Nationella minoriteter

Nyhetsbrev februari 2024

Vårt nyhetsbrev har ett nytt upplägg

Nytt för i år är att detta nyhetsbrev kommer att fokusera på nyheter från uppföljningsmyndigheterna (Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget) och andra statliga myndigheter. För att läsa om kommunalt och regionalt minoritetspolitiskt arbete hänvisar vi fortsättningsvis till minoritet.se och Facebook-sidan med samma namn. Du kan också prenumerera på nyheter som publiceras på minoritet.se.

Prenumera på artiklar på minoritet.se

Illustration: Geektown

Illustration: GeektownIllustration: Geektown

Illustration: Geektown

Illustration: Geektown

 

Kunskaps- och metodstöd om inflytande är tillgängligt

Nu är Länsstyrelsen Stockholm och Sametingets kunskaps- och metodstöd om inflytande och delaktighet för nationella minoriteter publicerat på minoritet.se Det är riktat till kommuner, regioner och statliga myndigheter i arbetet med att tillförsäkra nationella minoriteter rätten till inflytande i frågor som berör dem. Stödet är framtaget dels med hjälp av fokusgrupper med nationella minoriteter för att identifiera strukturella hinder för inflytande och samråd. Dels genom en behovsinventering med kommuner, regioner och myndigheter om vad för stöd som efterfrågas.

Inflytande och delaktighet

Romsk inkludering: statsbidrag för kommuner

Länsstyrelsen Stockholm har fått fortsatt uppdrag att under 2024 och 2025 fördela statsbidrag till kommuner för att förbättra romers inkludering i samhället. Vi arbetar nu för att ta fram riktlinjer för ansökningsförfarandet. Ansökan kommer att öppna inom kort med sista ansökningsdag 15 april. Blir det medel över kommer ytterligare en ansökningsomgång under hösten. Länsstyrelsen har
8 650 000 kronor att fördela för insatser under 2024.

Utifrån förordningen om statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering får statsbidrag lämnas till insatser som bidrar till att främja romsk inkludering inom strategins områden: utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet, kultur och språk samt civilsamhällets organisering.

Mer information kommer inom kort på Länsstyrelsens webbplats

Landshövdingen i Kronobergs län, Maria Arnholm, föreläser.

Foto: Åsa Frostfeldt

Föreläsning om att stärka judiskt liv i Sverige

Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget genomför en särskild satsning på det minoritetspolitiska arbetet i kommuner och regioner utanför förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. Inom ramen för denna satsning presenterades utredningen "Ett starkt judiskt liv för framtida generationer" av särskild utredare och tillika landshövdingen i Kronobergs län, Maria Arnholm.

Lyssna på föreläsningen

Ett starkt judiskt liv för framtida generationer – utredningen lämnades till regeringen 10 januari

Samiska flaggan på flaggstång.

Foto: Marie Enoksson

Samernas nationaldag

Den 6 februari är det Samernas nationaldag. Den firas över hela Sápmi. Det första firandet skedde i samband med inledandet av FN:s internationella urbefolkningsår 1993 i Jokkmokk. Datumet valdes för att hedra minnet av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917. För första gången samlades hundratals samer från norr till söder över nationsgränserna för att diskutera gemensamma frågor.

Samernas nationaldag

Animerad film om Samernas nationaldag

Sverigefinnarnas dag

På sverigefinskt initiativ är den 24 februari Sverigefinnarnas dag och den sverigefinska flaggan hissas på många håll i landet. Att just denna dag valts beror på att det är folklivsforskaren Carl Axel Gottlunds födelsedag. Han levde mellan åren 1796 och 1875 och var finländsk folklorist och författare.

Många aktiviteter genomförs i hela landet, exempelvis på Stora Teatern i Göteborg.

Animerad film om Sverigefinnarnas dag

Flera tända stearinljus i ljusstake.

Foto: Mostphotos

Förintelsens minnesdag

Förintelsens minnesdag var den 27 januari. Dagen uppmärksammades på flera sätt. I Stockholm hölls bland annat en minnesceremoni i Eric Ericssonhallen, arrangerad av Forum för levande historia. Ceremonin går att ta del av på SVT Play. Samma dag publicerades även dokumentären "Insamlingen", som handlar om insamlandet av föremål och berättelser för att bygga upp Sveriges museum om Förintelsen.

OMVÄRLDSBEVAKNING

 • Regeringen har lämnat betänkandet "Som om vi aldrig funnits – exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset" (SOU 2023:68) på remiss.

 • Regeringen förlänger Äldreomsorgslyftet, som nu även kommer kunna användas till språkutbildning i minoritetsspråken för personal inom äldreomsorgen. Dessutom har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner som ersättning inom Äldreomsorgslyftet.

 • Regeringen har beslutat om en förstärkning av medlen till utbildningsinsatser om och hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. Regeringen har också beslutat att ge uppdrag till Forum för levande historia att lämna förslag på fortsatt förvaltning och utveckling av budskapet i boken "Om detta må ni berätta".

 • Alla 21 länsstyrelser har fått ett nytt uppdrag att inom ramen för arbetet med mänskliga rättigheter även redogöra för hur arbetet mot olika former av rasism, däribland antisemitism, kan inkluderas i arbetet. Uppdraget ska genomföras i dialog med Sveriges Kommuner och Regioner.

 • Socialstyrelsen har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om rasism och bemötande i vården riktat till vårdpersonal.

 • Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att genomföra en nationell studie om antisemitism i skolväsendet. Uppdraget ska delredovisas den 2 december 2024 och slutredovisas den 1 december 2025.

 • Skolverket och Forum för levande historia har utvecklat Demokratistegen – en modell i sju steg för hur skolan och folkbildningen kan arbeta systematiskt med frågor om demokrati och mänskliga rättigheter utifrån verksamhetens behov. Den 7 februari presenteras Demokratistegen i ett webbinarium.

 • Den 20 februari bjuder Forum för levande historia in till en digital träff som bland annat presenterar forskning om rasism utifrån den nya utgåvan av rapporten "Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige". Träffen riktar sig till dig som jobbar på statlig myndighet.

 • Språkcentrum romska anordnar den 13 februari en inspirationsdag på Finlandsinstitutet i Stockholm. Kulturminister Parisa Liljestrand inviger dagen.

 • Institutet för språk och folkminnen lämnade i december en delrapport till regeringen där arbetet med inrättandet av språkcentrum under 2022 och 2023 beskrivs. Den 15 februari presenteras delrapporten digitalt.

 • Kulturrådet deltar på det kulturpolitiska konventet Folk och kultur i februari. Ett av samtalen handlar om hur kulturområdet tar vidare sannings- och försoningskommissionerna.

 • Den 20 februari öppnar Kulturrådet ansökningsperioden för projektbidrag till nationella minoriteters kultur. Bidraget finns till för att stärka, utveckla eller synliggöra nationella minoriteters kultur och kulturarv.

 • Institutet för mänskliga rättigheter har lämnat en rapport till FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter inför behandlingen av Sveriges 7:e periodiska rapport. Rapporten behandlar bland annat lagen om konsultation med det samiska folket och nationella minoriteters rätt till språk och kultur.

 • Folkhögskolorna har fått regeringsuppdrag att genomföra insatser som stärker kunskaperna om judisk kultur och judiskt liv i Sverige.

 • Sanningskommissionen för det samiska folket samlar in vittnesmål från samer. Alla som vill får dela med sig av sina egna erfarenheter av den politik som svenska staten har fört genom åren. Sista datum för att anmäla sig till intervju är den 15 februari och för att lämna skriftliga berättelser den 15 april.

 • Luleå tekniska universitet uppmärksammar meänkielidagen den 27 februari genom seminarierna: Som om vi aldrig funnits och Att förlora och återta sitt språk.

Information och kontakt

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget samordnar och följer upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli (alla varieteter).
Läs mer på minoritet.se.

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 10 00
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm
E-post: minoriteter.stockholm@lansstyrelsen.seSametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
Webbplats: www.sametinget.se
E-post kansli@sametinget.se  

Så behandlar vi dina personuppgifter
Dela utskicket |