Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Kronobergs län

MILJÖ & KLIMAT är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Kronobergs län. Vi vill gärna berätta om goda exempel inom miljöområdet. 

Nästa nummer av nyhetsbrev MILJÖ & KLIMAT i Kronobergs län planeras till september 2021. Länsstyrelsen ger ut nyhetsbrev även för andra verksamheter. Understruken text är en länk till vidare information. Foto: Annika Bladh

Tipsa oss gärna om nyheter genom Miljömålsbrevlådan

Vill du ha nyhetsbrevet, anmäl din e-postadress på Länsstyrelsens webbplats.

Jordgubbstårta med blommor och blad. Foto: Annika Bladh, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Insekterna ger oss mat

För att vi ska få mat krävs för var tredje tugga stora insatser av våra pollinerande insekter. Jordgubbarna skulle inte bli som vi tänker oss jordgubbar om inte många olika insekter spred pollen på flera olika sätt.

Information om pollineringens betydelse och hur du själv kan bidra

Kontakt: Malin Fernholm, 010-223 70 00

Korspollinerad jordgubbe som är stor, röd och fin. Under syns en som är liten och outvecklad.

Fler behöver känna igen invasiva arter

Många svenskar vet inte vad en invasiv art är och ännu fler saknar kunskap om hur de ser ut. För att råda bot på detta gör nu ett 70-tal myndigheter, och bland annat Länsstyrelserna, en gemensam informationssatsning.

Informationssatsningen om invasiva arter på Naturvårdsverkets webbplats.

Tag även del av de nya informationsfoldrar som Naturvårdsverket tagit fram.

Kontakt: Jurjen Schmidt, 010-223 70 00

Blå Lupiner i vägkanten. Foto: Naturvårdsverket

När natt blir dag

Belysning har under det senaste årtiondet seglat upp som en alltmer uppenbar miljöstörande verksamhet. Länsstyrelsen har därför publicerat en rapport som heter ”När natt blir dag”. Denna beskriver problemet med belysning genom exemplet för fladdermusarten brunlångöra och fasadbelysning av kyrkor. Även lagstiftning som berör belysning beskrivs. Foto:Peter Wredin

Rapporten "När natt blir dag" - belysning av kyrkor och brunlångörats försvinnande"

Kontakt: Peter Wredin, 010-223 70 00

Fyra stycken av fladdermusarten Brunlångöra. Foto: Peter Wredin

Vill du bli naturobservatör?

Fler än någonsin har hittat ut i naturen. Nu finns en digital kurs om svensk natur och biologisk mång-fald. Utbildningen är gratis och för alla och deltagarna genomför den i sin egen takt. Efter utbildningen kan man delta i coronaanpassade guidade fältkurser. Som naturobservatör kan den som gått utbildningen också hjälpa forskare och myndigheter med insamling och rapportering av natur- och miljödata genom så kallad citizen science. Flera Länsstyrelser, SLU Artdatabanken och Lunds universitet har tagit fram utbild-ningen.Foto: Staffan Carlsson

Digital kurs om Sveriges natur på www.naturkunnig.se

Kontakt: Louise Ellman Kareld, 010-223 78 96, Nicklas Jansson, 010-223 53 90 Projektledare

Skogsnätfjäril söker nektar i en blomma av åkervädd. Foto: Staffan Carlsson

Stöd för säkrad tillgång till dricksvatten

Havs- och vattenmyndigheten har lämnat bidrag till länsstyrelserna att fördela i respektive län, för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten. Åtta olika projekt, i Alvesta, Lessebo och Växjö kommuner samt Region Kronoberg, har fått pengar i årets ansök-ningsomgång. Projekten innebär olika åtgärder som anläggande av nya brunnar, olika metoder att minska utläckage av dricksvatten i lednings-nätet samt användning av regnvatten vid buss-tvätt bidrar till att nå bland annat målet ”Grundvatten av god kvalitet”.
Foto: Birgitta Sundholm

Kontakt: Linda Westeson, 010-223 70 00

Dricksvatten hälls från glaskanna. Foto: Birgitta Sundholm

Kulturmiljödag 28 oktober

Den 28 oktober arrangeras Kulturmiljödagen i Kronobergs län för tredje gången. Årets tema är det moderna samhällets kulturarv. Arkitetur-historiker Martin Rörby och byggnadsantikvarie Per Olgarsson inledningstalar och det blir under dagen även seminarier kring arkitektur och material samt stadspromenader. Akvarell: Julia Chirkova

Kontakt: Catarina Nilsson, 010 223 70 00

Akvarell föreställande Växjö Skyline. Akvarell: Julia Chirkova

Ökad kunskap om kulturmiljöer i Markaryds kommun

Länsstyrelsen inventerade under förra året Markaryds kommun på jakt efter berättelser i landskapet. Resultatet blev att 38 kulturmiljöer beskrevs, varav två bedöms vara möjliga kultur-miljöer av riksintresse, Traryds skans och socken-centrum samt Utbildningscentrum för torv- och pappersindustri i Markaryd. Utredningen presen-terades för kommunen i mars och kommer att skickas till kommunen på remiss.
Foto: Adam Augustsson

Kontakt: Catarina Nilsson, 010 223 70 00

Undervisningslokaler tillhörande Pappersbruksskolan i Markaryd. Foto: Adam Augustsson

Kulturarvsdagen 10 september

Den 10 september genomför Växjö bibliotek, Kulturparken Småland och Länsstyrelsen till-sammans en aktivitet som ingår i Riksantikvarie-ämbetets nationella evenemang Kulturarvs-dagen. Tema för Kulturarvsdagen 2021 är Kultur-arv för alla. Länsstyrelsen kommer att presentera sina skrifter om kulturmiljöer i Kronobergs län. Som deltagare får du veta mer om bakgrunden till skrifterna, vad de innehåller och vilka skrifter som finns. Foto: Catarina Nilsson

Kontakt: Catarina Nilsson, 010 223 70 00

Skrifter om kulturmiljö från Länsstyrelsen i Kronobergs län. Foto: Catarina Nilsson

Friluftslivets år 

Firandet av Friluftslivets år fortsätter och i juni månad är temat ÄTA UTE.

Besök ett reservat och gör en roligt aktivitet!

Kommande teman är

  • Juli - Sova ute

  • Augusti - Jag har aldrig

  • September - Gilla friluftsliv

Kontakt: Annika Bladh, 010-223 70 00

Friluftslivets år 2021. Luften är fri

Ta hand om varandra och naturen - sprid informationen

Om du är verksamhetsutövare och vill sprida kunskap om hur vi tar hand om varandra och naturen så kan du använda informations-materialet som finns på Naturvårdsverkets hem-sida. Materialet är fritt att använda av alla som
vill informera och sprida kunskap om alle-mansrätten. 

Naturvårdsverkets webbplats med uppdaterad information inför sommaren

Uv med pratbubbla: Inga kramar tack! Foto: Naturvårdsverket

Save the date - Årets nationella tankesmedja för friluftslivet 7-8 september

Även 2021 års upplaga av Tankesmedja för Friluftsliv kommer att genomföras digitalt den 7-8 september. Fokus kommer att ligga på de utmaningar som finns för att vi ska kunna fortsätta vara så många i naturen som vi blivit med Covid-19. Mer information kommer inom kort.

Ny miljörådgivning för hästhållare inom Greppa Näringen

Hästhållningens miljöpåverkan uppmärksamm-ades under 2020 och en utredning om miljö-hänsyn skulle tillsättas. Hästnäringen efterlyste rådgivning istället för bestämmelser och nu har Greppa näringen tagit fram en sådan riktad till gårdar med minst 15 hästar. Rådgivningen som är kostnadsfri kommer att finnas tillgänglig i Kronobergs län från i höst. Foto. Alex Regnér

Miljörådgivning till hästhållare från Greppa näringens webbplats.

Kontakt: Malin Fernholm, malin.fernholm@lansstyrelsen.se, 010-223 70 00

Tre hästar på grönbete. Foto: Alex Regnér

Agenda 2030 snabbas upp med nytt SCB-verktyg

Nu finns det ett nytt verktyg med Agenda 2030-statistik. Med hjälp av 150 indikatorer tillgänglig-görs statistiken för första gången digitalt visualiserad i form av nyckeltal och lättlästa tabeller och diagram. Syftet är att göra det enklare för samhällsaktörer att skaffa sig en lägesbild och öka takten i genomförandet av Agenda 2030 i Sverige.

Det nya SCB-verktyget för att snabba upp arbetet med Agenda 2030

Kontakt: Per-Anders Persson, 010-223 70 00

Globala målen för hållbar utveckling

Ny rapport från Folkhälsomyndigheten:

Fysiskt aktiva skolbarn upplever bättre psykisk hälsa

Skolbarn som är fysiskt aktiva känner sig mindre stressade av skolarbetet och har bättre allmän hälsa. Nu har Folkhälsomyndigheten även undersökt sambandet mellan skolbarns fysiska aktivitet och deras psykiska hälsa. Resultaten visar att ju mer fysiskt aktiva skolbarnen är, desto mer tillfeds är de med livet. Foto: Marie Mårtensson

Rapporten om sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos skolbarn

Flicka balanserar på stenmur. Foto: Marie Mårtensson
Årets växt är Tibast. Rapportera din fynd till Artportalen, gärna med foto. Registrera dina rapporter senast den 15 oktober 2021.

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon: 010-223 70 00
Postadress: 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Följ oss

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

Dela detta utskick