ESV-nytt februari 2021

Nyhetsbrev från Ekonomistyrningsverket

Person som skriver på bärbar dator.

Dags att rapportera budgetunderlag till regeringen

Senast den 1 mars ska alla myndigheter lämna budgetunderlag till regeringen. Information om planerade investeringar inklusive finansiering samt räntekontokredit ska rapporteras i Hermes. Myndigheterna ska även lämna budgetunderlaget till regeringen i pdf-format. Notera att ESV har vidareutvecklat vissa funktioner för inrapporteringen i Hermes under året.

Utökade möjligheter att stötta enskilda myndigheter

I månadens ledare reflekterar vår generaldirektör Clas Olsson över några mer rådgivande regeringsuppdrag där ESV ska stötta enskilda myndigheter. Våra erfarenheter visar att det ger utökade möjligheter att jobba integrerat och proaktivt tillsammans med myndigheten för att kunna föreslå mer kompletta lösningar. Det är dock viktigt att komma ihåg att vi fortfarande är olika myndigheter med olika ansvarsområden.

Justera myndighetsurval och krav för den statliga internrevisionen

Regeringen bör justera urvalet för vilka myndigheter som ska omfattas av internrevisionsförordningen. Kravet på att internrevisionen ska ledas av en chef som är anställd i myndigheten bör också ändras. Vidare bör Sveriges myndigheter som handlägger EU-medel organiseras med en internrevision som följer fonden eller fonder med liknande reglering. Det föreslår ESV i en rapport till regeringen.

Rapportera avgiftsbelagd verksamhet senast 23 februari

Samtliga myndigheter som ingår i den statliga redovisningsorganisationen ska rapportera in uppgifter om sin avgiftsbelagda verksamhet för 2020. Senast den 23 februari ska inrapporteringen vara klar. Observera att uppgifterna ska stämma överens med myndighetens årsredovisning.

Treårssamråd under 2021

Statliga myndigheter ska vart tredje år samråda med ESV om de avgifter de tar ut. I år ska myndigheterna under utgiftsområde 1, 2, 6, 15, 17, 21 och 24 genomföra treårssamråd. Räkna med att ESV:s handläggning normalt tar 20 arbetsdagar, men att det kan ta längre tid under sommarmånaderna, november och december.

Glöm inte att rapportera myndighetens utfall för januari

Senast den 10 februari ska alla myndigheter som ingår i den statliga redovisningsorganisationen rapportera sitt utfall för januari 2021 i statsredovisningssystemet i Hermes. Alla datum för inrapportering i Hermes finns i ESV:s kalender.

Besvara enkäten om internrevision och intern styrning och kontroll

Glöm inte att besvara enkäten till den årliga redovisningen över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll. De så kallade internrevisionsmyndigheterna ska besvara frågorna senast den 15 februari 2021.

EA-boken uppdateras snart

EA-boken 2021 publiceras senare denna vecka, med ändringar i författningar till och med SFS 2020:1287. EA-boken innehåller lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd om statlig ekonomiadministration. Du kan läsa den direkt på esv.se och ladda ned den som en pdf-fil.

Uppdaterad Checklista för bokslut

ESV:s handledning Checklista för bokslut har uppdaterats i aktuella delar med anledning av ett antal regeländringar. Framför allt har vissa datum i checklistan justerats eftersom att ESV från och med 2020 beslutar om datum för inrapportering till statsredovisning varje år.

Utveckla styrningen av statens avgiftsbelagda verksamhet

Regeringens styrning och uppföljning av myndigheternas avgiftsbelagda verksamhet bör utgå från en gemensam grundstruktur och ha ett gemensamt systemstöd. Samtidigt bör regelverk och riktlinjer tydliggöras inom området. Det föreslår ESV i en rapport till regeringen.

Förrändra den finansiella styrningen av Trafikverket

ESV föreslår att regeringen bör förändra Trafikverkets anslagsstyrning, samt utveckla myndighetens investeringsplan och integrera den med den nationella planen för transportinfrastruktur. Det skulle förbättra förutsättningarna att styra transportinfrastrukturen.

Vill du minska andelen felaktiga utbetalningar i välfärdssystemen?

ESV kommer inom kort rekrytera medarbetare till en ny funktion för att analysera, följa upp och bidra till att samordna myndigheternas arbete med att minska andelen felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Arbetet består i att göra riskanalyser av system, göra omfattningsstudier, samordna myndigheternas rapportering samt lämna förslag på åtgärder. Håll utkik efter rekryteringsannonsen på vår webbplats.

Prenumerera på nyheter med RSS

Du vet väl att du även kan prenumerera på nyheter från ESV via RSS-flöden, med information om bland annat nyheter, kalenderhändelser, regleringsbrev samt utbildningar och seminarier. För att kunna prenumerera på ett RSS-flöde behöver du en RSS-läsare. Vissa webbläsare har inbyggda funktioner för att upptäcka och prenumerera på RSS-flöden. För andra webbläsare behöver du installera ett tillägg. Läs mer på vår webbplats.

Frukostseminarier

Utbildningar

Kontakta ansvarig

Marcus Forsgren

marcus.forsgren@esv.se

Ekonomistyrningsverket

Box 45316, 104 30 Stockholm

Fler kontaktuppgifter

ESV i sociala medier