Styrel

Nyhetsbrev, oktober 2021

Får vi låna dig i 30 sekunder? Hjälp oss förbättra nyhetsbrevet 

Till webbplatsen | Skicka vidare | Prenumerera | Webbversion

*|data:head|*

Planeringsdokument – nu också utan makron

Planeringsdokument utan makron är nu publicerade tillsammans med användarhandledning och instruktionsfilmer för användning av dem.

Planeringsdokument utan makron har varit efterfrågade av aktörer som deltar i styrels planeringsarbete. Nu har Energimyndigheten tagit fram en version utan makron för varje planeringsdokument. Aktörer väljer själva vilken version de vill använda. För det egna arbetet kan dokument med makro vara att föredra, särskilt för aktörer som hanterar ett omfattande underlag. Utbyte av data kan ske i dokument utan makro. Det kan vara bra att stämma av med avsändare och mottagare av planeringsdokument 1-4 vilken version de föredrar.

En användarhandledning och instruktionsfilmer för de nya versionerna har också tagits fram som ett stöd till de aktörer som vill använda planeringsdokument utan makron.

Du hittar båda versionerna av planeringsdokumenten, användarhandledningen och instruktionsfilmer här: Till Planeringsomgång (energimyndigheten.se)

För frågor eller synpunkter, kontakta Energimyndigheten på styrel@energimyndigheten.se.

*|data:head|*

Styrel och ny definition av samhällsviktig verksamhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har uppdaterat sin definition av samhällsviktig verksamhet.

Styrels definition av samhällsviktig elanvändare är fortsatt densamma medan MSB:s uppdaterade definition av samhällsviktigt verksamhet sedan 2020 är:

”Samhällsviktig verksamhet är verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet”.

Den uppdaterade definitionen är något mer inkluderande och kan innebära att en aktörs lista på samhällsviktig verksamhet förändras. Inom kort kommer en uppdatering av MSB:s vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet, där bland annat en lista på viktiga samhällsfunktioner och olika exempel på samhällsviktig verksamhet inkluderas. Även under pandemin har det för barnomsorg och provtagning förekommit olika prioriteringslistor.

Den uppdaterade definitionen kan användas för identifiering av samhällsviktiga verksamheter inför att samhällsviktiga elanvändare identifieras inom styrel. För identifiering av samhällsviktiga elanvändare gäller fortsatt kriterierna för prioritetsklasserna enligt förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare. Definitionerna av samhällsviktig verksamhet respektive elanvändare utgår från regeringens mål för Sveriges säkerhet och formuleras nu mer likartat, vilket förhoppningsvis kan underlätta samordning mellan styrel och andra krisberedskapsarbeten.

Rapport från länsstyrelsernas erfarenhetsforum

Länsstyrelserna möttes för erfarenhetsutbyte om arbetet med styrel den 22 september 2021. 

Sammanlagt deltog 23 representanter från 17 länsstyrelser i forumet. Dessutom medverkade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Svenska kraftnät. Forumet arrangerades av Energimyndigheten med sin konsult 4C Strategies.

Länsstyrelserna utbytte erfarenheter, frågor och tips om identifiering av samhällsviktiga elanvändare, informationssäkerhet, regionala uppstartsmöten och utbildningsbehov inför att planeringsarbetet återupptas i januari 2022. Planeringsdokumenten utan makron presenterades (se nyhet ovan).

Forumet var givande även för Energimyndigheten, MSB och Svenska kraftnät som fick en värdefull inblick i vilka frågor som är av intresse för styrelaktörena.

Grundutbildningen för kommuner och regioner fullbokad

Det har varit stort intresse för utbildningen och alla utbildningstillfällen är nu fullbokade.

Grundutbildningen för kommuner och regioner om styrel är en repetition av utbildningen som gavs 2019. Energimyndigheten genomför sju utbildningstillfällen under november och december med över 180 anmälda deltagare. En särskild utbildning riktad till elnätsföretagen kommer under våren 2022.

De som inte kunnat beredas plats på utbildningen i år kan få samma information som ges på utbildningen genom att gå igenom webbsidorna om styrel och den information som de länkar till, t.ex. Handboken. Webbsidorna kommer löpande uppdateras och utvecklas under hösten. Om du som styrelaktör känner att du saknar något stöd som rör själva planeringsprocessen kan du kontakta oss på styrel@energimyndigheten.se.

Sveriges Radios och Sveriges Televisions styrel-underlag

Sveriges Radio och Sveriges Television har lämnat underlag till länsstyrelserna för planeringsomgång 3 inom styrel.

Tillgång till pålitlig media är viktigt för enskilda människor och samhällets aktörer i samband med en kris, exempelvis en eleffektbrist. Därför behöver man vid identifieringen bedöma om även media har samhällsviktiga elanvändare.

Sveriges Radio respektive Sveriges Television har sammanställt sina elanvändare som de bedömer bör prioriteras vid eleffektbrist. Dessa underlag är lämnade till länsstyrelserna för deras arbete med att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare i det aktuella länet.

Satsning på information till företag om beredskap

I november 2021 ska MSB genomföra en informationskampanj riktad till företag om hur de kan stärka sin beredskap för kriser och krig.

En del av informationen under rubriken ”Vad kan företaget göra” handlar om att företag kan analysera om de bedriver samhällsviktig verksamhet.

Det finns inga generella krav eller skyldigheter för företag på att identifiera vad som är samhällsviktigt, men bedömningen kan göra att verksamheten blir prioriterad i vissa sammanhang.

Som exempel nämns bland annat styrel, där samhällsviktiga elanvändare kan prioriteras vid effektbrist av el. Kampanjen kan leda till ökad kännedom om begreppet samhällsviktig verksamhet och leda till ”nya” kontakter med kommunens beredskapshandläggare om verksamheter som kanske ska beaktas i styrelplaneringen.

Beredskap för företag (MSB:s webbplats)

Detta kan företaget göra (MSB:s webbplats)

Tipsa fler om det här nyhetsbrevet!

Känner du någon som borde prenumerera på detta nyhetsbrev om Styrel. 
Tipsa gärna och be de anmäla sig på Energimyndighetens hemsida.

Till prenumeration av nyhetsbrevet Styrel

Får vi låna dig i 30 sekunder? Hjälp oss förbättra nyhetsbrevet 

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Gredbyvägen 10, Eskilstuna
016-544 20 00 | Fax 016-544 20 99

www.energimyndigheten.se 

Dela utskicket


Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter.