Havs- och kustplanering

Havs- och kustplanering
September 2023 Webbversion | Skicka vidare | Prenumerera

De tre samordnande länsstyrelserna vill med detta brev informera om länsstyrelsernas arbete med den statliga havsplaneringen, den kommunala planeringen av kust och hav och andra intressanta initiativ med bäring på havs- och kustplanering.

Ett tomt hav med en kobbe i förgrunden

Samråd för mer vindkraft i havet

Nu är Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade havsplaner tillgängliga för intressenter och allmänhet. De ska ge vägledning om hur våra havsområden ska användas och blir därför ett viktigt underlag när det ska fattas beslut om framtida utbyggnad av havsbaserad vindkraft.

Under tiden 14 september - 15 december är Förslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet med tillhörande konsekvensbeskrivningar ute på samråd. Då kan alla som vill ta del av förslagen och lämna synpunkter på dem. Havs- och vattenmyndigheten vill ha in synpunkter som hjälper dem att ta fram områden som är mest lämpliga för havbaserad vindkraft.

Länsstyrelserna i Västernorrland, Kalmar och Västra Götaland kommer tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten att hålla informationsmöten på sex platser i landet under oktober. Informationsmötena riktar sig till berörda kommuner, regioner och länsstyrelser.

  • Luleå 10 oktober

  • Örnsköldsvik 11 oktober

  • Gävle 12 oktober

  • Göteborg 17 oktober

  • Kristianstad 18 oktober

  • Linköping 19 oktober

Mer information och anmälan till respektive informationsmöte hittar du nedan.

Om du vill ta del av samrådsversionen av förslagen med tillhörande konsekvensbeskrivningar hittar du den på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Effektivare prövning av havsbaserad vindkraft

Regeringen har tillsatt en utredning som ska hitta lösningar för hur Sverige effektivare ska kunna etablera havsbaserad vindkraft. Genom en tydligare prövningsordning ska en ökad utbyggnad av havsbaserad vindkraft uppnås, samtidigt som andra samhällsintressen beaktas. Utredaren ska bland annat lämna förslag på en förbättrad lagstiftning för prövning av havsbaserad vindkraft. I uppdraget ingår också att beskriva hur ett anvisningssystem (där staten pekar ut lämpliga områden för havsbaserad vindkraft) kan utformas för allmänt vatten och i Sveriges ekonomiska zon.

En ordnad prövning av havsbaserad vindkraft - Regeringen.se

Förenklade tillståndsprocesser

Regeringen låter utreda möjligheten att förenkla och förkorta tillståndsprocesser enligt miljöbalken. Detta i syfte att säkra näringslivets konkurrenskraft, öka investeringsviljan och främja en effektiv industriell klimatomställning, vilket bidrar till att klimat- och miljömålen kan nås.

Förenklade och förkortade tillståndsprocesser enligt miljöbalken - Regeringen.se

Utveckla energiplanering för elektrifiering

Regeringen har gett Energimyndigheten, Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen i uppdrag att utveckla regional och lokal energiplanering för elektrifiering. Uppdraget ska bidra till att möjliggöra en storskalig elektrifiering av bland annat industri och transporter samt tydliggöra hur den regionala och lokala energiplaneringen kan organiseras effektivt och utvecklas vidare samtidigt som totalförsvarets behov beaktas.

Uppdrag att utveckla regional och lokal energiplanering för elektrifiering - Regeringen.se

Vindkraftverk på rad ute i havet

Västerhavet

Pågående stora vindkraftsparker

Det pågår en genomgripande omställning av industri- och transportsektorn. Vi ska ställa om till fossilfri energiförsörjning samtidigt som elbehovet kommer att fördubblas till år 2030. Därför behövs havsbaserad vindkraft längs våra kuster.

Länsstyrelsen i Västra Götaland bereder just nu två havsbaserade vindkraftsparker åt regeringen för att de ska kunna fatta rätt beslut. Den ena är Poseidon som kan rymma upp till 94 vindkraftverk och planeras ligga cirka 2,5 mil utanför kusten mellan Kungälv och Orust. Den andra är Mareld, med upp till 165 vindkraftverk, som planeras cirka 4 mil utanför kusten vid Lysekil respektive 3,5 mil utanför Smögen. Vindkraftverken kommer att byggas på flytande fundament och blir som högst mellan 340 och 350 meter höga. Länsstyrelsen yttrar sig om kompletteringsbehov, tillåtlighet, föreslår villkor och prövar eventuella Natura 2000-tillstånd.

Länsstyrelsen ska lämna över beslutsförslag till regeringen 15 januari 2024 för Poseidon och 29 mars för Mareld. Det kommer dock ta många år innan de havsbaserade vindkraftverken producerar el, eftersom det är många steg på vägen. Förutom tillståndsprocesserna ska vindkraftverken upphandlas, byggas och anslutas till elnätet. Bedömningen är att det kommer att ta åtta till tio år innan de är färdiga att tas i drift.

Vindkraftsparker till havs kostar mycket att bygga, men i gengäld är driftskostnaderna relativt låga. Det är inte skattebetalarna som finansierar byggena eller driften. Elföretagen står för investeringen och i förlängningen betalas därför vindkraftparkerna av elkonsumenterna.

Ytterligare fyra stora vindkraftsparker bereds åt regeringen av länsstyrelserna i Kalmar (Södra Victoria), Blekinge (Baltic Offshore Beta), Gävleborg (Eystrasalt) och Gotland (Aurora).

Uppdrag att bedöma konsekvenserna av vindkraftsparken Södra Victoria | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

Fakta i frågan om vindkraftsparken Aurora | Länsstyrelsen Gotland (lansstyrelsen.se)

Kalender

10 oktober  Länsstyrelsen Norrbotten, Stationsgatan 5, Luleå

Anmälan

Informationsmöten om förslag till ändrad havsplan för Bottniska viken

Förslag till ändrad havsplan för Bottniska viken | Länsstyrelsen Västernorrland (lansstyrelsen.se)

11 oktober  ARKEN konferens, Hotellgatan 9, Örnsköldsvik

Anmälan

Informationsmöten om förslag till ändrad havsplan för Bottniska viken

Förslag till ändrad havsplan för Bottniska viken | Länsstyrelsen Västernorrland (lansstyrelsen.se)

12 oktober  Clarion Hotell Winn, Norra Slottsgatan 9, Gävle

Anmälan

Informationsmöten om förslag till ändrad havsplan för Bottniska viken

Förslag till ändrad havsplan för Bottniska viken | Länsstyrelsen Västernorrland (lansstyrelsen.se)

17 oktober  Hotell Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg

Anmälan

Informationsmöten om förslag till ändrad havsplan för Västerhavet

Förslag till ändrad havsplan för Västerhavet | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

18 oktober  Quality Hotel Grand, Västra Sjögatan 15, Kristianstad

Anmälan

Informationsmöten om förslag till ändrad havsplan för Östersjön

Förslag till ändrad havsplan för Östersjön | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

19 oktober  Elite Stora hotellet, Stora Torget 9, Linköping

Anmälan

Informationsmöten om förslag till ändrad havsplan för Östersjön

Förslag till ändrad havsplan för Östersjön | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

Information från Länsstyrelserna

Kontaktpersoner:

Unni Liljegren, 010-224 447 31, Länsstyrelsen Västra Götaland
Robert Dobak, 010-223 84 70, Länsstyrelsen Kalmar
Anna Döhlen Wedin, 0611-34 93 01, Länsstyrelsen Västernorrland
Copyright: Länsstyrelsen och respektive fotograf

Länsstyrelsen skyddar dina personuppgifter. Vill du läsa mer om hur finns information på www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Prenumerera
Skicka vidare