Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige

Nyhetsbrev april 2023

Miljösamverkan Sverige
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare
Uppslag ur fälthandboken som visar en illustration av ett Sibiriskt fetblad samt fakta om växten.

Foto: Anna Lejon

Fälthandbok om invasiva arter

Nu finns en andra utgåva av fälthandboken om invasiva främmande arter som denna gång riktar sig till kommunerna. Handboken är uppdaterad med den senaste informationen om arterna och har även fått ett tillägg på nio arter.

Varje kommun har ett mycket viktigt uppdrag i arbetet mot invasiva främmande arter i till exempel planering och skötsel av parker och andra grönytor. Även inom de kommunala återvinnings- och avfallsverksamheterna finns stora möjligheter att arbeta med information och motverka spridning genom särskild hantering. En digital version av fälthandboken finns tillgänglig på vår webbplats.

IAS-fälthandbok, andra utgåvan (pdf)

Illustration av en datorskärm

Foto: Pixabay

IAS-mallar

För att ensa länsstyrelserna i hur brev och dokument utformas till fastighetsägare har en projektgrupp arbetat fram fem olika informations- och beslutsmallar samt en vägledning för användandet av dessa. Mallarna blev klara i mars och finns tillgängliga i länsstyrelsernas ärendehanteringssystem Platina.

Flera solcellspaneler är uppställda på en äng.

Foto: Pixabay

Nytt solcellsprojekt

Solcellsanläggningar på mark blir allt vanligare i stora delar av landet och de ökar snabbt både i antal och storlek vilket innebär en del utmaningar för myndigheten. Miljösamverkan Sverige har därför startat ett nytt projekt som ska reda ut hur ärendena kan hanteras samt ta fram former som stöd för avvägningar och bedömningar. Resultatet ska mynna ut i ett internt länsstyrelsegemensamt handläggarstöd.

Solcellsanläggningar på mark, Miljösamverkan Sverige (miljosamverkansverige.se)

Ekonomisk säkerhet

En överfull soptunna står på en äng. Det ligger även sopor på marken bredvid soptunnan.

Foto: Pixabay

Kommunerna och länsstyrelserna har fått nya arbetsuppgifter om ekonomisk säkerhet för små avfallsanläggningar. För kommunerna som tillsynsmyndighet innebär det att de kan besluta att en verksamhet inte får bedrivas om inte länsstyrelsen gjort en bedömning i fråga om säkerhet. För länsstyrelserna innebär det att bedöma och besluta om säkerhet även för små avfallsanläggningar.

Eftersom arbetsuppgiften är ny finns det behov av att ta fram ett handläggarstöd till länsstyrelserna och tillsynsvägledning till kommunerna.

Ekonomisk säkerhet för små avfallsanläggningar, Miljösamverkan Sverige (miljosamverkansverige.se)

En vattenkanon står och sprutar vatten över markerna.

Foto: Pixabay

Tillsynskampanj vattenuttag

Att tillsynen över uttag av vatten är eftersatt har konstaterats i flera omgångar. Därför har just tillsyn av vattenuttag identifierats som ett fokusområde inom den nationella strategin för miljöbalkstillsyn. En av aktiviteterna inom fokusområdet handlar om att genomföra ett nationellt tillsynsprojekt. Aktiviteten samordnas av Miljösamverkan Sverige genom en tillsynskampanj. Syftet med kampanjen är att ge förutsättningar för länsstyrelserna att genomföra tillsynsinsatser vid olika typer av objekt. Arbetet förväntas leda till mer egeninitierad tillsyn av vattenuttag och en ökad samverkan mellan länsstyrelserna.

Tillsynskampanj vattenuttag, Miljösamverkan Sverige (miljosamverkansverige.se)

Ensade ärendeprocesser

Illustration med flera pilar i olika färger som pekar i olika riktningar.

Foto: Pixabay

Projektet ”Ensade ärendeprocesser” börjar närma sig ett avslut. Syftet med detta projekt är att ge en övergripande bild av ärendetyper inom tillsyn av miljöfarlig verksamhet (inom länsstyrelsen kallad VHT 555) och vilka mallar och processer som finns. Syftet är också att ensa, kvalitetssäkra och förenkla rutiner och mallar inom miljöskyddsområdet.

Inom projektet har vi bland annat tagit fram två rutiner ”Tillsyn av miljöfarlig verksamhet” och ”Marknadskontroll” samt arbetat fram mallarna:

  • Tillsynsrapport

  • Beslut för avslut av miljörapport

  • Generell föreläggandemall

  • Anmälan om ändring (i tre varianter)

  • Driftstörning

Mallarna finns, eller kommer inom den närmaste tiden finnas, i länsstyrelsernas ärendehanteringssystem Platina. De två rutinerna hittar du på vår webbplats:

Ensade ärendeprocesser, Miljösamverkan Sverige (miljosamverkansverige.se).

Den 2 maj presenterar vi resultaten från projektet under ett webbinarium för länsstyrelserna.

Miljösamverkan Sveriges styrgrupp

Miljösamverkan Sveriges styrgrupp. Foto: Anna Lejon

Verksamhetsplanering 2024

I slutet av mars träffades Miljösamverkan Sveriges styrgrupp i Linköping för att jobba med verksamhetsplaneringen inför år 2024. Under februari fick vi in ett drygt tjugotal projektförslag från länsstyrelserna. Styrgruppen valde i Linköping ut åtta av dessa som kandidater till nästa års verksamhetsplan. Nu är det upp till varje länsstyrelse att ranka de åtta kvarstående förslagen. Vi önskar ett samlat svar från varje länsstyrelse som hjälp för styrgruppen att välja de projektförslag som är mest angelägna att genomföra nästa år. Sista svarsdag är den 28 april.

All information om hur rankingen går till finns på en intern samarbetsyta för länsstyrelserna. Observera att samarbetsytan enbart är tillgänglig för länsstyrelserna.

Projektförslag, intern samarbetsyta för länsstyrelserna

Om nyhetsbrevet

Miljösamverkan Sverige är en samverkansorganisation för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Vår verksamhet är inriktad på tillsyns- och prövningsfrågor som rör miljöbalken och närliggande lagstiftningar.

Ansvarig utgivare: Miljösamverkan Sverige, miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick