Styrel

April 2022

Till webbplatsen | Skicka vidare | Prenumerera | Webbversion

Planeringsomgång 3 ändras till revidering för kommunerna

Kommunernas belastning har varit hög under pandemin och många kommuner berörs nu av kriget i Ukraina exempelvis genom mottagande av flyktingar. Stor osäkerhet råder kring utvecklingen av läget och över tid kan fler kommuner påverkas.

Efter dialog med länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutade därför Energimyndigheten den 28 mars 2022 att kommunernas identifiering och prioritering inom den ordinarie planeringsomgången ersätts med en frivillig revidering av kommunernas styrelunderlag. Läs mer om detta nedan.

Så många kommuner som möjligt bör genomföra en revidering. För de kommuner som inte har möjlighet till revidering finns alternativet att i stället återanvända planeringsunderlaget från planeringsomgång 2 i sin helhet. Respektive kommun ska då meddela länsstyrelsen detta.

Så här går revideringen till

Revideringen innebär kortfattat att kommunerna fångar upp de mest väsentliga förändringarna från planeringsomgång 2. Kommunerna kan begränsa sig till de största förändringarna som avser nya eller inaktuella samhällsviktiga elanvändare från planeringsomgång 2 (2015). Det kan även vara bra att gå igenom om alla samhällsviktiga elanvändare i prioritetsklasserna 1 och 2 fortfarande är aktuella samt om några elanvändare kan ha tillkommit sedan 2015.

Tidplanen för planeringsomgång 3 ska tillämpas för revideringen. Det betyder att kommunernas reviderade styrelunderlag ska lämnas till elnätsföretagen senast 1 oktober 2022. Energimyndigheten ser nu över stödet för revidering, bland annat information på webbsidorna om styrel och om länets rangordning av elledningar som ska göras 2023.

Kommuner som inte genomför revidering

De kommuner som beslutar att inte göra en revidering bör förbereda sig på att 2024 genomföra identifiering och prioritering utifrån de förändringar som kan ha skett sedan 2014-15. De kommuner som i år genomför en identifiering och prioritering i en omfattning som motsvarar den ordinarie planeringsomgången kan 2024 begränsa sig till uppdateringar från 2022.

Mer information om revideringen kommer att publiceras på Energimyndighetens webbsidor om styrel och beskrivs allmänt på ss. 50-51 i styrelhandboken.

 

Om Styrel (energimyndigheten.se)

Styrelhandboken (Energimyndighetens webbshop)

Reviderad planeringsomgång 3 inom Styrel

Enbart GSRN-kod kan lämnas till elföretagen

Kommunerna ska senast 1 oktober 2022 lämna planeringsdokument 1 till elnätsföretagen så att de kan komplettera med ledningsbeteckning och elområde för varje elanvändare. Det går bra enligt förordning och föreskrifter om prioritering av samhällsviktiga elanvändare att planeringsdokumentet som lämnas innehåller GSRN-koderna, men inga andra uppgifter om elanvändarna.

Innan kommunen lämnar ett sådant planeringsdokument till elnätsföretagen är det viktigt att stämma av med mottagaren om att ett komplett planeringsdokument inte lämnas.

När kommunen får elnätsföretagens kompletteringar i ett planeringsdokument som endast innehåller GSRN-kod behöver sammanställning med övriga uppgifter om elanvändarna ske noggrant så att inga förväxlingar eller andra felaktigheter införs i det planeringsdokument 1 som sedan används för rangordning av elledningar.

 

Viktig rättelse: Fristående dator är inte alltid krav för styrel

I instruktionsfilmerna för planeringsdokument med makron sägs att styrelunderlagen ska hanteras i datorer utan nätverks- eller internetkoppling.


Det korrekta är att skyddsvärdet för uppgifterna om de samhällsviktiga elanvändarna ska bedömas. Uppgifterna ska sedan hanteras så att de skyddas på lämpligt sätt. Styrelunderlagen kommer att innehålla uppgifter som inte kräver något särskilt skydd. Samhällsviktiga elanvändare som behöver vara kända för allmänheten är sjukhus, äldreboenden och livsmedelsaffärer vilket innebär att uppgifter om dessa elanvändare kan vara öppna.

De uppgifter som ska anges om elanvändaren listas i 5§ i Energimyndighetens föreskrifter (2013:4) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare. Dessa uppgifter om varje elanvändare ska föras in i planeringsdokumenten och skyddsvärdet – om uppgifterna är öppna, sekretessbelagda eller i en säkerhetsskyddsklass – ska bedömas när planeringsdokumentet ska fyllas i.

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Gredbyvägen 10, Eskilstuna
016-544 20 00 | Fax 016-544 20 99

www.energimyndigheten.se 

Dela utskicket


Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter.