Fokus landsbygd

Fokus landsbygd
Nummer 5 maj 2023 Webbversion | Skicka vidare | Webbplats

I detta nummer kan du läsa om:

  • Flod- och signalkräftor på Öland
  • Inventering av dagfjärilar
  • Klimatklivet 2023
  • Klippning av får inför sommaren
  • naturum Trollskogen
  • SAM-ansökan
  • Studieresa till ekologiska grönsaksodlare
  • Projektet som ska rädda sydlig kärrsnäppa
  • Ersättning för viltskador
signalkräfta
 

Öland är skyddsområde för flodkräfta

Den svenska flodkräftan är en delikatess som numera är rödlistad som akut hotad. Den har minskat dramatiskt samtidigt som signalkräftan har ökat i antal. Detta som en följd av att signalkräftor är bärare av kräftpest, men själva tål sjukdomen. Flodkräftor dör däremot om de smittas.

Öland är ett skyddsområde för flodkräfta, vilket innebär att det inte ska förekomma signalkräfta i öländska vatten. För att värna om de öländska flodkräftorna har länsstyrelsen påbörjat ett arbete för att få bättre kunskap om var det finns signalkräfta på Öland och undersöka metoder för att ersätta signalkräfta med flodkräfta. Hjälp oss att värna om flodkräftan och kontakta oss om du har signalkräfta i din damm eller om du sett signalkräftor i något öländskt vatten. Information om hur man skiljer på signal- och flodkräfta finns på: Flodkräfta - Arter och livsmiljöer - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se). Kontaktpersoner: Carina Pålsson och Helén Wåhlstrand Persson

Nässelfjäril på rödklint
 

Dagfjärilar inventeras i ängs- och betesmarker!

Snart startar Länsstyrelsens inventering av dagfjärilar i länet. Syftet är att fånga in förändringar som sker i landskapet och hur det påverkar dagfjärilarna. Inventeringen är en del av Länsstyrelsens arbete med regional miljöövervakning. Många dagfjärilar har speciella miljökrav och reagerar snabbt på förändringar i miljön. Klimat, parasiter, växtsamhället och blomningen på platsen är viktiga faktorer som spelar in. Varje år inventeras tio slumpmässigt utvalda ängs- och betesmarker i Kalmar län enligt ett rullande schema. Varje område besöks vid tre tillfällen under maj till augusti. Enskilda markägare som berörs kommer få information om inventeringen via brev. Foto: Pexels. Erik Karits.

Vill du vara en del av Sveriges nationella dagfjärilsövervakning? Läs mer här: https://www.dagfjarilar.lu.se/

Vill du lära dig mer om olika arter av dagfjärilar? Läs mer här: https://www.naturkunnig.se/

 

Klimatklivet
 

Äntligen en ny ansökningsomgång till Klimatklivet, 18–29 september 2023!

Till hösten är lantbrukare, företag och organisationer med flera återigen välkomna att söka stöd från Klimatklivet för investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser. Ändrade förutsättningar för stödet innebär att projekt som kan slutföras senast 30 juni 2024 kommer att handläggas först. Projekt med längre genomförandetid kommer endast att kunna få stöd om förutsättningarna för Klimatklivet förbättras genom höstbudgeten.

Har du funderat på att söka stöd från Klimatklivet för en investering som kan bli klar till 30 juni 2024? Passa på att förbereda din ansökan redan nu! Precis som tidigare kan man inte få stöd från Klimatklivet om man redan påbörjat sin investering eller genomfört ett inköp. Men man kan begära in offerter och undersöka möjligheten till snabb leveranstid för att kunna genomföra sitt projekt i tid och öka möjligheten att kunna få upp till 70 procent i stöd. Som vanligt är det dock de projekt med bäst klimatnytta som har störst chans att få stöd från Klimatklivet!

Läs mer om vad som gäller för årets ansökningsperiod: Frågor och svar om Klimatklivets ansökningsperiod 2023 (naturvardsverket.se)

Här kan du läsa mer och lämna in din ansökan: Klimatinvesteringsstöd | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

Får på bete
 

Klippning av får inför sommaren

Varje år får Länsstyrelsen in anmälningar om oklippta får sommartid. Här kommer därför en liten påminnelse om vad som gäller. Enligt lagstiftningen ska får klippas vid behov och med högst ett års intervall. När på året fåren ska klippas står inte specificerat. Men det är inte förenligt med lagstiftningen att låta fåren gå med sin allra tjockaste och tätaste päls mitt under sommaren när det är som varmast. Fåren kommer då att lida av värmestress. Tydliga tecken på värmestress är flämtande, minskat foderintag och ökat vattenintag. Det är också oerhört viktigt att fåren kan söka skydd i skuggan under den varmaste delen av dygnet. Det finns heller inga undantag för att undvika klippning för till exempel raser som själva fäller ullen helt eller delvis. Mer information finns på gård och djurhälsans hemsida; Klippning av får - Gård & Djurhälsan (gardochdjurhalsan.se)

Sorgmantel på maskros
 

Naturum Trollskogen ser fram emot sommaren!

Nu är sommaren snart här och det betyder nya öppettider och mer verksamhet! Från första juni har vi öppet tisdag - lördag kl. 10-16. Du kan följa med på Trollskogsguidning varje fredag kl. 13, boka dig i vårt kalendarium. Var med och medborgarforska i Försommarkollen 5–6/6. Där kan du rapportera in de växter som blommar hos just dig.
Efter midsommar har vi öppet alla dagar kl. 10-17 och då kommer vi att ha fler aktiviteter. Exempelvis Trollskogsguidning varje dag kl. 10:30, Visning av naturum också varje dag kl. 11:30. Våra övriga aktiviteter kommer i gång vecka 27 – Kolla in vår hemsida och boka din plats! Vi påminner särskilt om Bioblitzen 17 juni i Trollskogen (kl. 10-16) med nattlys kl. 22. Välkomna till naturum Trollskogen!

Naturbetesmark
 

Ändringar i SAM-ansökan

I år startar ett nytt landsbygdsprogram. Det innebär att stöd som funnits tidigare kan ha fått ändrade regler. Vissa har tagits bort helt medan andra har ersatts helt eller delvis av nya stöd. Vi uppmanar därför alla som söker stöd i SAM-internet att gå igenom sammanställningen av ansökan extra noga i år. Vill man jämföra med tidigare års ansökningar kan man se dessa under rapporter i SAM-internet eller på Mina sidor.
Fram till den 15 juni kan man göra vissa tillägg i ansökan. Det gäller till exempel att lägga till block och skiften i ansökan om utbetalning av stöd eller i en redan inskickad ansökan om åtagande samt ändra eller ange fler registreringsnummer för anläggningar. Mer information om vilka ändringar som kan göras finns på Jordbruksverkets hemsida.

Länsstyrelsen har uppmärksammat att många som hade åtagande för miljöersättning för betesmarker och slåtterängar 2022 inte söker nytt åtagande på alla sina marker. Vill du vara säker på att få med alla betesmarker som tidigare ingick i åtagande? Då ska du söka nytt åtagande och utbetalning för varje enskilt block som du vill ska ingå från 2023.

Morotsfält
 

Studieresa Ekologiska grönsaksodlare i Skåne 4 - 7 juli 2023

Hermann Leggedör, Agri-kultur i Småland, arrangerar i samarbete med ekoträdgårdsgruppen på Jordbruksverket en studieresa till Skåne för ekologiska grönsaksodlare samt ekorådgivare.

Vi kommer att besöka Biskopshagens odlingar i Staffanstorp, Lucia och Niklas Svensson i Sixtorp samt Lundmarks Lantbruk i Kristianstad.

För mer information och intresseanmälan kontakta Hermann Leggedör, Agri-kultur i Småland, 0707–91 23 74 eller via e-post: herman@agri-kultur.se.

Anmälan senast 17 maj

Resan finansieras av Jordbruksverket inom ramen för livsmedelsstrategin, men deltagarna står själva för kost och logi

Hägn för sydlig kärrsnäppa
 

Projekt för att rädda den sydliga kärrsnäppan

Under de kommande fyra åren pågår ett projekt för att rädda den hotade underarten sydlig kärrsnäppa från utrotning i Sverige. Populationen av sydlig kärrsnäppa är minskande och består av endast 70 - 80 par i hela landet. Av dessa finns minst 90% av dem på Öland. Arten står alltså på gränsen till att försvinna som häckfågel i landet och är i akut behov av stödinsatser. Länsstyrelsen har därför gått in som samarbetspartner till ett projekt som drivs av BirdLife Sverige och Nordens ark med finansiering av Postkodlotteriet. Inom projektet hoppas man kunna vända den negativa utvecklingen genom bland annat habitatförbättrande åtgärder. Det betyder återskapande av små våtmarker på strandängarna och inte minst utökad jakt på predatorer som kråkfåglar, räv och grävling. Inledningsvis i projektet kommer man även använda en bevarandeteknik som kallas ”headstarting”. Vid headstarting samlas ägg in från vilda fåglars bon och när ungarna kläcks och föds upp sker det i hägn. När ungarna växt till sig släpps de ut på lämpliga lokaler. En större och nästan flygfärdig unge kan nämligen skydda sig betydligt bättre mot rovdjur. Detta gör det möjligt för fler individer att nå självständighet utan att falla offer för predatorer eller dö av andra orsaker som födobrist eller olyckor. Anläggningar för detta finns nu på Schäferiängarna i anslutning till Ottenby fågelstation. Som besökare vid Södra Udden kan man se voljärerna på lite håll nu under försommaren men de kommer monteras ner när ungarna har blivit utsläppta. Hittills i år har 5 äggkullar samlats in i Ottenbyområdet och de väntas kläckas nu i dagarna. Mer information om projektet finns på www.sydligkarrsnappa.se

Sångsvanar på åker
 

Glöm inte att anmäla viltskada på gröda

Vilda djur kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Ett exempel är när vissa fåglar skadar växande grödor. Det går att ansöka om ersättning för sådana skador genom att anmäla viltskador på gröda till Länsstyrelsen. Man kan även ansöka om förebyggande skrämselåtgärder. Allt detta kan du göra via Länsstyrelsens hemsida; Viltskador | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

Kalender

27 maj  Sännås Smålandstenar
 

Skogsdag om nyskapande naturvård

Temat för dagen är Gårdshistoria, åtgärder för fåglar och insekter som pollinerar och ängsväxter

4-7 juli  Staffanstorp, Kristianstad och Sixtorp
 

Studieresa Ekologiska grönsaksodlare i Skåne 4 - 7 juli 2023

Hermann Leggedör, Agri-kultur i Småland, arrangerar i samarbete med ekoträdgårdsgruppen på Jordbruksverket en studieresa till Skåne för ekologiska grönsaksodlare samt ekorådgivare.

 

Du får det här utskicket eftersom du antingen sökt EU-stöd, deltagit på någon av våra aktiviteter eller för att du har anmält intresse för att få aktuell information från Natur- och Landsbygdsavdelningarna på Länsstyrelsen i Kalmar län.

Information från Länsstyrelsen
Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar
Postadress: 391 86 Kalmar
Telefon växel: 010-223 80 00
E-post: kalmar@lansstyrelsen.se 
Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län och respektive fotograf

Länsstyrelsen skyddar dina personuppgifter. Vill du läsa mer om hur finns information på www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Webbplats
Skicka vidare