Kalmar läns luftvårdsförbund
Webbinarium
 

Luftdagen

Den 25/11 genomfördes årets luftdag för medlemmarna via Teams.

Ordförande Helene presenterade vad vi arbetar med inom förbundet samt redovisade resultat från våra mätningar som utförts.

Årets Luftvärnare 2021-Ödevata Fiskecamp tackade för utmärkelsen och visade en film från deras verksamhet samt att Malin berättade lite ytterligare om deras verksamhet och vad som är på gång.

Ebba Malmqvist, Lunds universitet föreläste om hur barn och gravida påverkas av luftföreringar. Många undersökningar utförs men en del har påverkats av pandemin eftersom levnadsmönstret har förändrats.

Helene Alpfjord Wylde, SMHI berättade om hur pandemin påverkat luftkvaliteten.

Resultaten visade på sänkta halter av både NOx och svavel dels i Sverige, dels i övriga världen.

Johanna Stål, Camino berättade om sitt arbete och trender inom samhället kopplat till hållbarhet.

Avslutningsvis fick vi lite tips vad gemena man kan göra i sin vardag.

Innan dagen avslutades frågade vi hur de upplevt dagen samt om de vill träffas digitalt eller fysiskt nästa gång. Majoriteten svarade att de upplevt dagen mycket bra och att de önskade nästa års luftdag i digital form.

Väggmossa
 

Metaller i mossa

På uppdrag av Kalmar läns Luftvårdsförbund och SAFT AB har IVL Svenska Miljöinstitutet AB utfört förtätningsmätningar av halter av metaller i mossa och humus insamlade i Kalmar län under 2020. I Kalmar län har tidigare förtätande undersökningar av metallhalter i mossa genomförts under 1989, 1995, 2000, 2011 samt 2015.

De 52 mossproverna och 15 humusproverna som insamlats i förtätningsundersökningen i Kalmar län 2020 har analyserats med avseende på halter av arsenik (As), bly (Pb), järn (Fe), kadmium (Cd), koppar (Cu), krom (Cr), kvicksilver (Hg), nickel (Ni), vanadin (V), zink (Zn), aluminium (Al), kobolt (Co), molybden (Mo), antimon (Sb) och mangan (Mn).

Resultat från 2020 års förtätningsundersökning i Kalmar länI större delen av länet var generellt belastningen av samtliga metaller låg, medan det i vissa områden i länet fanns något förhöjda halter i bakgrundsmiljön.

TrendUnder de senaste 30 åren (1990–2020) visade trendanalysen att medianhalten i mossa för bakgrundsmiljön i Kalmar län har minskat signifikant för bly, kadmium, koppar, nickel, krom och vanadin. Mest minskade medianhalterna i mossa för bly (-100 %) följt av vanadin (-84 %), nickel (-80 %), krom (-67 %), kadmium (-55 %) och koppar (-42 %). Ingen statistiskt signifikant skillnad av medianhalten i mossa erhölls för järn, kvicksilver och zink under samma period.

Luft
 

Luftwebben

Den 29 oktober lanseras samlingssidan SMHI Luftwebb, som har tagits fram av SMHI, på uppdrag av Naturvårdsverket. Målet med SMHI Luftwebb är att den ska bidra till ökad samhällsnytta genom att tillgängliggöra och öka användbarheten av svenska data rörande luftmiljö. Data ska vara enkla att hitta, förstå och använda för olika ändamål. SMHI Luftwebb är förutom en samlingsportal för luftkvalitetsbaserade tjänster även en sida där luftkvaliteten presenteras i realtid i kartform.

På denna sida kan man bland annat se data från mätstationen i Kalmar som finansieras av länets kommuner och från mätstationen i Norra Kvill som finansieras av Naturvårdsverket.

Luftvårdsförbunden i Småland
 

Kvartalsaktivitet

Kalmar läns luftvårdsförbund har tillsammans med luftvårdsförbunden i Kronobergs och Jönköpings län börjat anordna så kallade kvartalsaktiviteter för sina medlemmar, i form av kortare föreläsningar.

Kronobergs luftvårdsförbund höll i första föreläsningen och först ut i september var Volvo i Braås som berättade om sitt miljöarbete.

Jönköping håller i andra kvartals aktiviteten i december och då är det Jönköpings energi som ska berätta om sitt miljöarbete och energiåtervinningens utmaningar och miljö- och klimatpåverkan.

Näst på tur blir Kalmar läns luftvårdsförbund som planerar sin aktivitet i februari.

Luft och moln
 

WHO:s nya riktlinjer för luft

Den 23 september publicerade WHO nya riktlinjer för hur höga halter av luftföroreningar som får finnas i luften. Många studier visar på allvarliga hälsoeffekter vid mycket lägre nivåer av luftföroreningar än vad man visste vid publicering av de tidigare riktvärdena. Luftföroreningar anses numera vara den enskilt största hotet mot människors hälsa. De nya riktlinjerna är tänkta som vägledning för samtliga länder i att minska halterna av luftföroreningar och på så sätt minska påverkan från exponering av luftföroreningar på människors hälsa och miljön globalt.

Kalmar läns Luftvårdsförbund
smalandsluft.se/lvf-kalmar-lan.html

e-post kalmar.lvf@gmail.com 

Helené Rasmusson (ordförande) helene.rasmusson@kalmar.se

Caroline Lagerkvist (sekreterare) caroline.lagerkvist@lansstyrelsen.se

 

Webbplats