Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Kronobergs län - Social hållbarhet

Till dig som arbetar med sociala frågor i Kronobergs län

Med detta nyhetsbrev, som du får fyra gånger om året, vill vi ge en bild av vad som är aktuellt inom social hållbarhet i länet. Målet är att höja kunskapen om området och öka samverkan mellan de som jobbar med våra frågor i Kronoberg. 

Nytt om social hållbarhet

50 nya ANDTS coacher utbildas i länet

Under våren får samtliga länets kommuner utbildade ANDTS-coacher. Som coach ska man känna sig extra trygg i att prata om ANDTS och kunna bemöta barn och unga med kunskap och argument utifrån aktuell forskning. Utbildningen vänder sig till personer som arbetar nära ungdomar så som inom skolan, fritidsgårdar, eller socialtjänst/fältverksamhet. Under utbildningen ges kunskap om alkohol, narkotika, dopning, tobak, nikotinprodukter och spel om pengar. Coacherna ingår därefter i ett länsövergripande nätverk som möts för erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad.

Vad tjänar samhället på att arbeta hälsofrämjande och förebyggande?

Ett antal hälsoekonomiska analyser inom alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS) har nu publicerats av Folkhälsomyndigheten. Analyserna presenterar vilka hälsoekonomiska vinster som finns i att arbeta förebyggande och hälsofrämjande inom området och finns även sammanfattat i ett faktablad.

Samhällsekonomiska vinster av hälsofrämjande ANDTS-arbete — Folkhälsomyndigheten.se

Faktablad Värdet av hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-arbete

En grupp ungdomar röker cannabis

Barns (o)lika tillgång till rättigheter

Länsstyrelserna och Barnombudsmannen arrangerar varje år en digital konferens om barns rättigheter för att uppmärksamma Barnkonventionens dag. Föreläsningarna från 2023 års upplaga finns nu att ta del av.

Barns (o)lika tillgång till rättigheter - Barnombudsmannen

Var går gränsen mellan sugardejting och prostitution?

Örebro universitet presenterar resultat från ett forskningsprojekt om sugardejting. Forskningen visar att sugardejting utgör en inkörsport till att köpa och sälja sex för personer som annars inte skulle välja denna väg.

Mellan relation och prostitution: Sugardejting och omförhandlingen av gränsen mellan ekonomi och intimitet - Örebro universitet (oru.se)

Symboler som illustrerar sex mot ersättning genom ledsen person och utbyte av pengar

Unik samlad bild över våld i nära relationer

Nyligen släppte Sveriges Kommuner och Regioner en rapport om socialtjänstens stöd till våldsutsatta, utifrån Kvinnofridsatsningen som gjorts. Rapporten visar att en av fem som sökt stödet är utsatt för mycket grovt våld, stödsamtal är vanligaste insatsen och för 71 procent förbättras situationen. Resultaten ger ny kunskap som kan användas för att förbättra stödet till våldsutsatta på ett mer träffsäkert sätt – både lokalt i kommunerna och nationellt.

Uppföljning, projektet SU-Kvinnofrid | SKR

Vilka insatser rekommenderas mot ungdomskriminalitet?

Vilka sociala insatser och metoder rekommenderas i Norden för att förebygga eller förhindra fortsatt ungdomskriminalitet? Statens beredning för medicinsk och social utvärdering publicerar nu en kartläggning av vilka sociala metoder mot ungdomskriminalitet som anges i de nordiska ländernas olika kunskapsstöd.

Nationella kunskapssammanställningar om metoder och insatser för att förebygga ungdomskriminalitet (sbu.se)

Skuggan av ungdomar i parkmiljö

 Beredskap och kapacitet inom mottagande och etablering

Länsstyrelserna har sedan 2016 tagit fram lägesbilder till regeringen för att belysa kommuners förmåga att ta emot asylsökande och etablera nyanlända. I år var svarsfrekvensen fantastisk! I Kronoberg svarade alla kommuner och vi konstaterar att vid ett oförändrat mottagande av asylsökande, nyanlända och skyddsbehövande från Ukraina har länet relativt god förmåga att erbjuda bland annat boende, utbildning och arbetsmarknadsinsatser. Osäkerheten är större vid både minskat och ökat mottagande. Vill du veta mer? Kontakta kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se

Vad visar årets skolundersökning?

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning gör årligen en rapport utifrån den nationella skolundersökningen. Resultatet visar bland annat att spel om pengar fortsätter att öka, särskilt bland pojkar i gymnasiet där 40 procent har spelat om pengar det senaste året.

CAN:s nationella skolundersökning 2023 - CAN

Ungdom sitter med en telefon i händerna

Må bra tills du dör

Det går att förlänga livet och må bra ända till slutet. Forskning pekar på fem säkra sätt att själv påverka sin hälsa. Inte helt oväntat är ett sätt att skippa rökning. Det är aldrig för sent att börja tänka på en bra ålderdom, säger Olle Melander, som forskar om proaktivt åldrande.

Må bra tills du dör - fem sätt att förlänga livet | forskning.se

Från årsskiftet ska tobaksfria nikotinprodukter anmälas

Från och med 2024 ska tillverkare och importörer av tobaksfria nikotinprodukter anmäla sina produkter till Folkhälsomyndigheten, och rapportera sin försäljning årligen. Lagen beslutades för att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med användningen av tobaksfria nikotinprodukter, och stärka skyddet för barn och unga.

Tobaksfria nikotinprodukter ska anmälas — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Vattenfärgsmålning av olika nikotinprodukter

Utbildningar och konferenser

Länsdialog inom asyl och integrationsområdet

Länsstyrelsen i Kronoberg bjuder in till dialog med arbetsmarknad och kompetens som övergripande tema. En dag med information, dialog och inspiration för samverkan inom mottagande, etablering och integration.

Tid: 27 februari

Plats: Alvesta

Länsdialog inom asyl och integrationsområdet | Länsstyrelsen Kronoberg

Forum Social hållbarhet: om hedersproblematik - utredning och kommunikation

Vill du veta mer om hur socialtjänsten utreder hedersproblematik? Webbinariet handlar om de kulturkonflikter som kan uppstå när myndigheter utreder ärenden där hedersproblematik är en faktor. Välkommen till detta webbinarium, som görs i samverkan mellan Linnéuniversitetet, Länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar.

Tid: 29 februari kl. 08.30–09.00

Plats: Digitalt

Forum social hållbarhet om hedersproblematik - utredning och kommunikation

Temadag om Iran

Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till ett seminarium om Iran. Temadagen fokuserar på Irans historia, geografi och roll i regionen, samt flyktingsituationen i landet.

Tid: 1 mars

Plats: Digitalt

Webbinarium om Iran | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

 

Har du koll på alkohol och hjärnan?

Välkomna på lanseringen av en ny forskningsrapport! Rapporten handlar om alkohol och den mänskliga hjärnan och sammanställer kunskap om alkoholens breda och ofta djupt negativa effekter på den neurologiska, kognitiva och psykologiska hälsan under hela livet. Under seminariet får du en presentation av rapporten samt lyssna på en expertpanel med särskilt fokus på alkoholens koppling till psykisk ohälsa.

Tid: 5 mars kl. 12.00–13.00

Plats: Digitalt och fysiskt, Sveriges riksdag, Stockholm

Anmälan: lovisa.arnmarker@iogt.se

Seminariet kommer även att webbsändas via zoom. Launch Meeting - Zoom

En hjärna och ett glas alkohol

Våldsutsatta barn – morgondagens våldsutsatta eller våldsutövare?

Mer än 200 000 barn i Sverige lever i ett hem där det förekommer olika former av våld. Det motsvarar 2–3 barn i varje skolklass. Syftet med konferensen är att belysa vikten av ett systematiskt arbete för att förebygga våld mot barn, fånga upp barns våldsutsatthet och sätta in skydd och stödjande åtgärder till de barn som drabbats.

Tid: 14 mars
Plats: Digitalt

Våldsutsatta barn samverkanskonferens 2024 - Strömstad (stromstad.se)

Ett barn som tittar ut genom ett fönster

Fördjupad föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelserna i Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge län bjuder in till en fördjupande halvdag med fokus på tillit och bemötande, hedersfamiljen, dess inre angelägenheter och myndigheter samt om det går att omvända hedersvåldsförövare.

Tid och plats: 20 mars i Värnamo samt 21 mars i Kalmar

Vill du fördjupa dig i ämnet Hedersrelaterat våld och förtryck? | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)

Forum Social hållbarhet: Nya strömningar inom migrationsområdet och konsekvenser för utsatta grupper

Vill du veta mer om forskning inom migrationsområdet, och vad samhällets aktörer kan göra för att motverka utsattheten? Välkommen till detta webbinarium, som görs i samverkan mellan Linnéuniversitetet, Länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar.

Tid: 22 mars kl. 08.30–09.00

Plats: Digitalt

Nya strömningar inom migrationsområdet| Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)

Barn målar en jordglob

Hur kan RISKSam förstärka arbetet mot våld i Kronoberg?

Välkommen till en halvdag där du lär dig mer om RISKSam och samtalar om hur det kan användas i länets arbete mot våld. Syftet med modellen är att effektivt förhindra återfall i våld och öka livskvaliteten för de utsatta.

Tid: 11 april

Plats: Alvesta

RISKSam Strukturerad samverkan kopplat till våld| Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)

Ilustration av nätverk och kopplingar mellan människor

Redo för en ny socialtjänst?

Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till ett öppet, kostnadsfritt kunskapsutbyte för omställning till en förebyggande och tillgänglig socialtjänst. Seminariet arrangeras utifrån behovet att anpassa landets verksamheter till införandet av en ny socialtjänstlag med förslaget ikraftträdande 2025.

Tid: 10 april kl. 10.00–11.30

Plats: Digitalt

Öppet kunskapsutbyte för omställning till en förebyggande socialtjänst| SKR

Det får inte existera

Välkommen till ett webbinarium där du får ta del av resultaten från rapporten Det får inte existera, om unga hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck samt omvändelseförsök.

Tid: 17 april kl. 10.00–11.00

Plats: Digitalt

Det får inte existera - om unga hbtq-personers utsatthet i familjer med hedersnormer | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)

FREDA

Vill du lära dig mer om att upptäcka och fråga om våld? Välkommen till en utbildningsdag i FREDA-kortfrågor. FREDA är Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relation.

Tid: 22 april

Plats: Digitalt

Utbildning i FREDA-kortfrågor | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)

Bord och stolar placerade på en laptop

Tips och information

Utlysning av medel mot hedersrelaterat våld och förtryck

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) utlyser verksamhetsbidrag för förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Årets verksamhetsbidrag kommer att stimulera ett kunskapslyft för yrkesverksamma inom kommun och region, som möter barn, unga och deras familjer som befinner sig i en hederskontext.

Verksamhetsbidrag för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck (mfof.se)

Bedömning av barns mognad för delaktighet

Socialstyrelsen har uppdaterat kunskapsstödet "Bedöma barns mognad för delaktighet" som består av tre delar:

  • Mognadsbedömning och barns delaktighet
  • Barns utveckling - en översikt
  • Fallbeskrivningar och diskussionsfrågor

Bedöma barns mognad för delaktighet (socialstyrelsen.se)

Ny webbkurs om våldsförebyggande arbete

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en grundkurs om våldsförebyggande arbete. Kursen bygger på handboken Inget att vänta på, är kostnadsfri och tar en till två timmar att genomföra.

Att förebygga våld - en grundkurs (jamstalldhetsmyndigheten.se)

 

Tecknad person sitter ner med telefon i handen. Kugghjul i övre vänstra hörnet.

Vad vet du om tobaksfria nikotinprodukter?

Göteborgs universitet har på uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götaland tagit fram en kunskapssammanställning av svensk och internationell forskning om hälsoeffekter av elektroniska cigaretter och nikotinsnus. Rapporten ska bidra med kunskap till personal som möter unga i sitt arbete samt beslutsfattare, tjänstemän och handläggare på lokal, regional och nationell nivå.

Tobaksfria nikotinprodukter - En kunskapssammanställning om elektroniska cigaretter och nikotinsnus | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Mer än var fjärde ung man saknar någon att prata med

Att inte ha någon att dela sina innersta tankar och känslor med är en form av emotionell ensamhet. Den här tiden på året kan det kännas extra svårt. Män under 45 år hör till en grupp som dubbelt så ofta uppger att de känner sig emotionellt ensamma, jämfört med kvinnor. Det är en form av ensamhet som kan vara svår att se.

Mer än var fjärde ung man saknar någon att prata med — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Tre unga personer med jackor och luvor på står vid en betongväggstår

Främja hälsa viktig del av omställningen till god och nära vård

Många sjukdomar kan förebyggas och fördröjas genom förebyggande och hälsofrämjande insatser. Socialstyrelsen ger stöd, bland annat med nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, och med att stärka ökad fysisk aktivitet i metoden fysisk aktivitet på recept (FaR).

Främja hälsa och förebygga ohälsa - Socialstyrelsen

Fyra personer sitter i naturen och tittar på utsikten

Social hållbarhet 

Social hållbarhet handlar om att bygga ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum.

Vi tar tacksamt emot dina synpunkter på innehållet, skriv till oss på social.hallbarhet.kronoberg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon: 010-223 70 00
Postadress: 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Följ oss

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

Dela detta utskick