Länsstyrelsen Västra Götaland

Nyhetsbrev om LEKS insatser

Juni 2021

LEKS
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Energi- och klimatarbetet är viktigare än någonsin!

Efter en mycket regnig maj månad på många platser, med efterföljande höga flöden, är sommaren äntligen här och vi har redan haft ihållande värmeböljor på många platser både i Sverige och i övriga världen. Båda väderfenomenen tyder på ett varmare klimat och det är också så trenderna ser ut för framtiden. Länsstyrelsernas energi- och klimatarbete är viktigare än någonsin. Tillsammans gör vi omställningen och LEKS insatser stödjer er i ert arbete.

I det här nyhetsbrevet om LEKS insatser informerar vi om vad som händer under höster 2021 i våra olika projekt, men fokus ligger också på att visa vad LEKS gör, vilka vi är och hur ni ute på länsstyrelserna kan dra nytta av våra insatser.

Erik Särnholm, verksamhetsledare LEKS

Vad är LEKS?

LEKS är ett samarbete mellan länsstyrelserna, med uppdraget att skapa ett ambitiöst och framgångsrikt regionalt energi- och klimatarbete i Sverige. Det gör vi genom att stödja och samordna länsstyrelsernas arbete och samtidigt vara en kontakt mellan departement, myndigheter och länsstyrelserna. 

LEKS jobbar övergripande men även inom fyra sakområden; Hållbart lantbruk och en levande landsbygd, Miljöskydd/naturvård, Klimatsmart fysisk planering och Hållbar regional tillväxt.

Vi uppdaterar er på länsstyrelserna med information genom vår interna samarbetsyta, nyhetsbrev och e-postutskick. Vi interagerar med er och utbyter värdefulla erfarenheter genom Skypemöten och nätverksträffar. LEKS utvecklar och finansierar också ett antal utvecklingsprojekt som drivs av projektledare från olika länsstyrelser. Arbetet genomförs av LEKS styrgrupp, arbetsgrupp, samverkansledare och projektledare.

LEKS årshjul nedan illustrerar de övergripande processerna för LEKS under ett år.

LEKS årshjul illustrerar de övergripande processerna för LEKS under ett år

Alla medarbetare i LEKS

Vi som jobbar inom LEKS

Inom LEKS jobbar arbetsgruppen, samverkansledare och projektledare. Styrgruppen tar de stora besluten. Alla medarbetare i LEKS jobbar i olika team. Läs mer om våra team och vad de jobbar med i den nya presentationen på samarbetsytan, som uppdateras kontinuerligt.

Presentation om LEKS olika team

Projektaktiviteter i höst

Inom LEKS olika utvecklings- och samverkansprojekt händer mycket spännande under hösten 2021. Under rubrikerna nedan kan du överblicka projekten och hur du kan dra nytta av projektaktiviteterna under hösten 2021. Information finns även på samarbetsytan.

Jordekonomi

Lantbruksföretagare har
en avgörande roll i om-ställningen mot en bio-baserad och cirkulär ekonomi.

Under hösten har fyra medarbetare från varje länsstyrelse möjlighet att
gå en utbildning för att få mer kunskap om vad som påverkar lantbruksföre-tagarens beslut. Vi lär oss mer om hur vi kan stödja lantbrukarna i att uppnå
sina affärsmål, samtidigt som de bidrar till en mer uthållig, biobaserad och cirkulär ekonomi i Sverige.

Länk till anmälan

Fossilfria länsstyrelser

Projektet vill visa att läns-styrelserna som organi-sationer är aktiva inom klimatomställningen och
gör åtgärder för att minska utsläppen.

Just nu jobbar 16 av 21 länsstyrelser aktivt med
att bli fossilbränslefria.

Målet är att alla länsstyrel-ser ska vara med. Under hösten kommer projekt-et fokusera mer på interna styrdokument och tips om hur man kan arbeta med beteendeförändringar.

Fossilfria länsstyrelser

Robust och förnybart energisystem

Inom projektet planeras det för webbinarier om metodvägledningen för uppdrag inom regionalt planeringsunderlag för vindkraft. Förhoppningsvis blir det också ett webbinarium om solceller.

Inom projektet Smart Förnybart kommer det att hållas tre frukostseminarier i höst, med fokus på hur den förnybara elproduktionen kan integreras på ett smart sätt i det lokala elsystemet och bidra till att avlasta elnäten.

Anmälan till frukostseminarier

Hållbar strategisk samhällsplanering

Under hösten kommer man inom projektet ta fram förslag till hur länsstyrelserna bättre ska kunna stödja kommunerna i att integrera klimat, energi och miljömål i den fysiska planeringen. Det kommer göras med hjälp av en utvald referensgrupp av länsstyrelsepersoner från de olika områdena Klimat och energi, Miljömålssamordning och Fysisk planering.

Det planeras också för 4 webbinarier med olika teman. 

Klimatsmarta länstransportplaner

Genom att lära oss hur länstransport-planering och nationell planering går till, kan vi bli bättre på att förstå transport-planeringens betydelse för att nå klimatmålen för transportsektorn. Läs mer om projektet på RUS.se, där det även finns material från tidigare utbildningar och webbinarier.

Under hösten planeras ett par webbinarier kopplade till den nationella planen för transportinfrastruktur och till att länstransportplanerna släpps för remiss.

Projektsida på RUS.se

Hur vi leder och samordnar regionalt

Under hösten planeras det för utbildningar i förändringsledning, Skype-möten om hur vi arbetar för att skapa mer åtgärder hos länens aktörer, samt ett webbinarie med Fossilfritt Sverige om näringslivets klimatarbete.

Klimatklivet

Under hösten bjuder Klimatklivet på flera webbinarier:

  • Webbinarium "Välkommen tillbaka", 19 och 23 augusti

  • Webbinarium "Information inför höstens platsbesök", 18 och 20 augusti

  • Klimatklivskonferens med tema Hållbara transporter, 24 september

  • Webbinarium om kommunikation, 5 oktober

  • Tre seminarier i sept, okt och nov, med fokus på åtgärder inom ett specifikt område. Det här är tillfällen där vi kan lära av varandra!
    Hör gärna av er med ett mejl till Ulf Hansson om ni har idéer kring angelägna områden att behandla!

Det pågår även ett projekt för att ytterligare förbättra IT-stödet inom Klimatklivet.

Fossilfri transportsektor

GIS-verktyg för laddinfrastruktur och elfordon

Håll utkik efter flera webbinarier inom Fossilfri traportsektor under hösten. Mer info kommer!

Så länge kan GIS-verktyget för laddinfrastruktur hålla dig uppdaterad på bland annat nya tank- och laddstationer, andelen elbilar per län och kommun.

GIS-verktyget

LEKS processtöd 2021 för länsstyrelsernas energi- och klimatstrategiska delaktighet i EU:s programperiod 2021-2027

Det här projektet erbjuder omvärldsbevakning och stöd i att delta i framtagning av regionalfondsprogram och Interreg-program, samt stöd i att söka och driva projekt.

Under hösten planeras en utbildning i projektriggning inom energi- och klimatområdet.

Synergier och målkonflikter biologisk mångfald och klimat- fokus skogen

Projektet vill öka kunskaperna om synergier och målkonflikter kring minskad klimatpåverkan och biologisk mångfald med huvudfokus på skogen och stärka Länsstyrelsernas arbete inom dessa områden. Det är även temat under LEKS nätverksträff i oktober, där experter inom ämnet kommer dela med sig av sina kunskaper.

Samarbetsytan - vår interna informationswebb

Samarbetytan för klimat- och energi-samordning uppdateras kontinuerligt med ny information. Varje fokusområde har sin egen undersida och en eller flera kontaktpersoner. Det finns dock behov av förbättringar på många sidor och just nu pågår ett förbättringsarbete av Klimatklivets samarbetsyta.

Den nya samarbetsytan för Klimatklivet lanseras under hösten och kommer göra det lättare för er som jobbar med Klimatklivet att rent praktiskt hitta den info som ni behöver. Det kommer också finnas ett eget diskussionsforum bara för Klimatklivet.

Samarbetsytan

 

LEKS externa webbplats

För att nå ut med information om Länsstyrelsernas energi- och klimatarbete till andra myndigheter finns LEKS externa webbplats. Här finns information om LEKS insatser samt viss information från länen, såsom våra regionala strategier och energistatistik.

LEKS externa webbplats

VIKTIGA DATUM

24
sept

kl. 9-14

Klimatklivskonferens 2021

Tema: Hållbara transporter.
Under den årliga Klimatklivskonferensen tillsammans med Naturvårdsverket får ni ta del av spännande information och inpirerande Klimatklivsåtgärder.

21-22
okt

LEKS Nätverksträff i höst

Välkommen till LEKS nätverksträff hösten 2021 med tema "Hur ska vi använda skogen". Mötet planeras att hållas fysiskt på plats i Stockholm, men med möjlighet att delta digitalt. En save-the-date har skickats ut till chefer och strateger/handläggare för naturvård och energi och klimat. Vi återkommer med mer information och instruktioner om anmälan.

 

19
jan

 

Länsledningskonferens 2022

Tema: Energi- och klimatomställningen

I början av 2022 arrangeras en länsledningskonferens på plats i Stockholm. LEKS bjuder in alla landshövdingar, länsråd samt chefer för samhällsbyggnad, miljö, tillväxt, samhällsskydd och beredskap, kulturmiljö och energi och klimat. Anmälan, program och mer information kommer i oktober/november.

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS

Länsstyrelsernas uppdrag är att regionalt leda omställningen till ett energi- och klimatsmart samhälle. LEKS är en nationell samordningsorganisation för att stödja länsstyrelserna i det arbetet.
 
Webbplats: https://www.leks.se 

Så hanterar vi dina personuppgifter.