Länsstyrelsen Västra Götaland

Nyhetsbrev om LEKS insatser

Februari 2022

LEKS
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Ledarskapet för energi- och klimatomställningen 

Omfattningen av energi- och klimatomställningen blir allt tydligare. Elpriset och drivmedelspriserna ökar, rekord i installerad vindkraft, etablering av batterifabriker, planering för fördubblad elanvändning, etc. Frågorna är högt upp på den politiska dagordningen och stora delar av länsstyrelsernas verksamhet bidrar till samhällsomställningen.

Den 19 januari ordnades en stor länsledningskonferens kring ledarskapet för energi- och klimatomställningen och ledarskapet blir allt viktigare för att ta vara på omställningens möjligheter och samtidigt göra samhällsomställningen hållbar. Hur kan länsstyrelserna hjälpa kommuner och verksamhetsutövare att göra ”rätt”?

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, stödjer arbetet med energi- och klimatomställningen i hela länsstyrelsen verksamhet och bidrar till att skapa ett ambitiöst och framgångsrikt regionalt energi- och klimatarbete i Sverige.

Erik Särnholm, verksamhetsledare LEKS

Elin Iseskog, moderator, Johan Kuylenstierna, ordförande i Klimatpolitiska rådet och Erik Särnholm, verksamhetsledare för LEKS.

Lyckad länsledningskonferens om klimatomställningen

Stort TACK till alla som deltog på konferensen och tack för all positiv feedback vi fått! Fler än 400 medarbetare från länsstyrelser över hela Sverige deltog under dagen, varav 34 landshövdingar/länsråd och över 130 chefer.

Dagen inleddes med föreläsningar av bland andra Energiminister Khashayar Farmanbar, Johan Kuylenstierna, ordförande i Klimatpolitiska rådet och Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige. De berättade bland annat om Regeringens energi- och klimatpolitik och förväntningarna på länsstyrelserna, internationellt och nationellt klimatarbete och näringslivets vilja till omställning. 

Resten av dagen bjöd på paneldiskussioner, diskussioner i smågrupper och föreläsningar från representanter från LEKS, Miljönätverket, Hållbar tillväxt, Landbygdsutveckling och Samhällsbyggnadsnätverket.

På LEKS samarbetsyta hittar ni presentationerna och minnesanteckningarna från gruppdiskussionerna. 

Presentationer och minnesanteckningar

LEKS jobbar i olika team

Projektledare, samverkansledare och representanter från LEKS arbetsgrupp och styrgrupp arbetar tillsammans i nio olika team. Till exempel Klimatklivet, Hållbar regional tillväxt och Klimatsmart fysisk planering. Om du vill veta mer om våra olika team, kan du kika på presentationen som finns på LEKS samarbetsyta.

Presentation om LEKS olika team

LEKS årsredovisning för 2021

Arbetet pågår för fullt med att sammanställa de årsredovisningar som skickats in från alla länsstyrelser om ert energi- och klimatarbete. Den samlade årsredovisningen från LEKS kommer att skickas in till Miljödepartementet, med kopia till Infrastrukturdepartementet, senast den 25 februari 2022. Redovisningen om Klimatklivet kommer även att delges Naturvårdsverket. 

Den enkät om det regionala energi- och klimatarbetet som gick ut till länsstyrelserna i samband med redovisningen håller också på att sammanställlas och vi återkommer med resultatet inom kort.

Hur genomför vi energi- och klimatstrategierna?

Maria Gustavsson är klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Södermanlands län, men sedan oktober 2021 är hon även samverkansledare i LEKS för Hur vi leder och samordnar vårt klimat- och energistrategiska uppdrag regionalt.
Du är välkommen att kontakta Maria för frågor och idéer om vårt arbete. Kontaktuppgifter finns på LEKS samarbetsyta.

Kontaktpersoner inom LEKS

Grund- och fortsättningsutbildningar för förändringsledning

LEKS och RUS har genomfört förändringsledarutbildningar för strateger/samordnare av miljömålsuppdraget och energi- och klimatuppdraget sedan 2015. Förutom klimat- och energi- och miljömålsuppdraget har kurser genomförts även för grön infra, Agenda 2030 och klimatanpassning.

Under 2022 kommer det att genomföras nya kurser. Passa på, det finns fortfarande några få platser kvar på grundkursen 24–25 feb och fortsättningskursen som går 17–18 mars, 21-22 april och 19 maj!

För anmälan kontakta Anna-Lena Lövkvist Andersen

Klimatklivet kan ge stöd till elproduktion från biogas

Under 2022 har Klimatklivet ett anslag på 2,7 miljarder kronor, vilket är en ökning med 800 miljoner kronor från 2021. Klimatklivet har även förlängts till 2026 och bemyndiganderamen utökats till 6,2 miljarder kronor. Det gör att Naturvårdsverket kan bevilja fler och mer långsiktiga investeringar och åtgärder.

Ändringar i Klimatklivsförordningen innebär att Klimatklivet nu kan ge stöd till småskalig elproduktion från biogas. Exempelvis kan lantbrukare söka stöd för att producera egen el från den gödsel som gården genererar.

Nya EU-regler medför dock att Klimatklivet kommer att ha svårt att ge stöd till publika laddstationer och vätgastankstationer under första ansökningsomgången 2022. Nya rutiner för handläggning av Klimatklivsansökningar om publika laddstationer och vätgastankstationer håller på att tas fram.

Inom ett annat LEKS-finansierat projekt har ett GIS-verktyget för laddinfrastruktur tagits fram som kan vara ett bra stöd i Klimatklivshandläggarnas arbete framöver. Det är ett planeringsverktyg för infrastrukturutbyggnad av förnybara drivmedel och laddstationer. Kartverktyget är rikstäckande och visar statistik och data för alla län och kommuner i Sverige.

GIS-verktyg för laddinfrastruktur

Hållbar regional tillväxt

Sverige väntar på besked om hur EU-kommissionen ställer sig till Sveriges förslag på hur de 34 miljarderna i återhämtningsfonden ska användas.

Alla regionala regionalfondsprogram är skickade till EU-kommissionen för godkännande. Regeringen har dock ännu inte beslutat godkänna förslaget till nationellt regionalfondsprogram.
Projektet har en dialog med Tillväxtverket om hur statliga myndigheter och länsstyrelser ska kunna vara delaktiga i genomförandet av regionalfondsprogrammen.

Under 2021 har projektet genomfört en utbildning i EU-projekt. Dokumentation från utbildningen finns på LEKS samarbetsyta.

Samarbetsytan - Hållbar tillväxt

Hållbart lantbruk & levande landsbygd

Under oktober och november 2021 genomförde LEKS i samarbete med miljömåls RUS och landsbygdsdirektörerna en kompetensutveckling om hållbart och lönsamt jordbruk.

Ett 70-tal handläggare och strateger deltog i kompetensutvecklingen vars syfte var att lära känna kollegor från andra sakområden, förstå bättre varandras uppdrag och jordbrukets utmaningar i den gröna omställningen.

Arbetet fortsätter nu med att skapa en agenda med gemensamma insatser. En workshop kommer att hållas den 31 mars. Allt material från utbildningen finns tillgänglig på LEKS samarbetsyta.

Samarbetsytan - Lantbruk 

Var finns pengarna för energi-och klimatinsatser?

Har du undrat vilka olika finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt det finns i Sverige? De är många och de hanteras av ett flertal myndigheter, regioner och programkontor. 

Förra året sammanställde LEKS denna information för den som vill bidra till den gröna omställningen. Sammanställningen har nyligen uppdaterats och finns både på LEKS samarbetsyta och på LEKS externa webbplats.

Sammanställning projekt- och investeringsstöd

Enkätundersökning om länsstyrelsernas projektverksamhet

LEKS har sammanställt svaren på den enkätundersökning som alla länsstyrelser svarat på angående projektverksamhet.
Undersökningen visar att ca 80 % av länsstyrelserna driver egna projekt i stor eller viss utsträckning. 74 % svarar att man vill utöka sin projektverksamhet, vilket talar för att det är något som många länsstyrelser ser behov av att utveckla. Det finns flera länsstyrelser med stor erfarenhet av att rigga och driva projekt, vars erfarenheter är en tillgång. Hur samarbetet och ansvarsfördelningen ser ut gent emot regionerna när det gäller att driva regionala projekt varierar mellan länen.

Enkäten har genomförts som en del i LEKS processtöd för ERUF.

Förnybart och robust energisystem

Projektet Förnybart och robust energisystem har avslutats. Projektet har bland annat:

  • Drivit en länsstyrelseintern referensgrupp inom hållbar elektrifiering, som bidragit med input till miljömålsrådsåtgärden hållbar elektrifiering.

  • Deltagit i den fortsatta dialogen med Energimyndigheten och Naturvårdsverket om den nationella vindkraftsstrategin och inom detta arbete även deltagit i en stor mängd workshops och möten kring framtagandet av metodvägledningarna.

  • Genomfört en nätverksträff på tema ”hur ska vi använda skogen?” där vi diskuterade bland annat olika aspekter av skogsanvändning, såsom energiproduktion, i termer av biologisk mångfald och klimat.

  • Bjudit in Energimyndigheten att berätta om sina långsiktiga strategier för energiproduktion.

  • Genomfört Skypemöten för energi- och klimatstrateger med flera för att före en dialog kring remisserna om kommunal tillstyrkan för vindkraft respektive kapacitetsutmaningen i elnäten.

  • Genomfört ett skypemöte där goda exempel på projekt inom förnybart har presenterats.

Samarbetsytan - Förnybart och robust energisystem

Fossilfria länsstyrelser

Miljöledningsnätverket leder genom Länsstyrelsen i Kronobergs län, ett LEKS-finansierat projekt i syfte att få alla länsstyrelser att anta ett mål om att bli fossilbränslefria. Arbetet utgår ifrån regleringsbrevsuppdraget att leda klimatomställningsarbetet på regional nivå och miljöledningsförordningen.

Under året har insatser gjorts för att få med ytterligare länsstyrelser och hittills har 19 av 21 länsstyrelser beslutat att anta målet. Övriga länsstyrelser följer arbetet och använder valda delar.

Under året har även insatser genomförts i syfte att använda upphandlingsarbetet på ett mer strategiskt sätt. Insatserna har visat på den omfattande potential som finns till minskade utsläpp genom att använda det nya ramavtalet för lång- och korttidshyra av fordon för tjänsteresor på ett mer klimatsmart sätt. Men även genom att ställa miljökrav på förnybara drivmedel vid upphandling av arbetsfordon inom bl.a. entreprenadupphandlingar, samt att förbättra uppföljningen av dessa upphandlingar.

Naturvård och miljöskydd

Biologisk mångfald och klimatpåverkan – hur hänger de ihop?

LEKS har tillsammans med RUS och Skogsstyrelsen arrangerat två webbinarier om biologisk mångfald och klimatpåverkan i skog samt våtmarker. Webbinarierna är en del i projektet ”Synergier och målkonflikter mellan biologisk mångfald och klimatpåverkan” som har drivits under 2021 med syfte att öka kunskapen och arbetet med frågorna, främst inom Länsstyrelserna.

Frågor som togs upp var exempelvis: Hur skapas synergieffekter som gynnar både klimatet och biologisk mångfald i skogar och våtmarker? Hur ser kopplingen ut mellan våtmarker, biologisk mångfald och klimatpåverkan? Dessa två webbinarium riktade sig till länsstyrelser, kommuner och skogsägare i hela landet.

Webbinarierna kommer att läggas ut på Länsstyrelsen Östergötlands Youtube-kanal för de som vill se hela eller delar av dem i efterhand.

Hållbar strategisk samhällsplanering

Under hösten 2021 genomförde projektet ett workshop-arbete med utvalda tjänstepersoner från nätverken RUS, LEKS och Samhällsbyggnadsnätverket. Personerna representerade olika länsstyrelser. Avsikten var att kartlägga våra olika roller och vi tittade gemensamt på interna arbetsprocesser. Målet är att kunna komma fram till OM det behövs förändringar och HUR vi ska genomföra förändringar för att utveckla våra tvärsektoriella arbeten på länsstyrelserna.

Under 2022 kommer kommer vi att genomföra ett workshop-arbete med 4-5 kommuner med olika storlek och geografiskt läge. Avsikten med detta är att kartlägga hur kommunerna arbetar idag när det kommer till kommunala ÖP-arbetet. Vi vill också få veta vad de förväntar sig för vägledning av länsstyrelserna när det kommer till att öka det tvärsektoriella arbetet inom kommunerna och i utformningen av översiktsplanerna.

Klimatsmarta länstransportplaner

I januari i år hölls ett Skype-möte om förslaget till nationell transportinfrastrukturplan. Inspelning och presentationen från mötet, samt en jämförelse mellan gamla och nya direktivet finns nu på RUS samarbetsyta om Transporter.

RUS samarbetsyta om Transporter

Kommande kurser, möten och webbinarier

14 Feb - 30 Nov

Självstudiekurs i Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är det nya och modernare ordet för kretsloppskänna som vi alla måste kunna relatera till i vårt arbete med den gröna regionala omställningen.

Tillväxtverket anordnar en kostnadsfri digital självstudiekurs i detta viktiga ämne mellan 14 februari - 30 november 2022.
Kursen vänder sig till er som arbetar med strategi på regions-, eller kommunnivå, eller länsstyrelse och som vill ta del av de vetenskapliga ramarna kring cirkularitet med relevans på regional nivå.

Tillväxtverket vill skicka ut personliga inbjudningslänkar och därför behöver du som vill gå kursen först skicka din intresseanmälan till Miljömåls RUS och LEKS via denna länk.

Vi vill ha ditt svar senast den 11 februari! Vi skickar därefter listan till TVV och ni kommer därefter få en personlig e-post inbjudan med registreringslänk från TVV.

För mer information och om du vill få en inbjudan till kursen, kontakta Hanna Savola snarast!

Mars

Webbinarier tillsammans med Fossilfritt Sverige - fokus på samverkan med näringslivet

Under våren planeras två webbinarier tillsammans med Fossilfritt Sverige. På det första webbinariet i mars ger Fossilfritt Sverige en överblick över hur samverkan ser ut i de län där de just nu är involverade. Syftet är att ge exempel på hur regionala samarbeten med näringslivet kan initieras, hur de kan se ut och hur Länsstyrelsens roll kan se ut.

2022

Mötesserie tillämpning av förändringsledning

LEKS och RUS kommer under 2022 bjuda in till inspirerande samtal om erfarenheter, metoder och verktyg för vårt strategiska arbete. Serien genomförs i form av Skypemöten under våren och hösten. Tema för mötena hämtas dels från utbildningarna i förändringsledning, dels från utmaningar i vårt arbete med att genomföra vårt klimat- och energistrategiska uppdrag. Inbjudan i form av mötesbokning skickas ut inför varje tillfälle. Du behöver inte ha gått förändringsledningsutbildningen för att delta. Inbjudningarna kommer att gå ut brett till klimat- och energistrateger, miljömålssamordnare, samhällsplanerare och infrastrategerna.

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS

Länsstyrelsernas uppdrag är att regionalt leda omställningen till ett energi- och klimatsmart samhälle. LEKS är en nationell samordningsorganisation för att stödja länsstyrelserna i det arbetet.
 
Webbplats: https://www.leks.se 

Så hanterar vi dina personuppgifter.