Länsstyrelsen Västra Götaland

Nytt om plan- och bygglovsfrågor

November 2021

Landsbygdsbladet
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Ett händelserikt och märkligt år går mot sitt slut

Här kommer ett nytt nummer av vårt nyhetsbrev. I detta nummer kan du bland annat läsa om vårt arbete med grön infrastruktur, nytt nätverk för bostadsförsörjning och utvecklingen av vår digitala samverkansyta Plaza.

Snart har jag gjort mitt första år som samhällsbyggnadschef på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Ett händelserikt och märkligt år i pandemins tecken. Att vi nu äntligen kan börja att träffas och ses fysiskt känns fantastiskt. Jag vill särskilt slå ett slag för våra delregionala träffar som denna gång sker i mars 2022. Se länk om anmälan längst ned i nyhetsbrevet. Stort tack för ett gott samarbete!

Erik Gedeck, samhällsbyggnadschef på Länsstyrelsen

Grön infrastruktur i översiktsplaneringen

Nu har Länsstyrelsen tagit fram ett utvecklat planeringsunderlag baserat på den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur. Underlaget visar områden att vara särskilt uppmärksam på och analysera vidare, för att kunna göra underbyggda ställningstaganden i översiktsplanen. Underlaget täcker till att börja med kommunerna i Boråsregionen, men kan också delvis användas i andra delar av länet. Nästa steg är att fortsätta utveckla materialet för hela länet.

Sök stöd till energieffektivisering i flerbostadshus 

Ansökan till det nya stödet öppnade 1 oktober. Syftet med stödet är att öka takten på energieffektiviseringen och att stärka lönsamheten i åtgärder som leder till en förbättrad energiprestanda. Stödet riktar sig till bostadsföretag, bostadsrättsföreningar och andra ägare av flerbostadshus med en energiprestanda motsvarande ungefär energiklass E eller sämre. Åtgärder som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent är stödberättigade.

Privat initiativrätt ska ge snabbare planprocesser 

Från och med den 1 augusti 2021 gäller nya regler för detaljplaneläggning. Detta innebär bland annat att planintressenten under vissa förutsättningar ska kunna begära att Länsstyrelsen yttrar sig över vilket planeringsunderlag som kan behövas för att Länsstyrelsen ska kunna ta ställning till hur planläggningen förhåller sig till de intressen som Länsstyrelsen har tillsyn över. Det ska också framgå att de underlag som behövs när en detaljplan tas fram även får tas fram av någon annan än kommunen. För mer information se prop. 2020/21:131

Nytt nätverk för bostadsförsörjning

Under början av 2022 startar Funktionen för regional planering upp Länsstyrelsen Västra Götalands nätverk för bostadsförsörjning. Syftet och målet med nätverket är att tillhandahålla en plattform för rådgivning, kunskapsutbyte och samverkan inom området för bostadsförsörjning.

Målet med nätverket är att skapa bättre förutsättningar för länets kommuner att främja en ändamålsenlig bostadsförsörjning. Innehållet i nätverket kommer främst att fyllas av kommunerna och nätverksträffarna kommer att äga rum tre gånger per år.

Stort intresse för extra pengar till klimatanpassning i kommunerna

Intresset för att söka extra pengar har varit stort. Med och delar på de 2,7 miljonerna är bland annat Orust kommun som ska ta fram underlag som visar ansvar och kostnader för klimatanpassnings-åtgärder och Tanums kommun, som får stöd för att ta fram en översvämningsstrategi över Grebbestad. Pengarna är en del av en extra satsning som regeringen gör under 2021. Läs mer på vår webbplats.

Litet biotopskydd kan stjälpa stor detaljplan

Mark- och miljööverdomstolen har i flera domar upphävt detaljplaner, då planerna inte hanterat ”generellt” skyddade biotoper på rätt sätt. Biotoperna det handlar om är alléer, olika typer av småvatten och vattendrag, stenmurar, odlingsrösen, åkerholmar samt pilevallar. Alléer är skyddade på alla markslag. Övriga är skyddade intill jordbruksmark. Biotoperna är ofta en del av den gröna infrastrukturen och ger oss viktiga ekosystemtjänster. Länsstyrelsen har tagit fram en vägdelning som ska hjälpa kommunerna att undvika dessa upphävanden. 

Framflyttat lanseringsdatum för Plaza

Utvecklingen av vår digitala samverkansyta Plaza fortsätter. Plaza ska utveckla den tidiga dialogen mellan kommun och Länsstyrelse i samhällsbyggnadsprocessen. Den ursprungliga tidplanen med en lansering i Västra Götaland hösten 2021 har flyttats fram till nästa år. Detta för att säkerställa buggrättning och hantering av användaridentiteter. Är du nyfiken på systemet, kontakta projektledare Nishani Polsa

På Länsstyrelsen arbetar vi också med införandet av en e-tjänst för att kunna ta emot digitala detaljplaner utifrån ny lagstiftning som träder i kraft vid årsskiftet. 

Korta utbildningar inom miljö- och planeringsområdet

Dacapo Mariestad har i samarbete med kommuner, forskare, företag och Länsstyrelsen Västra Götaland tagit fram korta utbildningar inom miljö- och planeringsområdet. Dessa är avgiftsfria och anpassade för yrkesverksamma. Utbildningsstart är den 15 november och de går att läsa på kvarts- eller halvfart.

Läs mer om utbildningarna "Att bevara och återskapa natur" och "Att tillvarata trädens nytta i staden".

Workshop om förnybar energi i smarta elnät

Hur kan den förnybara elproduktionen integreras på ett smart sätt i det lokala elsystemet och bidra till att avlasta elnäten? Projektet Smart Förnybart arrangerar en regional dialog med workshop för Västra Götalands län den 23 november, kl. 13:00-15:30. Du kan delta fysiskt eller digitalt. Läs mer och anmäl dig här.

Som underlag för diskussionen finns tre webbsända frukostseminarier och olika kunskapsunderlag som tagits fram i projektet.

Delregionala träffar våren 2022

I dialog med värdkommunerna har vi beslutat att genomföra delregionala träffar under våren 2022. Temat är fortsatt Gestaltad livsmiljö där vi bjudit in en mängd kommuner; Mölndal, Borås, Hjo, Trollhättan och Lidköping, för att prata om sitt arbete.

Vi har även bjudit in Lisa Wistrand från White arkitekter, för att berätta om Gestaltad livsmiljö kopplat till Barnkonventionen. Även Boverket och Länsstyrelsen bidrar under dagen på samma tema. Läs mer och anmäl dig via kalendern nedan.

KALENDER

TISDAG

23

NOV

Workshop om förnybar energi i smarta elnät

Kl. 13-15.30. Du kan delta fysiskt eller digitalt. Läs mer och anmäl dig.

FREDAG

10

DEC

Nätverksträff ÖP-nätverket med temat planeringsstrategier

Kl. 10-12 via Skype. Anmäl dig via e-post

TORSDAG

17

MARS

Delregional träff i Skara med temat gestaltad livsmiljö

Kl. 09.00 - 16.00. Läs mer och anmäl dig.

TORSDAG

24

MARS

Delregional träff i Herrljunga med temat gestaltad livsmiljö

Kl. 09.00 - 16.00. Läs mer och anmäl dig.

 

TORSDAG

31

MARS

Delregional träff i Partille med temat gestaltad livsmiljö

Kl. 09.00 - 16.00. Läs mer och anmäl dig.

TORSDAG

7

APR

Delregional träff i Mellerud med temat gestaltad livsmiljö

Kl. 09.00 - 16.00. Läs mer och anmäl dig.

Om nyhetsbrevet

Med det här nyhetsbrevet vill vi på Länsstyrelsen nå alla er som jobbar med plan- och bygglovsfrågor i länets kommuner. Innehållet kommer framför allt att spegla vad som är aktuellt på vår myndighet.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick