Länsstyrelsen Stockholm

Nationella minoriteter

Nyhetsbrev september 2023

Konsultation i frågor som rör det samiska folket

Genom en ändring i lag (2022:66) om konsultation i frågor som rör det samiska folket kommer kommuner och regioner från den 1 mars 2024 att omfattas av lagen.

Under januari 2024 ger Sametinget digitala informationstillfällen om konsultationsordningen. Information om konsultationslagen med vägledning, checklista, frågor och svar finns på Sametingets webbplats.

Om lagen konsultationsordningen, Sametinget

Kommuners och regioners konsultation, Sametinget

DIGITAL NÄTVERKSTRÄFF

28 september 2023 Kl. 09.00–11.30

Romsk inkludering vid kommun och region

En träff för dig som arbetar eller avser att arbeta med romsk inkludering vid en kommun eller region. Syftet med nätverksträffarna är kunskaps- och erfarenhetsutbyte och att visa på goda exempel för fortsatt verksamhetsutveckling.

 

Vi skickar ut program och anmälningslänk inom kort. Om din kommun eller region ännu inte fått information om träffen men är intresserade, mejla till minoriteter.stockholm@lansstyrelsen.se

KONFERENS

Växjö 12 oktober 2023 Kl. 09.00–16.00

Nationella minoriteters rättigheter

Arbetar du i en kommun eller region som inte ingår i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska? Konferensen riktar sig till tjänstepersoner och förtroendevalda i regionerna Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Kronoberg och Värmland samt till kommunerna i dessa regioner.

 

Under konferensen får deltagarna konkreta tips på hur man kan arbeta för de nationella minoriteternas mänskliga rättigheter: om samråd, utveckla mål och riktlinjer för det lokala minoritetsarbetet. Konferensen arrangeras av Länsstyrelsen i Stockholm, Sametinget och Sveriges Kommuner och Regioner.

 

Nationella minoriteters rättigheter, Sveriges Kommuner och Regioner

Statsbidrag för att främja romsk inkludering

Länsstyrelsen i Stockholm har under 2023 fördelat statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering och göra det möjligt för romer att delta på lika villkor som andra i samhället. Vi väntar nu på besked om eventuella statsbidrag för 2024.

Under året har vi haft två ansökningsomgångar och beviljat 15 statsbidrag. Exempel på insatser som fått stöd är anställning av brobyggare, kulturevenemang, behovsinventeringar och utbildningar. Du kan läsa mer om dessa på Länsstyrelsens webbplats. 

Statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering 

Grundutbildning i minoritetslagstiftningen

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametingets utvärdering visar att närmare 700 personer genomgått vår webbutbildning om minoritetslagstiftningen sedan starten i juni 2022. Det är framför allt tjänstepersoner i kommuner och till övervägande delen kvinnor som gått utbildningen.

Förra året var utbildningen mest populär i Jämtland, Stockholm och Skåne. I år ligger Västra Götaland, Stockholm och Örebro i toppen.

Om du inte har gått utbildningen så hittar du länken här. Och du får gärna hjälpa oss att sprida den. Kanske kan ditt län ligga överst på listan i slutet av året?

Grundkurs i minoritetslagstiftningen, minoritetsutbildning.se

INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ANDRA MYNDIGHETER

E-böcker på jiddisch

Nu kan alla läsa e-böcker på jiddisch i Kungliga bibliotekets app "Bläddra". Inledningsvis finns cirka 20 titlar, för både barn och vuxna. De är helt gratis att ta del av.

Bläddra, Kungliga Biblioteket

Nytryck av antologi på minoritetsspråk

Skolverket gör ett nytryck av boken ”Tio pinnar i luften”, en antologi med sagor, sånger och gåtor på nationella minoritetsspråk.

Boken riktar sig till förskola och grundskola. Under oktober skickas den ut till landets förskolor. Boken kan också beställas på Skolverkets webbplats.

"Tio pinnar i luften", Skolverket

Symposium om revitalisering

Institutet för språk och folkminnen arrangerar ett symposium 26–27 oktober om olika perspektiv på revitalisering. Sista anmälningsdag är 9 oktober.

Perspektiv på revitalisering, Institutet för språk och folkminnen

Behöver du stärka din finska i förskolan?

Är du anställd på en förskola och behöver lära dig eller stärka din finska? Vill du samtidigt få didaktiska verktyg för att främja barns språkutveckling och intresse för skönlitteratur? Då är den här nätbaserade kursen på Stockholms universitet något för dig.

Du som jobbar i förskolan – stärk din kompetens i finska!, Skolverket

Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva

Den 1 juni publicerade Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor en gemensam rapport om ungas psykiska hälsa. I rapporten lyfts bland annat ungas egna röster om vad som påverkar den psykiska hälsan och vad som behövs för att de ska kunna må bättre.

Förutom unga i allmänhet får vissa särskilt utsatta grupper extra fokus, däribland nationella minoriteter och hbtqi-personer.

Rapport: "Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva", Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor

Socialstyrelsen erbjuder erfarenhetsutbyten och utbildning

I september arrangerar Socialstyrelsen två digitala erfarenhetsutbyten där nationella minoriteters rättigheter inom äldreomsorgen och arbete med romsk inkludering lyfts. Du kan ställa frågor och dela med dig av dina erfarenheter.

I juni publicerade myndigheten två inspelade samtal på samma teman, som kan vara bra att se inför erfarenhetsutbytena.

Socialstyrelsen erbjuder också en ny utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens. Kursstart 23 oktober 2023.

Erfarenhetsutbyte om nationella minoriteters rättigheter, Socialstyrelsen

Inspelade samtal med erfarenhetsutbyte, Socialstyrelsen

Utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens, Socialstyrelsen

Människor i olika åldrar står tillsammans med skylt "delaktig" och vimplar med symboler för nationella minoriteter.

Panel med unga nationella minoriteter under Delaktighetsveckan

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och en panel med unga nationella minoriteter medverkar under Delaktighetsveckan 2023. Samtalet kommer att ha fokus på minoritetsstress och rasism.

Panelen hålls torsdagen den 19 oktober klockan 15.40–16.10. Delaktighetsveckan arrangeras av Länsstyrelsen Västerbotten och är öppen för digitalt deltagande från hela landet.

Delaktighetsveckan 2023, Länsstyrelsen Västerbotten

Utställning om nationella minoriteter för lågstadiet

Forum för levande historia har fått ytterligare medel för projektet om kunskapshöjande insatser om historiska skeenden som påverkat de nationella minoriteterna i Sverige.

Nu planerar de en utställning riktad till elever på lågstadiet om de nationella minoriteterna. Utställningen ska öppna hösten 2024 och kommer först att visas i myndighetens lokaler i Gamla stan i Stockholm och därefter turnera runt i Sverige.

För mer information, kontakta nadja.rahman@levandehistoria.se

 

Hur påverkar rasism och hbtqi-fobi demokratin?

Forum för levande historia bjuder in till en digital träff för anställda på statliga myndigheter den 27 september klockan 9–12.

Frågor som kommer att tas upp är på vilket sätt rasistiska konspirationsteorier är ett hot mot demokratin och hur vi kan prata om rasism och hbtqi-fobi i en polariserad tid.

Nätverksträff: Hur påverkar rasism och hbtqi-fobi demokratin?, Forum för levande historia

"Språklagen i praktiken" – ny vägledning från Språkrådet

Språklagen syftar till att värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige, liksom den enskildes tillgång till språk. Den preciserar vilka skyldigheter myndigheter, regioner, kommuner och andra offentliga organ har när det gäller språk och språkanvändning.

I en ny vägledning, "Språklagen i praktiken", klargör Språkrådet hur lagens paragrafer bör tolkas i praktiken. Informationen är uppdaterad från första utgåvan som kom 2011 och kan laddas ner kostnadsfritt. I vägledningen finns också intervjuer där myndighetsanställda delar med sig av goda exempel. 

"Språklagen i praktiken", Språkrådet (Isof)

ANDRA NYHETER I KORTHET

Förslag om kulturinstitution för tornedalingar, kväner och lantalaiset tas vidare

Regionfullmäktige i Norrbotten fattade 21 juni beslut om att gå vidare med de förslag som projektet Kultursamlande verksamhet presenterar i sin slutrapport POPPA. Förslagen handlar om att etablera en kulturinstitution med ett huvudmuseum för tornedalingar, kväner och lantalaiset samt att etablera ett digitalt informationscentrum och att forskning bedrivs på området. 

Kultursamlande verksamhet kan bli verklighet 2027, Svenska Tornedalingars Riksförbund

Information och kontakt

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget samordnar och följer upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli (alla varieteter).
Läs mer på minoritet.se.

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 10 00
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm
E-post: minoriteter.stockholm@lansstyrelsen.seSametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
Webbplats: www.sametinget.se
E-post kansli@sametinget.se  

Så behandlar vi dina personuppgifter
Dela utskicket |