Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Kronobergs län

MILJÖ & KLIMAT är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Kronobergs län. Vi vill gärna berätta om goda exempel inom miljöområdet. Nästa nummer planeras till början av mars. Länsstyrelsen ger ut nyhetsbrev även för andra verksamheter.

Tipsa gärna om nyheter genom Miljömålsbrevlådan

Fullmåne över Evedal, Foto C G Claesson

Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Hälften av de regionala miljömålen kunde nås till 2020

Den slutliga uppföljningen av de regionala miljömålen till 2020 visar att målen om förnybara bränslen och användningen av elenergi har uppnåtts. Tre av fyra mål inom giftfri miljö har också nåtts. Tyvärr har det gått sämre för flera av arealmålen inom jordbruket.

Uppföljning av de regionala miljömålen 2013-2020 på Länsstyrelsens webbplats

Uppföljning av miljömålen på Länsstyrelsens webbplats

Kontakt: Louise Ellman Kareld, telefon 010-223 70 00

Illustration: Tobias Flygare 

Ett G format av miljömålens logotyper

Markaryd: Klimatklivet ger stöd för utbyggnad av tankstationer för fossilfri vätgas

Totalt satsar Klimatklivet 355 miljoner kronor i investeringsstöd för att bygga 24 nya vätgasstationer runt om i landet. Förnybar vätgas som fordonsbränsle är nästan helt utan utsläpp av växthusgaser och de här investeringarna beräknas minska utsläppen med 21 tusen ton koldioxid per år. En station kommer att byggas i Markaryd.

Läs mer om stödet till vätgasstationer på Naturvårdsverkets webbplats

Kontakt: Anna Gilius, telefon 010-223 70 00

Investeringsstöd för Klimatklivet 2022

Du kan ansöka om stöd från Klimatklivet under följande perioder under 2022:

  • 10 februari-28 februari
  • 3 maj-18 maj
  • 23 augusti-8 september

Mer information om klimatinvesteringsstödet på Länsstyrelsens webbplats

Kontakt: Anna Gilius, telefon 010-223 70 00

Första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning

Nationella expertrådet för klimatapassning har kommit med sin första rapport. 2022 års rapport innehåller

  • en uppföljning och utvärdering av det nationella klimatanpassningsarbetet,
  • en sammanfattande analys av klimatförändringens påverkan på samhället och
  • förslag på inriktning av det nationella arbetet för klimatanpassning.

Rapporten berör många olika områden och innehåller delkapitel för bebyggd miljö, transportsektorn, energiförsörjning, dricksvatten med mera.

Expertrådets rapport på klimatanpassningsradet.se

Kontakt: Anna Josephson, telefon 010-223 70 00 

Kunskapslyft inom klimatanpassning

Före jul beviljade Länsstyrelsen cirka 300 000 kronor för insatser för att höja kunskapen om klimatanpassning. Bidragen gick till Alvesta, Ljungby och Tingsryds kommuner. Kommunerna har ansökt om medel till projekt med syfte att:

  • ta fram bättre planeringsunderlag för klimatanpassning,
  • genomföra vattenbesparande åtgärder och
  • ta fram en informationsfilm.

Projekten ska genomföras under 2022.

Information om Klimatanpassning på Länsstyrelsens webbplats

Kontakt: Anna Josephson, telefon 010-223 70 00

Kunskapsstöd inför anläggning och restaurering av våtmarker

Att restaurera våtmarker, särskilt torvmarker, är en bra och effektiv åtgärd för att minska växthusgasutsläpp och stärka den biologiska mångfalden.

Som hjälp i arbetet med att bedöma en plats lämplighet som våtmark har två nya kunskapsstöd tagits fram. Kunskapsstöden riktar sig till dig som arbetar med att skydda, restaurera eller anlägga våtmarker, till exempel på länsstyrelser eller inom lokala naturvårdsprojekt, så kallade LONA-projekt.

SMHI:s kunskapsbank: Våtmarker | SMHI

SGU:s handledning för våtmarksåtgärder: Geologisk handledning för våtmarksåtgärder 

Kontakt: Magnus Strindell, telefon 010-223 70 00

Tranbärsblommor, Foto: Magnus Strindell

Energiläget i Kronoberg

Länsstyrelsen i Kronobergs län och Region Kronoberg arbetar för en energiomställning i samhället, vilket innebär en effektivare energianvändning samt minskade växthusgasutsläpp.

Nu kan du ta del av en uppdaterad rapport med uppföljning av länets klimat- och energimål och en energibalans som kartlägger energiflödena i länet.

Rapporten: Uppföljning av klimat och energimål 2021 på Region Kronobergs webbplats.

Kontakt: Ida Andreasson, telefon 010 223 70 00

Framsida för rapporten Energiläget i Kronoberg vindkraftverk

Var finns pengarna för energi- och klimat 2022?

Länsstyrelserna energi & klimatsamordning (LEKS) har gjort en sammanställning av finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt. 

Sammanställning av stöd för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt på Länsstyrelsernas webbplats

Kontakt: Aida Ramic, telefon 010-223 70 00

Vindkraftverk

Skydd av natur 2021

Länsstyrelsen har under 2021 kommit överens om ersättning med fastighetsägare för skydd av skog motsvarande 60 miljoner kronor. Det är mer än dubbla beloppet jämfört med vad länet fick vid årets början. Mer medel beror på att vi fått använda medel från Naturvårdsverket som andra län inte har utnyttjat.

Under 2021 har Länsstyrelsen fattat beslut om fem nya naturreservat och en utökning av ett befintligt naturreservat. Vi har också fattat beslut om sex naturvårdsavtal. Tre av skydden har inletts som Komet-områden.

Genom att bilda reservat kan värdefull natur skyddas och vårdas i områden som är utpekade i Myrskyddsplanen och Natura 2000 men också genom att den gröna infrastruktur för lövskogar förbättras. Områdena blir en tillgång för friluftsliv och kan dessutom vara en tillgång för utomhusundervisning i skolor.

Kontakt: Helene Pettersson, telefon 010-223 70 00

Skälsnäs naturreservat vid Helgasjön, Foto: Martin Unell

Klimatkollen för lantbrukare

Produktion av mat och foder innebär utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet. Klimatkollen är en kostnadsfri rådgivning som inspirerar och motiverar till att minska utsläppen genom resurseffektiva åtgärder.

-Vi märker ett stort intresse i lantbruksbranschen kring klimat- och hållbarhetsfrågor för närvarande och olika företag vill stödja sina leverantörer lantbrukarna i arbetet, säger Stina Olofsson, projektledare för Greppa Näringen.

Om klimatkollen djurgårdar - Greppa Näringen

Kontakt: Malin Fernholm, telefon 010-223 70 00

Greppa näringen

Länsstyrelsens naturutflyktsprogram 2022 - en digital kalender

Du kan anmäla din förenings eller organisations friluftslivsaktiviteter under 2022 till Länsstyrelsens digitala naturutflyktsprogram. Det kan vara guidningar, föreläsningar, testa olika friluftslivsaktiviteter, kulturevenemang utomhus med mera. Alla aktiviteter är välkomna.

Tänk gärna lite extra på de ovana friluftsutövarna precis som vi gjorde under Friluftslivets år 2021.

Du lägger in uppgifter om friluftsaktiviteter i ett formulär på Länsstyrelsens webbplats och det går bra att lägga in löpande under hela 2022. Kalendern syns på Länsstyrelsens webbplats från och med den 16 mars 2022.

Anmälningsformuläret om naturutflykter på Länsstyrelsens webbplats

Kontakt: Gunilla Claesson, telefon 010 223 70 00

Vandrare på utflykt i skogen

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon: 010-223 70 00
Postadress: 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Följ oss

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

Dela detta utskick