Vattenblänk - ett nyhetsbrev från vattenmyndigheterna

Läs webbversion

Vattenblänk nummer 3, november 2020

Spegelblank sjö med skog runtom. Foto: Martin Fransson.

Nu finns möjlighet att tycka till om de åtgärder som ska förbättra Sveriges vatten. Foto: Martin Fransson. 

Start för vattenmyndigheternas samråd 

Vatten är en unik och livsviktig resurs. Men det är utsatt för påverkan från många håll. För att förbättra Sveriges sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten har vattenmyndigheterna tagit fram förslag på 60 åtgärder riktade till myndigheter och kommuner.

– Bra vatten är viktigt för hållbara ekosystem och för att vårt samhälle ska fungera. Människan, jordbruket och turismsektorn är beroende av att vårt vatten mår bra. Det är en miljöfråga och en samhällsfråga. Friskt vatten är viktigt för samhällets alla delar, säger Anna Linusson, vattenvårdsdirektör i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt samråder om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021-2027. Nu vill vattenmyndigheterna gärna ha in åsikter och synpunkter på hur planerna och åtgärderna kan förbättras. Synpunkter på samrådet ska lämnas senast den 30 april 2021.

Alla länder inom EU arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik som styrs av vattendirektivet. Som medlem i EU har Sverige krav på sig att våra vattenmiljöer ska förvaltas på ett hållbart sätt. Vattenmyndigheterna har nu sammanställt en stor mängd information, med uppdrag från regeringen, om hur våra vatten mår och kan konstatera att det finns mycket som behöver förbättras för att våra vattenresurser ska vara hållbara under lång tid.

Parallellt med vattenmyndigheternas samråd genomför Havs- och vattenmyndigheten samråd om åtgärdsprogram för havsmiljön. Eftersom det finns nära kopplingar mellan de båda samråden samarbetar vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten kring samrådet. 

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Sanering av kvicksilver i Notviken utanför Luleå. Spegelblank sjö med båt och skog i bakgrunden. Foto: Jennifer Lundbäck.

Sanering av kvicksilverförorening i Notviken utanför Luleå. Foto: Jennifer Lundbäck.

Sanering av kvicksilver

Under sommaren har åtgärder för att sanera ett kvicksilverförorenat område utanför Luleå påbörjats. Syftet är att minimera spridningen av föroreningarna till Luleälven och till Bottenviken. 

Ingen ansvarig för föroreningen i Karlshäll - 160,5 miljoner kronor i bidrag

Barn vid vattendrag. Foto: Charlotte Malmgren.

Eleverna får lära sig om hur miljön i vattendrag kan återställas. Foto: Charlotte Malmgren. 

Elever får vattenkunskap

För att öka kunskapen om miljöåterställan av vattendrag hos ungdomar genomförs utflyktsdagar till Vitbäcken i Jokkmokks kommun. Utflykten möjliggörs av projektet ReArc som är ett samarbete mellan Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Skolungdomar får ökad kunskap om återställning av miljön i vattendrag

KRÖNIKA

Anna Linusson.

Dags för samråd för bättre vatten

Nu är det dags att tycka till om de förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten som gick ut på samråd den 1 november. Med i samrådsmaterialet finns också ett utkast till delförvaltningsplan (med åtgärder) mot vattenbrist och torka i varje vattendistrikt. Vi på vattenmyndigheterna ser med spänning fram emot de synpunkter och förbättringsförslag som kan komma in under samrådsprocessen. Samtidigt planerar vi för hur vi ska kunna genomföra samrådsmöten på ett bra sätt i dessa coronatider.

På de senaste vattendelegationsmötena beslutades även om nya principer för vattenförekomstindelning. Principerna utgår ifrån Havs-och vattenmyndighetens nya föreskrift och innebär ett ställningstagande i de fall där det finns tolkningsutrymme i föreskriften. Målet har varit att ha en gemensam tolkning i hela Sverige av vad som är en vattenförekomst och vi har också vägt in att försöka öka möjligheterna att fastställa kraftigt modifierade vatten och mindre stränga krav där det är motiverat. Vår utredning visar att när vi nu kommer följa den nya föreskriften från Havs- och vattenmyndigheten kommer antalet vattenförekomster att öka.

I somras kom regeringens beslut om en nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften. Vattenmyndigheterna kommer att samråda särskilt om miljökvalitetsnormer för de vattenförekomster som är påverkade av vattenkraft och som ska omprövas 2022-2024. Det särskilda samrådet påbörjas den 1 mars 2021. Så vi har fortsatt mycket viktigt arbete framför oss.

Det är många som på olika sätt bidrar i arbetet för bättre vatten i Sverige. Vattenmyndigheterna vill både tacka er alla och uppmana er att fortsätta ert viktiga arbete. Vi hoppas också att ni vill bidra till vattenförvaltningsarbetet genom att lämna synpunkter på vårt samrådsmaterial!

Anna Linusson, vattenvårdsdirektör Norra Östersjöns vattendistrikt 

Brunn med pump. Spann. Foto: Pixabay.

Nu kan privata brunnsägare registrera sin brunn i ett arkiv. Foto: Pixabay.

Skydda din brunn med registrering

Nu finns möjlighet för privata brunnsägare att registrera sin brunn i Brunnsarkivet hos Sveriges geologiska undersökning, SGU. Brunnsarkivets karta används av verksamhetsutövare, konsulter, kommuner, myndigheter och kommunala räddningstjänster för att lokalisera brunnar. Det görs vid till exempel nya brunnsborrningar, förändringar i markanvändning eller olyckor.

Sveriges geologiska undersökning hoppas också få in kunskap om vattenkvalitet och kvantitet som kan användas för kommunal VA-planering. Kunskapen kan också användas som underlag för utökad kartering av grundvatten.

Mer information hittar du på Brunnsarkivet. Är brunnen redan registrerad? Se Brunnsarkivets karta

En grupp personer står och tittar på en fisk. Foto: Peter Nolbrant.

Informationsbladet beskriver hur vattenråd kan bidra i olika frågor om vatten. Foto: Peter Nolbrant..

Sprid budskap om vattenrådens värde

Nu finns ett informationsblad som lyfter fram vattenråden som en värdefull resurs. Informationsbladet ”Ta hjälp av ett vattenråd” riktar sig bland annat till lokala politiker. Det är också tänkt för tjänstepersoner eller intresserade medborgare som vill veta mer om vattenrådens roll i samhället.

Informationsbladet har tagit fram av Vattenmyndigheten Västerhavet och beskriver hur vattenråden kan bidra i många frågor där vatten berörs på olika vis. Det kan till exempel vara i arbetet med biologisk mångfald, samhällsplanering, skogsbruk, kulturhistoria eller livsmedelsproduktion.

Ta hjälp av ett vattenråd

Informationsbladet Ta hjälp av ett vattenråd (pdf)

Flodpärlmussla. Foto: Peter Nolbrant.

För några år sedan fanns många exemplar av den rödlistade flodpärlmusslan i Kolarebäcken, men på senare tid har de blivit färre. Foto: Peter Nolbrant. 

Flodpärlmusslor i examensjobb

Hur bra fungerar verktygen Blå målklassning och NPK+ för att ta reda på var i ett vattendrag flodpärlmusslor förekommer? Det kan du läsa mer om i ett examensarbetet från Högskolan i Skövde. Examensarbetet bygger på en studie gjord i Kolarebäcken i Västra Götalands län. 

Flodpärlmusslans förekomst och täthet genom NPK+ och blå målklassning (pdf)

Piskande vågor. Foto: Martin Fransson.

Havet är en egen värld som sjuder av liv. Filmen är fullspäckad med bilder på spännande arter som lever under ytan. Foto: Martin Fransson. 

Film om livet under ytan

Havet rymmer allt från våra största däggdjur till de minsta organismerna och där finns mycket kvar att upptäcka. I samband med Västerhavsveckan har Västra Götalandsregionen gjort en film om biologisk mångfald i havet. 

Ett hav av liv - en film om biologisk mångfald i havet

Fler åtgärder förra året

De myndigheter och kommuner som ingår i åtgärdsprogrammet för vatten redovisar i februari varje år hur åtgärder har genomförts under föregående år. Nu är redovisningen för 2019 sammanställd.

– Återrapporteringen ger oss en viktig lägesbild, säger vattenmyndigheternas samordnare Niclas Engene. Dessutom är det alltid intressant att få en sammanfattning över allt miljöarbete som sker i Sverige med avseende på vatten. 

Fler åtgärder för vatten gjordes under 2019

KALENDER

NOV
18

Förbättrad kunskap för åtgärder av förorenade sediment

Välkommen till ett seminarium om hur hantering av förorenade sediment kan ske effektivare i framtiden. Seminariet hålls via Skype. Läs mer och anmäl dig på Naturvårdsverkets webb. 

Vita kuvert och brevlåda. Illustration: Pixabay.

Rykande färska vattennyheter till din e-post

Du vet väl om att du kan prenumerera på vattenmyndigheternas nyheter? Gå in på vår webbplats och fyll i din e-post, så får du ett mail när vi publicerat något nytt.

Nyheter och press: prenumerera på vattenmyndigheternas nyheter

Jag vill avregistrera min prenumeration på Vattenblänk.