Styrel

Nyhetsbrev 2, juni 2023

Till webbplatsen | Skicka vidare | Prenumerera | Webbversion

Uppslagen laptop med skolbänkar på tangentbordet för att illustrera digital utbildning

Nu finns webbutbildning om styrel

Vi har lanserat en webbutbildning som ger dig grundläggande kunskaper om styrelprocessen. Utbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med styrel i kommuner, regioner, länsstyrelser och på statliga myndigheter. Men den är öppen för alla intresserade.
 

Utbildningen består av fyra moduler. Hela utbildningen tar ungefär en timme att genomföra. Om du vill kan du pausa och återuppta utbildningen vid ett senare tillfälle. 

Du hittar utbildningen på Energimyndighetens kunskapsportal. För att ta del av våra öppna webbutbildningar måste du först skapa ett konto. 

Energimyndighetens kunskapsportal

Vi vill gärna veta vad du tyckte om utbildningen. Mejla och berätta vad som var bra och vad som kan göras bättre. 

styrel@energimyndigheten.se

Planeringsomgång 3

Under 2023 kommer planeringsomgång 3 att avslutas. Följande steg är kvar att genomföras senast:

  • 1 augusti - Länsstyrelserna gör en rangordning för hela länet och lämnar över till Svenska kraftnät och respektive elnätsbolag

  • 31 december - Elnätsbolagen gör MFK-planer baserade på rangordningen i styrel

Tre dekorativa illustrationer på samarbeten

Planeringsomgång 4

Vi har initierat en fjärde planeringsomgång. Vid årsskiftet 2022/2023 började statliga myndigheter identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare inom respektive verksamhet och ansvarsområde.

Starten av planeringsomgång 4 innebär att avslutningen av planeringsomgång 3 fortlöper parallellt under 2023.

Här är tidsplanen för planeringsomgång 4:

  • Statliga myndigheter prioriterar elanvändare. Underlaget skickas till länsstyrelserna senast 1 september 2023
  • Länsstyrelserna sammanställer eget och statliga myndigheters planeringsunderla och skickar till respektive kommun, senast 30 november 2023
  • Kommunerna börjar i januari 2024 prioritera elanvändare och samställer med uppgifter från respektive länsstyrelse. Underlaget skickas till elnätsbolagen senast 1 oktober 2024
  • Elnätsbolagen kompletterar underlagen med uppgifter och lämnar till respektive kommun senast 31 januari 2025
  • Kommunerna föreslår rangordning av elledningar och överlämnar till respektive länsstyrelse senast 1 april 2025
  • Länsstyrelserna gör en rangordning för hela länet och lämnar över till Svenska kraftnät och respektive elnätsbolag senast 1 augusti 2025
  • Elnätsbolagen gör MFK-planer baserade på rangordningen i styrel senast 31 december 2025

Förtydligande av prioritetsklasser

Tillsammans med Ramboll och länsstyrelsen har Energimyndigheten påbörjat ett arbete med att ta fram en vägledning för tolkning av prioritetsklasserna.

Syftet är att underlätta arbetet med identifiering och prioritering av samhällsviktiga verksamheter och att aktörerna ska få en tydligare bild över vilka anläggningar som ska placeras under respektive prioritetsklass.

Vägledningen ska lanseras under hösten 2023 inför kommunernas arbete som startar 1 januari 2024

Deltagare på utbildning

Utbildning för statliga myndigheter

Under vintern och våren har Energimyndigheten tillsammans med MSB och Svenska kraftnät genomfört utbildningar för ca 10 statliga myndigheter. Under utbildningstillfällena presenterade vi vad styrel är och diskuterade myndigheternas olika ansvarsområden. 

 

Tryckknapp med texten översyn

Översyn av handboken

Energimyndigheten har påbörjat ett arbete med en översyn och uppdatering av handboken. Delar av den ska bygga på den vägledning för tolkning av prioritetsklasserna som ska lanseras under hösten. Därför väntas handboken publiceras först i december. Den befintliga handboken gäller fortsatt.

Här hittar du handboken. >>

 

Illustrativ mätare

Energiläget i Sverige

Vi rapporterar löpande om energiläget genom en lägesbild. Du hittar den på vår hemsida. 

Prenumerera på sidan och få en notis när vi gör uppdateringar.

Sveriges energiläge

Bild på fundersam kvinna

Har du frågor om styrel? Vi har svaren!

Vi får många intressanta frågor om styrel – om prioritetsklasserna och planeringsprocessen.

Det kan till exempel vara frågor om en elanvändare kan ha mer än en prioritetsklass eller om man ska ta hänsyn till att vissa elanvändare bara är  samhällsviktiga under vintern.

Frågorna med våra svar har vi samlat på vår hemsida så att fler kan få ta del av dem. Kanske finns svaret på din fråga där.

Frågor och svar om styrel

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Gredbyvägen 10, Eskilstuna
016-544 20 00 | Fax 016-544 20 99

www.energimyndigheten.se 

Dela utskicket______________


Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter