ESV-nytt april 2020

Nyhetsbrev från Ekonomistyrningsverket

Hand som håller i en lapp med ett A

Förbättrat resultat i myndigheternas EA-värdering

EA-värderingen för 2019 är färdig och ESV konstaterar att myndigheterna fortsätter att följa de ekonomiadministrativa bestämmelserna väl. Fler myndigheter än förra året får högsta EA-värdet samtidigt som färre myndigheter får det lägsta koncernvärdet. ESV ser ändå en förbättringspotential inom vissa områden, som elektroniska beställningar.

Rapporterna i Hermes viktigt beslutsunderlag i kristid

I månadens ledare reflekterar enhetschef Lena Malmqvist över myndigheternas rapporter i Hermes. Informationen är viktig för centrala delar i en väl fungerande förvaltning med god ordning och kontroll på statens finanser. Det gäller inte minst i kristider då regeringen har särskilda behov av att löpande följa det ekonomiska utfallet. Där är myndigheternas rapportering i statsredovisningen en viktig länk i den statliga beslutskedjan. Vi är tacksamma för det arbete ni lägger ner och hoppas att ni förstår att det påverkar på riktigt!

Dags att börja lämna kommentarer på S-koder

Från och med kvartal 2 i år behöver alla myndigheter lämna kommentarer i Hermes om avvikelser på S-kodsutfallet per kvartal innevarande år jämfört med samma period föregående år. Kravet gäller bara för de S-koder som har stora avvikelser mellan åren. En ny kommentarsfunktion är under utveckling i Hermes och beräknas vara i drift till inrapporteringen av myndigheternas anslagsfördelning den 17 juli. Vi återkommer i maj med mer information om hur ni ska lämna kommentarerna.

Fokus på styrning i kris under  ESV-dagen 2020

ESV planerar för att genomföra ESV-dagen den 15 oktober på Waterfront i Stockholm. Årets konferens fokuserar på den statliga styrningen med utgångspunkt i krishanteringen med anledning av det nya coronaviruset. Vilka lärdomar kan förvaltningen ta med sig för att förbereda sig för framtida kriser och vilka erfarenheter kan bidra till att utveckla den statliga styrningen i ett normalläge? Programmet släpper vi innan sommaren då anmälan öppnar.

Stöd för tillitsbaserad styrning bör hanteras inom resultatstyrningen

ESV har svarat på remissen av betänkandet Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten. ESV stödjer förslaget att ge en myndighet ett särskilt uppdrag att tillhandahålla stöd inom tillitsbaserad styrning och ledning, under förutsättning att tillräckligt många myndigheter uttrycker ett sådant behov. ESV bedömer dock att det vore rimligare att utveckla stödet inom ramen för statens resultatstyrning än inom ramen för den delegerade arbetsgivarpolitiken.

Effektivare verksamhet genom tillämpat systemtänkande

Systemtänkande kan bidra till en positiv utveckling av myndigheternas ärendeprocesser, med fokus på verksamhetens syfte och kundernas behov. I den första delen av en artikelserie ger ESV en introduktion till systemsynsättet och exempel på utmaningar med att omsätta synsättet i praktiken.

Har kundanpassat delar av verksamheten

Pensionsmyndigheten har utvecklat en av sina handläggningsprocesser utifrån ett systemsynsätt. Det har bland annat lett till att man försöker hitta andra mått än produktivitet för att mäta handläggningens effektivitet, för att kunna följa upp hur myndigheten uppfyller kundernas behov.

Webbinarium om strategifrågor

Den 25 maj bjuder ESV in till ett webbinarium om strategier tillsammans med Akademin för ekonomistyrning i staten och Socialstyrelsen. Under webbinariet vill vi bland annat diskutera strategins roll och funktion i statliga myndigheter samt hur vi håller strategin levande. Välkommen med din anmälan på ESV:s webbplats.

Välkommen på frukostseminarium

Innan sommaren bjuder ESV in till två frukostseminarier. Den 26 maj berättar Riksrevisionen om sin årliga rapport och den 3 juni presenterar ESV sin rapport om myndigheternas resultatredovisning enligt de nya reglerna. Med anledningen av coronaviruset kan vi komma att anordna seminarierna som ett videomöte. Välkommen med din anmälan på vår webbplats.

Kontakta ansvarig

Marcus Forsgren

marcus.forsgren@esv.se

Ekonomistyrningsverket

Box 45316, 104 30 Stockholm

Fler kontaktuppgifter

ESV i sociala medier