ESV-nytt oktober 2021

Nyhetsbrev från Ekonomistyrningsverket

Hand som sorterar ärtor.

Anmäl dig till Stora redovisningsdagen den 18 november

Nu kan du läsa mer om programmet till Stora redovisningsdagen den 18 november. Årets seminarium genomförs digitalt och vi kommer bland annat informera om aktuella redovisningsfrågor, nyheter i Hermes, nya regler och kommande uppföljning av EA‑regelverket. Riksrevisionen deltar också och ger tips inför arbetet med årsbokslutet.

Samverkan är en investering

I månadens ledare reflekterar tf. enhetschef Eva Lindblom över samverkan i staten, och att se den som en investering för verksamhetsutveckling utifrån ett helhetsperspektiv. Det är något som är centralt i myndighetrnas arbete med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Men samverkan handlar också om personliga relationer, och efter ett drygt år av samverkan på distans kan vi nu väcka liv i gamla nätverk och bygga nya relationer igen.

Förslag för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Alla ersättningar där välfärdsmyndigheterna beslutar om utbetalningar till enskilda bör vara föremål för omfattningsstudier i arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Det betyder att samtliga ersättningar, oavsett storlek, bör ligga till grund för att bedöma den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Det föreslår ESV i en rapport till regeringen.

Coronastöden har förvaltats väl under rådande omständigheter

Myndigheterna har förvaltat de stöd som har införts eller förändrats med anledning av coronapandemin väl utifrån omständigheterna. De har beaktat kraven som ställs på förvaltningen samt balanserat riskerna med att både hantera stöden snabbt och endast ge stöd till berättigade mottagare. Det skriver ESV i en regeringsrapport.

ESV följer upp coronapandemins påverkan på myndigheterna

Under hösten följer ESV upp hur coronapandemin har påverkat myndigheternas ordinarie verksamhet. Uppföljningen ska ge en bild av om verksamheten har genomgått bestående förändringar och vilka det kan vara. En myndighetsenkät kommer att skickas ut under andra halvan av november.

Stöd för årsredovisningsarbetet

På ESV:s webbplats hittar du viktiga datum för arbetet med myndighetens årsbokslut och årsredovisning, samt stöd för er inrapportering i samband med helårsskifte och årsbokslut. Du kan även ladda ned ESV:s handledning Checklista för bokslut och använda det webbaserade stödet för resultatredovisning. Kontakta Fråga ESV om du har frågor om arbetet med årsredovisningen.

Strategier i fokus på årets controllerdag

Den 17 november bjuder ESV in till årets digitala controllerdag för dig som arbetar som controller i staten. I år fokuserar vi på arbetet med strategier. Du får bland annat höra om hur Socialstyrelsen har arbetat med sina strategier. I grupparbeten och gemensamma diskussioner delar sedan deltagarna sina reflektioner och erfarenheter.

Välfärdsmyndigheterna följer upp rättslig kvalitet

Välfärdsmyndigheterna arbetar på olika sätt med att följa upp den rättsliga kvaliteten i sina beslut. Myndigheternas metoder identifierar också brister i besluten vilket visar att uppföljningarna behövs. Genom samverkan kan arbetet utvecklas. Det visar en kartläggning som ESV har genomfört.

Förtydliga styrningen av Svenska kraftnäts investeringar

Regeringen bör förtydliga sin styrning av Svenska kraftnäts investeringar genom att besluta om en långsiktig investeringsplan och tydliggöra det ekonomiska målet för att styra mot intern och samhällsekonomisk effektivitet. Det föreslår ESV. Foto: Svenska kraftnät/Tomas Ärlemo.

Utrymme att verksamhetsanpassa interna styrningen och kontrollen

Det finns utmaningar med att tillämpa regelverket för intern styrning och kontroll. Myndighetens ledning har dock relativt stora möjligheter att utforma såväl processen och dess omfattning utifrån verksamhetens förutsättningar. Det framgår av ESV:s rapport Ekonomisk styrning i staten.

Öka databeredskapen för utredningstext i staten

Den 26 november bjuder ESV, Kungliga biblioteket och RISE in till en digital konferens där vi diskuterar hur man kan tillgängliggöra statens textdata i ett maskinläsbart format. Hur omvandlas statliga utredningar till öppen och maskinläsbar data? Vilka hinder finns och hur ska de röjas?

1,2 miljoner pensionärer har fått det nya inkomstpensionstillägget

Saldot i statens budget för september visar ett överskott. De totala inkomsterna ökade medan de totala utgifterna minskade jämfört med september 2020. Samtidigt ökade de takbegränsade utgifterna, bland annat eftersom att det nya inkomstpensionstillägget betalades ut.

Statligt samarbete behövs för en effektiv nystart

Den 13 oktober samlades över 300 kollegor från statsförvaltningen digitalt på ESV-dagen för att diskutera vilka erfarenheter från coronapandemin som vi tar med oss in i ”det nya normala”. Några återkommande teman var digitalisering, samarbete, och gemensamma lösningar.

Kommande seminarier, informationsmöten och näverksträffar

Kontakta ansvarig

Marcus Forsgren

marcus.forsgren@esv.se

Ekonomistyrningsverket

Box 45316, 104 30 Stockholm

Fler kontaktuppgifter

ESV i sociala medier