare för projektet Stockholms kajakled och lyssnat till det spännande pilotarbete som de gör med att skapa en kajakled i Stockholms mellersta skärgård. 
 • Informationsmötet hos Runmarö hembygdsförening den 22/11 fick tyvärr ställas in på grund av en olycka och avstängd trafik på väg 222 på mötesdagen. Ett nytt tillfälle planeras efter årsskiftet!
 • Den 8 december besöker bildandeprojektet Nämdö. Då träffar vi Nämdö Green Archipelago, Nämdö hembygdsförening och Nämdö företagarförening. På förmiddagen samma dag får vi tillfälle att träffa Oscar Lindeberg, vd för Visit Värmdö, och representanter för Stockholms Archipelago som har en heldag med besöksnäringen på Nämdö den dagen.

Tidplan för arbetet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården

 • 2020 Officiellt startskott
 • 2020-2023 Arbete med att inventera naturvärden, köpa in mark, ta fram förslag till föreskrifter och skötselplan. Utredning och förslag rörande anordningar och information för besökare.
 • 2023 I slutet av året skickas förslag till föreskrifter och förvaltningsplan på remiss
 • 2024 Naturvårdsverket föreslår ny nationalpark för regeringen.
  Regeringen fattar beslut, ärendet hanteras i riksdagen
 • 2025 Planerad invigning av en nationalpark i Nämdöskärgården

ANDRA PÅGÅENDE PROJEKT I OMRÅDET

Omlandsprojektet

Omlandsprojketet har nu hunnit fram till den femte workshopen - den gröna hatten - enligt den valda metoden de sex tänkarhattarna. Workshopen som hölls i Solvik på Nämdö den 3 december fokuserade på att vidareutveckla de tankar och idéer som kommit fram under omlandsprojektets gång för att se hur de kan vidareutvecklas. Syftet är att se vilken konkret nytta omlandet, med fokus på Nämdö, kan dra av den framtida nationalparken. Ledde workshopen gjorde Christian Pleijel, projektledare för omlandsprojektet på uppdrag av Värmdö kommun.

Omlandsprojektet är ett 1-årigt projekt som drivs av Värmdö kommun med stöd av Länsstyrelsen Stockholm och med finansiering av Tillväxtverket. Projektet syftar till att identifiera olika former av påverkan och utvecklingsmöjligheter som en framtida nationalpark kan medföra för boende, näringsliv med flera i området runt om nationalparken.  

Läs mer om workshopen i Nämdö Green Archipelagos senaste nyhetsbrev. 

 

Nämdö Green Archipelago

Nämdö Green Archipelago är en ideell förening som är verksam på Nämdö och i Nämdöskärgården. Föreningen genomför en förstudie om möjligheterna för att bilda ett biosfärområde i Nämdöskärgården. Syftet med ett sådant är att utifrån lokala initiativ skapa en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling i området. Läs om deras olika projekt, planer, studieresor och andra spännande saker som föreningen driver på deras webbplats www.greenarchipelago.se 

 

Tack för i år från oss i bildandeprojektet!

Lavar i julfärg på Kastön. Foto: Länsstyrelsen.

Mer information och kontakt

Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för den regionala projektledningen i arbetet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården. Du hittar mer information på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm/namdoskargarden 

Du kan även nå oss som arbetar med nationalparksbildandet via e-post nationalparksbildning-namdoskargarden@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 10 00

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm
E-post: stockholm@lansstyrelsen.se
Så behandlar vi dina personuppgifterDela utskicket |