Länsstyrelsen Västra Götaland

Social hållbarhet

Nyhetsbrev mars 2024

Ett barn i färgglada kläder som utforskar en skog med vårblommor.
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

20,4 miljoner för stöd till integration i länet.

Länsstyrelsen Västra Götaland utlyser 20,4 miljoner för stöd till integration i länet. Utlysningen öppnade 15 februari och stänger 3 april.

Stöd för ansökan och mer information hittar du under respektive bidragssida:

Ny nationell lägesbild – På tal om statistik och mänskliga rättigheter

Under 2023 har länsstyrelsernas uppdrag i mänskliga rättigheter och barnets rättigheter tagit fram statistik inom ett antal rättighetsområden: Rätten till tillfredställande levnadsstandard, rätten till arbete och rätten till utbildning. Statistiken presenteras både på nationell, regional samt lokal nivå och är indelad efter kön, ålder och födelseregion. Lägesbilden redovisar även resultat efter dialog med civilsamhället.

Du hittar lägesbilden här: På tal om statistik och mänskliga rättigheter

Nytt metodstöd - nationella minoriteters inflytande

Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget har tagit fram ett kunskaps- och metodstöd som riktar sig till kommuner, regioner och myndigheter. Syftet med stödet är att det ska hjälpa förvaltningsmyndigheterna att implementera arbetet med att säkerställa nationella minoriteters rätt till inflytande och delaktighet.

Kunskaps- och metodstödet om inflytande och delaktighet är webbaserat och finns på webbplatsen minoritet.se.

Ny kartläggning av barnrättsarbetet i Skaraborg

Illustration av en fundersam person sittande på marken med suddiga figurer och byggnader i bakgrunden.

Illustration: Annefrid Sjöman

Länsstyrelsen har sedan 2020 ett uppdrag att stötta kommuner och regioner i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter. Under hösten 2023 genomfördes en kartläggning för att redovisa kommunernas arbete md barnets rättigheter i Skaraborg, att synliggöra de utmaningar och behov som kommunerna upplever i arbetet med barnrättsområdet samt lyfta fram goda exempel i arbetet med delaktighet och inflytande.

Resultatet visar bland annat att majoriteten av kommunerna har ett pågående arbete med att implementera barnkonventionen men att man har kommit olika långt. Kommunerna lyfter bland annat att behov av samverkan samt att styrningen av arbetet behöver stärkas. Det behövs även kunskapshöjande insatser och stöd i praktiskt arbete i de förvaltningar som inte har kommit lika långt.

Den andra delen av kartläggningen redovisar exempel från Falköping, Skövde och Tidaholms kommun om hur arbetet med unga kommunutvecklare kan se ut. Kapitlet lyfter även goda exempel kopplat till deras arbete med delaktighet och inflytande.

Kartläggningen gjordes av Länsstyrelsen i samverkan med Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen (VGR), Vårdsamverkan Barn och unga samt Skövde och Falköpings kommun.

Kartläggningen hittar du på Länsstyrelsens hemsida

Fröken Snusk sålde snus utan tillstånd

Enligt ett reportage i Smålänningen (26 december 2023) såldes snus i samband med Fröken Snusks konsert på juldagen. Ljungby kommun har polisanmält händelsen eftersom det inte fanns tillstånd för försäljningen. Enligt lagen ska försäljning av tobaksfria nikotinprodukter anmälas till kommunen i förväg och den som säljer måste säkerställa att inte minderåriga får köpa snuset.

Barn så unga som åtta år känner till det tobaksfria nikotinsnuset och e-cigaretterna som säljs under varumärkena Frökens Nikotin och Frökens Puff, detta enligt Anna Anttila Gustafsson, tillsynshandläggare på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Nikotinchock: Elever kräks av starkt snus

SVT Nyheter rapporterade i december 2023 att eleverna på Tundalsskolan i Robertsfors använder snus med hög halt av nikotin. Flera av eleverna har kräkts på skolan och snuset är lättillgängligt bland ungdomarna, uppger skolans rektor. Enligt en elev i nionde klass har det blivit en trend att prova det nya starka snuset och att röka e-cigaretter.

När det gäller snus finns det inga regler som styr hur hög nikotinhalten får vara men för e-cigaretter är högsta tillåtna styrka 20 mg/ml. Även här i Västra Götaland har det rapporterats om att skolelever använder e-cigaretter och tobaksfritt snus, säger Pierre Melkersson, tillsynshandläggare på Länsstyrelsen.

Handritad skiss av tre lustgaspatroner.

 

Ny broschyr om lustgas riktad till tonårsföräldrar

Länsstyrelserna har tagit fram en broschyr om lustgas som riktar sig till tonårsföräldrar. Syftet är att skapa kännedom om riskerna med att använda lustgas som berusningsmedel och vad man som tonårsförälder och viktig vuxen kan göra.

Broschyren innehåller kunskapsbaserad information som kan användas i mötet med föräldrar och andra viktiga vuxna i barn och ungas närhet. Hjälp gärna till att sprida kunskap om riskerna med lustgas. Materialet kan användas av exempelvis skola, socialtjänst, föräldraskapsstödjare, föreningar med flera. Broschyren finns på olika språk.

Broschyrerna ligger på Länsstyrelsens webbplats för ANDTS-samordning under rubriken Broschyrer riktade till tonårsföräldrar.

 

Hälsoeffekter av tobaksfria nikotinprodukter – ny kunskapssammanställning

Under de senaste 20 åren har användningen av cigaretter minskat kraftigt bland ungdomar. Det är bra. Men tyvärr har nya tobaksfria nikotinprodukter, som elektroniska cigaretter och nikotinsnus, ökat i popularitet. Tobaksfria nikotinprodukter är inte på något sätt riskfria, visar en kunskapssammanställning.

När konsumtionen ökar växer behovet av kunskap hos yrkesverksamma. Göteborgs universitet har på uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götaland tagit fram en kunskapssammanställning av svensk och internationell forskning om hälsoeffekter av elektroniska cigaretter och nikotinsnus. Rapporten ska bidra med kunskap till personal som möter unga i sitt arbete samt beslutsfattare, tjänstemän och handläggare på lokal, regional och nationell nivå.

Kunskapssammanställningen hittar du här.

Frihamnsdagarna 29-31 augusti 2024

Många besökare vid Länsstyrelsens utställningstält under en klarblå himmel.

Foto: Monika Lund

Planeringen för årets upplaga av Frihamnsdagarna är nu i gång och Länsstyrelsen Västra Götaland är partner till Frihamnsdagarna för tredje året.

Även i år är det är en bredd av arrangörer och partners bland deltagande organisationer, från näringsliv, offentlig och idéburen verksamhet.

  • Syftet med Frihamnsdagarna är skapa en mötesplats för det öppna samtalet och ett forum för demokrati.

  • Temat 2024 är förändring. 
    If you want change – be the change.

Frihamnsdagarna arrangeras den 29-31 augusti på Bananpiren i Göteborg.

Kompetenshöjande insatser och främjat erfarenhetsutbyte till yrkesverksamma som möter våldsutsatta och våldsutövare

Länsstyrelsen har i uppdrag att genomföra kompetenshöjande insatser och främja erfarenhetsutbyte till yrkesverksamma som möter barn i skyddat boende. Länsstyrelsen har även i uppdrag att genomföra kompetenshöjande insatser och främja erfarenhetsutbyte till yrkesverksamma som arbetar för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Uppdragen kommer att fortlöpa mellan 2023 och 2028.

Har du frågor om arbetet med uppdragen? Kontakta evalena.djerf@lansstyrelsen.se

Läs mer om våra uppdrag på Ekonomistyrningsverkets webbplats

KALENDER

27

MARS

Regional nätverksträff med fokus ensamkommande barn

Länsstyrelsen ska verka för regional samverkan inom mottagandet av ensamkommande barn och stödja kommunernas förmåga att ta emot de barn som kommer.  Berörda aktörerär välkomna till en digital regional nätverksträff. Ta del av programmet och anmäl dig.

6-10

APRIL

Samiska dagar i Göteborg

Sameföreningen i Göteborg, Göteborgs Stad, Studieförbundet Vuxenskolan och Länstyrelsen Västra Götaland anordnar en rad aktiviteter med samisk kultur som tema! Se programmet

18

APRIL

Digitalt regionalt erfarenhetsutbyte – Barnets rättigheter

Länsstyrelsen planerar ett regionalt erfarenhetsutbyte den 18 april kl. 09.00-11.30. Mer information och inbjudan kommer. Har du frågor så kan du kontakta diana.lugero@lansstyrelsen.se

Om nyhetsbrevet

Information om event och konferenser, utlysningar av medel, samt nyheter kopplade till integration, folkhälsa och rättighetsfrågor.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick