Länsstyrelsen Västra Götaland

Energi- & klimatsamordning

Nyhetsbrev oktober 2020

LEKS
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Det är lokalt och regionalt som satsningarna blir verkstad!

 

Pandemin har drabbat världen hårt. Ändå är det bara en försmak av vad klimatförändringen kommer innebära om vi inte skyndsamt ställer om. Pandemin har minskat våra utsläpp, men det är inte på det sättet vi vill ställa om. Vi vill skapa ett bättre samhälle som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart.

Sverige kan bli ett föredöme som kombinerar utsläppsminskning, miljö, tillväxt och social hållbarhet som inspirerar andra länder. Regeringens budget är ett steg på vägen i den riktningen. Det är dock på lokal och regional nivå som satsningarna ska bli verkstad. Det är tillsammans som vi gör omställningen.


Erik Särnholm, verksamhetsledare LEKS

Energi- och klimatsatsningar i höstbudgeten

Regeringens förslag på statsbudget för 2021 innehåller ett stort antal hållbarhetssatsningar. Några av de viktigaste för det regionala energi- och klimatarbetet är:

  • Nedsättningen av energiskatt för uppvärmningsbränslen i industrin och i jord- och skogsbruket slopas i två steg, från 70 procent till 35 procent den 1 juli 2021 samt helt och hållet från 2022.
  • 350 miljoner kronor satsas på att återväta torvmarker och anlägga våtmarker i syfte att bland annat minska avgången av växthusgaser.
  • Länsstyrelserna får 58 miljoner kronor för att effektivisera och utveckla sin miljöprövning och miljötillsyn.
  • Flerbostadshus ska energirenoveras genom en satsning på över 900 miljoner kronor 2021 och 2,4 miljarder kronor 2022.
  • Industriklivet ökas till 750 miljoner kronor och breddas så att stöd även kan ges till biodrivmedels- och batteritillverkning med mera.
  • Klimatklivet förstärks till 1,9 miljarder.
  • Omställningen av de tunga transporterna stöds genom 550 miljoner kronor till bland annat infrastruktur för laddning i regionala piloter och tankning av vätgas.
  • Stadsmiljöavtalen förstärks med 300 miljoner kronor med särskilt fokus på cykel.
  • Reduktionsplikten för fordonsbränsle förtydligas med kvotnivåer till 2030 och en reduktionsplikt för flyget införs.
  • I bonus malus-systemet sänks utsläppsgränsen för klimatbonus från 70 till 60 gram per kilometer, samtidigt som beloppen höjs för både för bonus och malus.

Hela budgetpropositionen och alla klimat- och hållbarhetssatsningar presenteras på regeringens webbsida.  

Logga för Klimatklivet

Bild: Naturvårdsverket

Klimatklivet förlängs till 2026

I höständringsbudgeten för i år föreslås att årets bemyndiganderam för Klimatklivet kraftigt utökas, från 2,1 till 4,5 miljarder kronor. Samtidigt förlängs klimatklivet till 2026.

Höständringsbudgeten, regeringens webbsida.

EU:s flagga

Bild: Pixabay

Underlag för ökad klimatambition på EU-nivå

Naturvårdsverket redovisade i juni den andra delen i regeringsuppdraget att ta fram underlag för en ökad klimatambition på EU-nivå. Skrivelsen analyserar förutsättningarna för en koldioxidbaserad gränsjusteringsmekanism för EU, konsekvenserna av en utvidgad utsläppshandel i EU ETS, samt förutsättningarna för grön återhämtning efter Coronakrisen.

Läs mer på Naturvårdsverkets webb

Biogas i EU:s utsläppshandelssystem

Naturvårdsverket har med stöd av Energimyndigheten utrett hanteringen av biogas i EU:s utsläppshandelssystem. Uppdraget redovisades till regeringen 17 juni 2020.

Läs mer på Naturvårdsverkets webb

Sveriges nationella energi- och klimatplan

Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan lämnades till EU i början av 2020. Planen är en rapportering enligt förordning 2018/1999 om styrning av energiunionen och av klimatåtgärder.

Läs mer på regeringskansliets webb

Logga Tillväxtverket

 

 

Tillväxtverket finansierar regionernas hållbarhetsprojekt

Enligt regeringsuppdraget Hållbar regional utveckling ska ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integreras i regionernas ordinarie verksamheter.

Nu finns information om de olika regionala projekten, finansierade av Tillväxtverket, på Tillväxtverkets webbplats.

Nya program för Europeiska regionalfonden

Arbetet med att upprätta nya program för Europeiska regionalfonden, ERUF, pågår för fullt. De nuvarande åtta regionala programmen löper ut i december 2020 och de nya ska omfatta perioden 2021-2027.  EU har enats om att 30 procent av medlen ska gå till åtgärder som stödjer klimatmålen, både i form av innovationer och mer riktade stöd till energiprojekt. De regionala programmen förväntas vara klara vid årets slut.

LEKS driver ett projekt som innebär processtöd till alla länsstyrelser, regioner och Tillväxtverket om hur vi bäst kan använda dessa medel för att nå våra energi- och klimatmål.

Kontaktperson: Marit Ragnarsson, projektledare 

Ny EU-gemensam jordbrukspolitik

Nu formas de kommande årens jordbrukspolitik. Vart sjunde år ses EU:s gemensamma jordbrukspolitik, även callad CAP (Common Agicultural Policy), över. Den nya perioden täcker åren 2021-2027. Utdragna förhandlingar om det nya programmet och om EU:s långtidsbudget har dock försenat det nya programmet. Det ser därför ut att bli en tvåårig övergångsperiod 2021-2022. Under tiden pågår utformningen av det nya regelverket. Bland annat ansvarar Näringsdepartementet för att ta fram en strategisk plan som sätter ramarna för jordbrukspolitikens genomförande i Sverige.

Nytt för denna period är att både gårdsstöd och landsbygdsutveckling ska ingå i en gemensam strategisk plan. Länsstyrelserna stöttar Jordbruksverket med att ta fram underlag. Till exempel bidrar LEKS arbetsgrupp med kompetens i Jordbruksverkets arbete med att skriva åtgärdstexter till miljöinvesteringsstöden.

Kontaktperson: Jörgen Persson, LEKS arbetsgrupp.

Bild av traktor

Jordbruket har nyckelroll i utvecklingen av svensk bioekonomi

Jordbruksråvaran erbjuder mångfasetterade lösningar för fossilfria produkter och cirkulära värdekedjor. Tillämpningsområdena finns inom energi, drivmedel, nya material, gröna kemikalier, läkemedelsindustrin, kosmetika och livsmedelsingredienser. En ny rapport från LEKS sammanfattar hur marknadsutvecklingen för bioteknologiska tillämpningar fått en allt större spridning världen över och diskuterar jordbrukets roll i en svensk bioekonomi.

Länk till rapporten "Jordbrukets bidrag till svensk bioekonomi" 

Energimyndigheten tar fram branschspecifika webbutbildningar

Nya webbutbildningar riktat till olika branscher håller på att tas fram. I november beräknas webutbildningar inom trä-och möbelföretag samt fastigheter vara klara. Utbildningarna för branscherna fordonsverkstäder och gjuterier beräknas vara klara i februari 2021.

Sedan tidigare finns webbutbildningar inom hotell, restaurang, teknikföretag, installatörsföretag och livsmedelsföretag.

Kurserna hittar du på Energimyndighetens Kunskapsportal. Utbildningarna är gratis, men du behöver registrera ett konto med e-postadress och lösenord.

Energimyndighetens kunskapsportal

VIKTIGA DATUM

19-22 okt

 

Konferens: Mål 11 Agenda 2030

Formas nationella forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande och Rådet för hållbara städer håller en digital konferens om mål 11. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med samhällsplanering, samhällsbyggande och hållbarhet i till exempel en kommun eller en region. Läs mer och anmäl dig här.

Om Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS

Länsstyrelsernas uppdrag är att regionalt leda omställningen till ett energi- och klimatsmart samhälle. Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, är en nationell samordningsorganisation för att stödja länsstyrelserna i det arbetet.