Länsstyrelsen Västra Götaland

Alkohol, tobak och rökfri miljö

Nr 1 2021

Alkohol, tobak och rökfri miljö
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Förlängda restriktioner för serveringsställen och handeln t.o.m. den 16 maj

Smittspridningen är fortsatt mycket hög. Därför förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med den 16 maj. Den som driver ett serveringsställe ska enligt beslutet fortsatt hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 20.30 och klockan 05.00. För serveringsställen som utgör en del av en handelsplats gäller att antalet besökare i ett och samma sällskap endast får uppgå till en person.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2021:34 till grundförfattning HSLF-FS 2020:37

Ändringsförfattning HSLF-FS 2021:35 till grundförfattning HSLF-FS 2021:2

Länsstyrelsens organisation

Under pandemin regleras öppettider, trängsel m.m. på serveringsställen i flera olika lagar, förordningar och föreskrifter. Det har medfört att olika enheter på Länsstyrelsen för närvarande arbetar med närliggande frågor.

Alkohol- och tobakstillsynsenheten arbetar med rådgivning avseende tillsyn enligt alkohollagen. Kontaktuppgifter till oss finns längst ner i detta nyhetsbrev.

Miljöskyddsenheten arbetar med rådgivning avseende tillsyn enligt lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Man arbetar även med tillsyn enligt lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Enheten nås per mejl på  smittskydd.servering.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Nya ANDTS-strategin

Regeringen har lagt fram ett förslag om en ny ANDTS-strategi 2021–2025. Riksdagen väntas fatta beslut om propositionen i juni 2021. Enligt propositionen skulle en förnyad ANDTS-strategi omfatta, utöver alkohol, narkotika, dopning och tobak, även spel om pengar och narkotikaklassade förskrivna och icke-förskrivna läkemedel. Begreppet tobak utvidgas till att omfatta både tobaks- och nikotinprodukter. Propositionen finns att läsa här.

Hårdare regler för nya nikotinprodukter

I april publicerades SOU 2021:22 Hårdare regler för nya nikotinprodukter, betänkande av utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet. Den nya lagen och förordningen om tobaksfria nikotinprodukter föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Länsstyrelsen är remissinstans i samband med införandet av den nya lagen. En föreläsning om ämnet kommer på Förebygg.nu i höst. Utredningen finns att läsa här.

Kommentar till lag om tobak och liknande produkter

Stefan Lundin har nu skrivit en kommentar till lag om tobak och liknande produkter. Denna lagkommentar behandlar samtliga paragrafer i lagen, tillsammans med förklaringar utifrån relevanta förarbeten och med hänvisningar till annan lagstiftning av intresse. Innehållet i förordningen om tobak och liknande produkter redovisas vid aktuella lagrum och där så är lämpligt hänvisas även till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Jämförelser görs också med ett antal paragrafer i alkohollagen, som har utgjort förebild för flertalet bestämmelser om tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Boken finns att köpa här.

HFD-dom om franchiseavtal

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit med en dom (Målnr/Dnr: 2020–2833, Beslutsdatum: 2021-04-19) om kommuners rätt att begära in franchiseavtal i tobaksärenden.

En kommun hade haft fog för att begära att ett bolag, som ansökte om tillstånd att bedriva handel med tobaksvaror, skulle ge in ett franchiseavtal. Då tillståndsprövningen av en juridisk person omfattade lämplighetsprövning av fysiska personer med ett betydande inflytande i rörelsen behövde myndigheten ha möjlighet att klarlägga vilka personer som omfattades. Franchiseavtal kunde ha betydelse för möjligheten att identifiera dessa personer och kunde således vara ett nödvändigt underlag vid kommunens tillståndsprövning. Syftet med begäran fick anses rimlig i förhållande till de olägenheter den kunde antas medföra för bolaget.

Tobaksträff den 1 juni

Länsstyrelsens nästa evenemang för er kommuner är den handläggarträff för tobakshandläggare som vi kommer ha den 1 juni kl. 9:00-12:00. Länsstyrelsen Halland är medarrangör och hallandskommunerna kommer att delta i träffen. Tanken är att informera om sådant som är aktuellt på området, att orientera varandra om läget i kommunerna och att diskutera aktuella frågor. Bifoga gärna frågor och förslag på ämnen att diskutera! Träffen sker på Skype. Du anmäler dig senast den 21 maj genom att klicka här.

Förebygg.nu den 3–4 november

Den 18 maj släpps programmet till konferensen Förebygg.nu vilken i år kommer att vara helt digital. Länsstyrelsen är medarrangör till Förebygg.nu. Årets konferens kommer att innehålla ett tillsynsspår för alkohol, tobak och rökfria miljöer vilket kommer att bestå av tre föreläsningar:

  • Alkohol och pandemin – Hur pandemin har påverkat alkoholkonsumtionen och vice versa
  • Vattenpipskaféer – Erfarenheter från tillsyn och myndighetssamverkan
  • Tobaksfria nikotinprodukter – Konsumtionens utveckling och behov av förändrade regler

Länsstyrelsens tillsyn 2021

En del av Länsstyrelsens uppdrag är att bedriva tillsyn över kommunernas arbete med alkohol, tobak och rökfria miljöer. Under 2021 genomför vi tillsyn av 16 kommuner i Skaraborg. Under våren är inriktningen alkohol och tobak, i höst fokuserar vi på de rökfria miljöerna. Under våren har vi enbart digitala möten och hur det blir i höst återstår att se.

Manual för att kommunicera om rökfria miljöer

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en manual som kan användas för den kommun som vill genomföra en lokal informationskampanj om rökfria miljöer. Materialet innehåller information och tips samt en verktygslåda där man kan välja stödmaterial efter behov och möjligheter.

Skyltar och klistermärken

Länsstyrelsen har ett lager av plastskyltar och klistermärken. När det gäller rökförbudet finns texten Rökning förbjuden kvar i lager. Vi har dessutom klistermärken som upplyser om 18-årsgräns vid köp av tobak respektive tobak och folköl. Du beställer skyltar och klistermärken genom att mejla till oss på länsstyrelsen.

Länsstyrelsens uppdrag består i att genom tillsyn, råd och stöd samt samverkan bidra till en väl fungerande tillsyn över alkohol, tobak, e-cigaretter och rökfria miljöer i Västra Götaland.

Carl Hagberg, carl.hagberg@lansstyrelsen.se, 010-224 46 05

Pierre Melkersson, pierre.melkersson@lansstyrelsen.se, 010-224 48 35

Anna Anttila Gustafsson, anna.anttila.gustafsson@lansstyrelsen.se, 010-224 45 22

Om nyhetsbrevet

Alkohol, tobak, e-cigg & rökfri miljö är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lyfter sådant som är aktuellt på området.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick