Länsstyrelsen Stockholm

Nationella minoriteter

Nyhetsbrev 6 april 2021

Omslag årsrapporten Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Minoritetspolitikens utveckling

Länsstyrelsen och Sametinget har i dag överlämnat en rapport om utvecklingen inom minoritetspolitiken år 2020 till regeringen. I rapporten presenteras:

  • en undersökning om hur coronapandemin påverkat kommuner, regioner och nationella minoriteters arbete med minoritetslagens tillämpning.
  • uppföljning av kommuner och regioners arbete med mål och riktlinjer samt utvecklingen inom de minoritetspolitiska delområdena; diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet
  • Länsstyrelsens och Samtingets arbete med uppdraget om nationella minoriteter under 2020, liksom andra statliga myndigheters insatser inom området.

Rapporten i sin helhet hittar du på minoritet.se

Sametingets rapport över de samiska språken i Sverige

Sametinget har nu överlämnat sin elfte lägesrapport över de samiska språken i Sverige till regeringen. Årets lägesrapport beskriver Sametingets arbete med förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken, utbildningssituationen samt det fortsatta gränsöverskridande språksamarbetet.

Sametingets rapport om samiska språken

Kampanj ska stärka barns och ungas identitet och framtidstro

Den 8 april lanserar Länsstyrelsen i Stockholm kampanjen "Jag är rom!", i samband med 50-årsjubileet av internationella romadagen. Kampanjen vänder sig till barn och unga. 

Genom att lyfta fram personer med olika bakgrund och erfarenheter ska kampanjen stärka barns och ungas identitet och framtidstro. Via kampanjens webbplats kan man också hitta information om rättigheter för barn och för nationella minoriteter.

Kampanjen är framtagen tillsammans med unga romer och modersmålslärare, som en del av Länsstyrelsen Stockholms regeringsuppdrag. Kampanjen finns tillgänglig under 2021.

Kampanjens webbplats www.jagärrom.se

Rapport om arbetet med romsk inkludering

Den 15 april överlämnar Länsstyrelsen i Stockholm sin årliga rapport om arbetet med regeringens strategi för romsk inkludering till regeringen.

Rapporten kommer att publiceras på www.minoritet.se och på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats.

Allmänhetens kunskap om de nationella minoriteterna

För tredje gången har vi tillsammans med Institutet för språk och folkminnen låtit undersöka allmänhetens kunskap om och attityd till Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Resultatet från Kantar Sifo visar bland annat att 25 procent av de tillfrågade inte kan nämna något av Sveriges fem nationella minoritetsspråk, men att stödet för att språken ska leva vidare är starkt.

Läs mer på minoritet.se

NYHETER FRÅN MYNDIGHETER

ÖVRIGA NYHETER

  • SVT:s programserie ”Jag var en lägre ras” visar en okänd och mörk del av Sveriges historia. Serien speglar tornedalingars utsatthet i landet, i form av skallmätningar, förbud att tala sitt modersmål och fysiskt och psykiskt våld som var vardag för folket som bodde i de gamla finsktalande bygderna i norra Sverige. I serien får vi ta del av vittnesmål av äldre personer som blivit skallmätta och fotograferade av rasbiologer så sent som till mitten av 1950-talet.
  • Boverket har tagit fram tre kortfilmer med syfte att sprida budskapet och marknadsföra webbutbildningen "Likabehandling av romer på bostadsmarknaden".
  • Fyra regioner som utgör kunskapsnätverket för samisk hälsa har tagit fram en webbutbildning för vårdpersonal som ska öka kunskapen om samisk kultur och samers rättigheter i hälso- och sjukvården.
  • På minoritet.se finns nu en ny översättning av minoritetslagen på finska tillgänglig.
  • En unik rapport från Malmö stad ringar in en graverande bild av antisemitism och utanförskap bland judiska barn- och ungdomar i Malmös skolor.
  • Nu har årets sverigefinnar korats! Det är närradioprofilen Ari Ryynänen, konstnären och programledaren Sanna Laakso och Paula Ehrnebo, tidigare språkvårdare i finska.
  • Den 8 april firas den internationella romadagen. Den romska föreningen È Romani Glinda kommer att uppmärksamma dagen genom en livesänd sändning med bland annat flagghissning på Stadshusets gård i Stockholm. För mer information, håll utkik på È Romani Glindas Facebook-sida.

Information och kontakt

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget samordnar och följer upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli (alla varieteter).
Läs mer på minoritet.se.

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 10 00
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm
E-post: minoriteter.stockholm@lansstyrelsen.seSametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
Webbplats: www.sametinget.se
E-post kansli@sametinget.se  

Så behandlar vi dina personuppgifter
Dela utskicket | Avregistrera