Nationella minoriteter

Nyhetsbrev april 2024

Uppföljningsrapporter till regeringen

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har överlämnat sin uppföljningsrapport om minoritetspolitikens utveckling 2023 till regeringen. I år har vi särskilt belyst det minoritetspolitiska delområdet diskriminering och utsatthet, samt statliga myndigheters insatser för att uppnå det minoritetspolitiska målet. 

Uppföljningsrapport om minoritetspolitikens utveckling 2023

Snart lämnar Länsstyrelsen också sin årliga rapport om arbetet med strategin för romsk inkludering till regeringen. I rapporten redovisas utvecklingen inom områdena arbete, utbildning, kultur och språk samt diskriminering och antiziganism. Du hittar rapporten senast den 15 april på Länsstyrelsens webbplats och på minoritet.se.

Länsstyrelsen: Nationella minoriteter – publikationer 

Minoritet.se: Samordning/uppföljning

Samiska flaggan och blå himmel.

Foto: Marie Enoksson

Lag om konsultation med samer även för kommuner och regioner

Från den 1 mars i år gäller lagen om konsultation i frågor som rör det samiska folket även för kommuner och regioner. 

Syftet är att säkerställa samernas rätt till delaktighet i beslutsprocesser och stärka samernas inflytande i frågor som särskilt berör dem. 

Riksdagen: lag (2022:66) om konsultation i frågor som rör det samiska folket

På minoritet.se kan du läsa en artikel om konsultationsordningen i relation till minoritetslagen. 

Minoritet.se: Vad innebär konsultationsordningen för det samiska folket?

Statsbidrag till samiska organisationer

Regeringen har beslutat om en förordning om statsbidrag för samiska organisationer. Den träder i kraft den 16 april och tillämpas första gången för bidragsåret 2025.

Riksdagen: Förordning (2024:147) om statsbidrag för samiska organisationer

Vy med flagga mot en stadsgata sett ovanifrån.

Foto: Malin A Junkka

Romska nationaldagen 8 april

Den romska nationaldagen, även kallad den Internationella Romadagen, firas den 8 april alltsedan Förenta nationerna (FN) 1971 genomförde en första världskongress med romska organisationer. FN erkände vid denna kongress romerna som ett världsfolk.

Se en animerad film om romernas nationaldag: Internationella romadagen - Minoritet.se

Var med och fira Romernas internationella dag med É Romani Glinda i Skarpnäcks kulturhus 8 april kl 17:30-20:00: Romernas internationella dag - Stockholms stad

 

Illustration minoriteternas flaggor från Kungliga biblioteket

Illustration: Kungliga biblioteket

Stöd och information på minoritet.se

På webbplatsen minoritet.se hittar du powerpoint-presentationer om de nationella minoriteternas rättigheter. Det finns också animationer om minoriteternas högtidsdagar som du kan använda fritt.

I kalendern kan du kan lägga in evenemang, öppna möten med mera. Och visste du att det går att prenumrera på artiklar från minoritet.se?

På webbplatsen finns en sammanställning av statliga myndigheters regeringsuppdrag för nationella minoriteter.

Minoritet.se

Minoritet.se finns även på Facebook. Följ oss gärna där!

 Facebook

OMVÄRLDSBEVAKNING

  • Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att sammanställa en lägesbild av utsattheten för mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck bland barn och vuxna som tillhör de nationella minoriteterna i Sverige. 

  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) har publicerat två delrapporter om insatser för att förebygga och motverka rasism mot samer och antiziganism.

  • Filminstitutets ansökningsperiod för stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga på nationella minoritetsspråk är avslutad, men det går fortfarande att nominera referenspersoner

  • Karolinska Institutet namnger en föreläsningssal på Campus Solna efter den samiska kvinnan Christina Larsdotter, vars kvarlevor varit förvarade i KI:s anatomiska samlingar sedan mitten av 1800-talet. 

Information och kontakt

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget samordnar och följer upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli (alla varieteter).
Läs mer på minoritet.se.

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 10 00
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm
E-post: minoriteter.stockholm@lansstyrelsen.seSametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
Webbplats: www.sametinget.se
E-post kansli@sametinget.se  

Så behandlar vi dina personuppgifter
Dela utskicket |