Havs- och kustplanering

Havs- och kustplanering
Nummer 1 Februari 2022 Webbversion | Skicka vidare | Prenumerera

De tre samordnande länsstyrelserna vill med detta brev informera om länsstyrelsernas arbete med den statliga havsplaneringen, den kommunala planeringen av kust och hav och andra intressanta initiativ med bäring på havs- och kustplanering.

Tecknad illustration om alla delar som ska samsas i havet.

Sveriges första havsplaner beslutade

Hur bör havet användas på bästa sätt? Svaret finns i de havsplaner som regeringen nu fattat beslut om. Havsplanerna har tagits fram av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) i tät samverkan med över 150 organisationer. Länsstyrelserna har haft en aktiv roll i processen genom att samordna och stödja arbetet på regional och kommunal nivå.

Många ska samsas om havet – sjöfart, vindkraft, fiske, försvar, natur och människor. Grundtanken är att hav, liksom land, behöver ekosystembaserad fysisk planering, för vägledning till myndigheter, kommuner, domstolar och företag. Havet kan naturligtvis användas på en mängd olika sätt, men det måste göras klokt för att vi ska kunna lämna över friska hav till kommande generationer.

De statliga havsplanerna visar statens samlade syn på hur havet ska användas i Sveriges tre havsplaneområden: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Havsplanerna är en viktig källa till information och vägledning vid exempelvis kommunal översiktsplanering. Länsstyrelsens roll är att se till att de statliga intressena tas tillvara och samordnas i översiktsplaneringen.

Det var i slutet av 2019 som HaV överlämnade förslaget till Sveriges första havsplaner till regeringen. Arbetet med planerna har pågått i många år.

Här hittar du havsplanerna 

Kortfakta om havsplanerna

  • Havsplaner handlar om utrymme och placering – var olika aktiviteter bäst kan ske för att bidra till en hållbar utveckling.
  • Sverige har tagit fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet, alltså Kattegatt och Skagerrak.
  • Havsplanerna täcker 123 000 kvadratkilometer – motsvarar lite mer än en fjärdedel av Sveriges landyta.
  • Havsplanerna börjar en nautisk mil, knappt två kilometer, från baslinjen, som oftast följer lågvattenlinjen utmed kusten.
  • Havsplanerna täcker hela den ekonomiska zonen och största delen av territorialhavet.
Många vindkraftverk ute till havs. Foto: Ingvar Lagefelt
 

Vad händer nu?

De tre samordnande länsstyrelserna (Västra Götaland, Kalmar och Västernorrland) kommer att för sina respektive ansvarsområden analysera de beslutade havsplanerna och se om (och i så fall hur) de skiljer sig från förslagen som skickades till regeringen. Det kan röra sig om förändringar som kan ha skett i ett regionalt eller ett lokalt geografiskt perspektiv och som kanske kan påverka hur havsplanerna vägleder i havet.

De antagna havsplanerna kommer att vägleda för statens riksintressen i havet och kommer att vara viktiga informationskällor vid till exempel kommunal översiktsplanering. Havsplanerna kommer inom kort att finnas tillgängliga på Planeringsportalen som är länsstyrelsernas plattform för att tillhandahålla information (om statliga intressen) som kan används vid fysisk planering.

Länk till planeringskatalogen

I samband med beslutet om havsplaner gav regeringen också Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och flera andra centrala myndigheter i uppdrag att tillsammans ta fram planeringsunderlag för ytterligare områden för havsbaserad vindkraft. Arbetet med underlagen ska samordnas av Energimyndigheten.

Samtidigt ska HaV inleda en ny planeringsomgång för att ta fram nya förslag till havsplaner. Det kan jämföras med de kommunala översiktsplanerna, som justeras regelbundet. Redan från början var det bestämt i havsplaneringsförordningen att havsplanerna ska ses över minst vart åttonde år för att justeras och finslipas.

Information från Länsstyrelserna

Kontaktpersoner:

Unni Liljegren, 010-224 47 31, Länsstyrelsen Västra Götaland
Robert Dobak, 010-223 84 70, Länsstyrelsen Kalmar
Fredrik Bergman, 0611-34 93 10, Länsstyrelsen Västernorrland
Copyright: Länsstyrelsen och respektive fotograf

Länsstyrelsen skyddar dina personuppgifter. Vill du läsa mer om hur finns information på www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Prenumerera
Skicka vidare