Länsstyrelsen Västra Götaland

Förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor

Nyhetsbrev maj 2021

Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Ett nyhetsbrev i nytt format! 

Länsstyrelsen Västra Götaland och uppdraget Mäns våld mot kvinnor skickar sedan tidigare ut ett nyhetsbrev med regelbunden frekvens. Lagom till sommaren kommer här äntligen det första nyhetsbrevet i vårt nya, uppdaterade (och förhoppningsvis uppskattade) format!  

Med nyhetsbrevet vänder vi oss till dig som arbetar med eller har intresse av frågor som rör området Mäns våld mot kvinnor. Här hittar du information om till exempel forskningsrapporter, omvärldsbevakning och kommande konferenser med anknytning till området. Sprid gärna nyhetsbrevet till era kollegor eller andra som ni tror kan ha nytta av informationen!

Vi har valt att skicka nyhetsbrevet till dig som finns på någon av våra kontaktlistor. Om du inte vill ha framtida nyhetsbrev hittar du instruktioner för avregistrering längst ner i nyhetsbrevet.

Vi som jobbar i Länsstyrelsens uppdrag Mäns våld mot kvinnor vill även passa på att önska en trevlig sommar!
Vänliga Hälsningar,
Anders, Evalena, Evelina, Joanna, Kajsa och Lina 

Har du fått det här nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig av en kollega?
Längst ner i nyhetsbrevet hittar du information om hur du gör för att starta en egen prenumeration.

Istanbulkonventionen - 10 år 

I år är det 10 år sedan Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen) öppnades för undertecknade. Konventionen är det första juridiskt bindande regionala avtalet om våld mot kvinnor i Europa. Konventionen fördömer alla former av våld och beskriver våld mot kvinnor som ett strukturellt, historiskt uttryck för ojämlika maktrelationer mellan kvinnor och män.

Sverige ratificerade konventionen 2014 och har därmed åtagit sig att följa konventionens bestämmelser. Sveriges arbete med konventionen utgår ifrån det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet: mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Istanbulkonventionen är en central referenspunkt i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Mer information om Istanbulkonventionen 

Bra behöver bli bättre - ett nytt stödmaterial från Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram stödmaterialet Bra behöver bli bättre om Sverige och Istanbulkonventionen.

Stödmaterialet har sin bakgrund i kritiken som Sverige fick av Istanbulkonventionens granskningsorgan GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) år 2019. I samband med granskningen gav GREVIO 41 rekommendationer till Sverige. 2022 ska Sverige rapportera hur rekommendationerna har hanterats. 

Bra behöver bli bättre sammanfattar rekommendationerna och kan användas av dig som ett stöd i ditt arbete eller för att fördjupa dig i konventionen. Det kan också användas för att uppmärksamma konventionen och granskningen i din organisation. Materialet vänder sig till dig som är chef, sakkunnig eller samordnare inom en kommun, region eller myndighet. 

Mer information
Stödmaterialet: Bra behöver bli bättre 

Nytt uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen i Östergötlands län (Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck), Socialstyrelsen, Migrationsverket, Rättsmedicinalverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Myndigheten för stöd till trossamfund har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Arbetet ska redovisas till regeringen under 2022 och 2023.

Mer information 

Utredning om nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn tillsätts

Regeringen har tillsatt en utredare för att ta fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten och tidigare barnombudsman, har utsetts till särskild utredare. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2022.

Mer information 

Höj uppmärksamheten inför skollovet!

Under skollov, semestrar och i tider av isolering i hemmen ökar risken för att barn och unga som lever i en hederskontext far illa. Inför sommaren samverkar därför Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland för att höja uppmärksamheten hos medarbetare på barn som kan vara i riskzonen. Ett informationsmaterial har tidigare skickats ut till länets alla kommuner för vidare spridning.

Mer information 

Nytt material från Ellencentret: Allt du behöver veta om prostitution, människohandel och annan sexuell exploatering.

Ellencentret och Länsstyrelsen Stockholm lanserade nyligen materialet Allt du behöver veta om prostitution, människohandel och annan sexuell exploatering. Materialet består av en del riktad till unga och en handledningsdel riktad till vuxna som arbetar med unga. Lanseringen gjordes i samband med ett webbinarium arrangerat av Länsstyrelsen Stockholm. Webbinariet finns inspelat och kan ses i efterhand.

Mer information 

UR satsar på kunskap om våld i ungas parrelationer

Med start i maj sänder och publicerar UR flera produktioner om våld i ungas nära parrelationer. På UR Play finns programmet Våra unga och våldet, dramaserien Dör för dig, podd- dokumentären och podden Toxic. Satsningen syftar till att ge ungdomar, unga vuxna, föräldrar och skolpersonal kunskap som kan hjälpa till att förebygga våld och att upptäcka tidiga tecken på en osund eller destruktiv relation.

Mer information om URs satsning
Länk till UR Play

Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

Regeringens förslag syftar dels till att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen, dels att skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar samt att stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa. Lagändringarna föreslås träda i kraft under 2021 och 2022.
Mer information

Barn som bevittnar brott

Nya lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Regeringen föreslår att det införs ett nytt gradindelat brott, barnfridsbrott, som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i nära relation.

Prop.2020/21:170

Förebyggande av våld i nära relationer

Nya lagändringar föreslås träda i kraft 1 augusti 2021. Regeringen föreslår dels att det införs en sekretessbrytande bestämmelse för kommunerna och hälso- och sjukvården, samt att socialnämnden ska verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.
Prop.2020/21:163

KALENDER

26

MAJ

Konferens: Hur ska de digitala bordellerna stoppas?

Digital heldagskonferens arrangerad av Child10, RealStars, Unizon, ROKS, Länsstyrelsen Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.
Mer information och anmälan

9-10

SEPT

Konferens: Barn- och funktionsrätt - hur arbetar vi för alla barns bästa?

En konferens med syfte att stärka det övergripande barn- och funktionsrättsarbetet. Målgrupp: personer i kommun eller region som arbetar med barnrätt, funktionshinderfrågor, social hållbarhet, mänskliga rättigheter och/eller folkhälsa i rollen som politiker, strateg, utvecklare eller chef.
Mer information och anmälan

25

NOV

SAVE THE DATE

Konferens: Det könsspecifika våldet

En digital halvdagskonferens med tema det könsspecifika våldet. Konferensen riktar sig till medarbetare, chefer och politiker i Västra Götalands län.
Mer information

Följ oss på Facebook Jämställt Västra Götaland

Här samlar vi tips på vad som händer i länet inom jämställdhetsområdet. Det kan vara forskningsrapporter, omvärldsbevakning, konferenser mm. 

Besök vår Facebooksida för mer information.

Om Länsstyrelsens uppdrag inom området mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin. Besök vår webbplats för mer information.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick