Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige

Nyhetsbrev februari 2022

Miljösamverkan Sverige
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Nya resurser och kommande arbete

Vi kan med glädje meddela att vi inför 2022 fått extra medel från Naturvårdsverket som gör att vi kan jobba mycket med naturtillsyn. Två extra projektledare kommer att involveras på deltid. En av dem, Kristina Höök Patriksson, kan du läsa en intervju med i detta nyhetsbrev.

Vi kommer bland annat att satsa på erfarenhetsutbyte av solcellsparker på mark, arbeta med vägledning av strandskydd och implementering av ny strandskyddslagstiftning, vara involverade i tillsynsstrategin gällande grunda havsvikar, biotopskyddstillsyn och invasiva främmande arter. Det ser vi fram emot!

En grön illustration med texten "Naturtillsyn"

Illustration: Dietmar Design

Grön utveckling blir naturtillsyn

Under flera år har vi arbetat med tillsynsfrågor av varierande slag inom det ”gröna” området. Det arbetet har vi kallat Grön Utveckling eftersom det handlat om vad som oftast benämnts som gröna frågor. Med den nya tillsynsstrategin samt den breda front av områden som ryms inom ”grönt” har vi valt att framöver kalla vårt tillsynsarbete för naturtillsyn eftersom det träffar mer rätt.

Vy över landsbygdsområde. Mörka moln hopar sig på himlen.

Foto: Hillevi Upmanis

Uppföljning av material för klimatanpassning

Hur kan negativa effekter av klimatförändringar vägas in i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden? Det var frågan för ett projekt vi genomförde med avslut våren 2018. Att väga in klimatanpassningsaspekter behöver inte vara komplicerat. Det kan handla om att lyfta frågan vid tillsynsbesök, exempelvis genom att fråga:

  • Vilka kostnader skulle en översvämning eller ett skred medföra? Kan produktionen fortsätta?

  • Vilka delar av verksamheten ligger i riskzonen för översvämning?

  • Är vattentillgången tillräcklig för verksamheten även vid extrem torka? Måste vattenbesparande åtgärder göras? Finns det ökad brandrisk vid värmebölja?

Projektet resulterade i ett handläggarstöd som riktar sig till såväl prövnings- som tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken, samt ett informationsblad och ett underlag till presentation som tillsynsmyndigheter kan använda sig av vid tillsynsbesök.

Vi har nu följt upp hur materialet har använts. Uppföljningen visar att klimatanpassning har blivit en större fråga i prövning och tillsyn, men att materialet från projektet samtidigt är dåligt känt. Vi passar därför på att påminna om det. Du hittar materialet på Miljösamverkan Sveriges webbplats. Där kan du också ta del av goda exempel på klimatanpassning från de länsstyrelser och kommuner som svarade på uppföljningsenkäten hösten 2021.

Klimatanpassning i prövning och tillsyn, miljosamverkansverige.se

En post-til-lapp sitter uppnålad på en anslagstavla. En glödlampa är ritad på lappen.

Projektförslag inför 2023

Vad vill du att Miljösamverkan Sverige ska jobba med nästa år? Nu samlar vi in projektförslag inför 2023!

Har du förslag på projekt som du vill att vi ska jobba med nästa år? Ta chansen och skicka in dina idéer om möjliga kommande projekt inom Miljösamverkan Sverige. Vi tar emot förslag från dig som jobbar på en länsstyrelse eller någon av de centrala myndigheter som ingår i Miljösamverkan Sverige. Mer information om hur du går tillväga hittar du på vår webbplats.

Lämna in dina projektförslag inför 2023, miljosamverkansverige.se

Förslagslådan är öppen till och med den 28 februari.

Mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken

Miljösamverkan Sverige har fått i uppdrag att leda deluppdrag 3 i regeringsuppdraget ”Att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken”, M2020/01034/Me. Nu har vi startat en arbetsgrupp för uppdraget med representanter från Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Statens jordbruksverk och länsstyrelserna.

Syftet med deluppdrag 3 är att stärka professionen hos personer som arbetar med miljötillsyn samt formulera tydliga krav på kompetens för att tillsynsmyndigheten ska kunna utföra myndighetsuppdraget effektivt. Uppdraget ska leverera:

  • Kriterier för vilken kompetens inom tillsynen som behövs.

  • En analys av konsekvenserna av ett lagkrav på att personal som utför tillsyn ska ha relevant utbildning och erfarenhet för de uppgifter som ska utföras.

  • En plan för fort- och vidareutbildning för personer som arbetar med tillsyn.

Handläggarstöd med fokus på PFAS i lakvatten

Illustration: Dietmar Design

14 000 data från 165 deponier är en del av byggstenarna för vårt nya handläggarstöd. Ett handläggarstöd som fokuserar på hur tillsynsmyndigheterna kan jobba med tillsyn av PFAS i lakvatten från deponier. Vi har även lagt till stöd för prioritering, krav på provtagning och förslag på åtgärder. I handläggarstödet hittar du också en lägesrapport kring aktuella reningstekniker för PFAS med mera.

Handläggarstödet innehåller även förslag på vid vilken halt av PFAS i lakvattnet som tillsynsmyndigheten bör ställa krav på utredning av lämpliga åtgärder. Handläggarstödet finns på vår webbplats.

PFAS vid deponier, miljosamverkansverige.se

Tre personer sitter vid ett bord och tittar på ritningar. På bordet står en öppen laptop. En av personerna håller i en kalkylator.

Samråd enligt kapitel 6 miljöbalken

Du kommer väl ihåg vårt handläggarstöd om samråd enligt kapitel 6 i miljöbalken? Just nu är prövningsprocessen aktuell i flera olika regeringsuppdrag och utredningar. Vi törs påstå att handläggarstödet för samråd enligt 6 kap. miljöbalken kan bidra till en bättre prövningsprocess. En väl genomförd samrådsprocess ger bra förutsättningar inför fortsättningen.

Samråd enligt kapitel 6 i miljöbalken, miljosamverkansverige.se

En papegoja. Den är färgglad i gröna, gula, röda och orangea toner.

Många arter av papegojor är utrotningshotade.

Informationsmaterial artskydd

Våra populära, uppdaterade artskyddsfoldrar, finns nu i två nya format. Vi har tagit fram filer för utskrift respektive tryck. Tidigare var de enbart digitala men efter önskemål från bland annat Naturvårdsverket hittar du nu de nya versionerna på vår webbplats. Hoppas de kommer till användning!

Informationsmaterial Artskydd, miljosamverkansverige.se

Några frågor till…

Profilbild av Kristina Höök-Patriksson. Kristina har kort gråhårig frisyr och glasögon.

Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

…Kristina Höök-Patriksson, mångårig tillsynshandläggare och samordnare vid Länsstyrelsen Västra Götaland som kommer att jobba halvtid som projektledare åt Miljösamverkan Sverige under 2022.

Regeringen har lagt en lagrådsremiss om bland annat bättre tillsyn för ett fungerande strandskydd. Om den nya strandskyddslagstiftningen går igenom kommer länsstyrelserna att bli centrala i genomförandet av den nya lagstiftningen och måste samverka för att nå effektivitet och enhetlighet. Vad tror du att länsstyrelserna är i störst behov av för hjälp i det här arbetet?

Att få igång planerad tillsyn som blir effektivare och mer riktad mot de faktiska problemen, än tillsyn enbart på sporadiska tips som kommer in till myndigheten. Planerad tillsyn kräver dock just planering och goda rutiner och där behövs det nog också en del stöd.

Regeringen föreslår dessutom att ge uppdrag till ansvariga myndigheter att utveckla bland annat tillsyn, vägledning och kunskapsunderlag. Vad är mest prioriterat?

Även för detta uppfattar jag att det är mest prioriterat att få ordning på planerad tillsyn. I detta regleringsbrevsuppdrag kan vi få skjuts av den nyligen antagna miljötillsynsstrategin. Den kan få vägleda oss i planering och prioritering. Sedan tror jag att de flesta länsstyrelser behöver utveckla sin tillsynsvägledning gentemot kommunerna, och särskilt att få ordning på uppföljning och utvärdering av kommunal strandskyddstillsyn.

Längs hela vår svenska kust har grunda havsvikar exploaterats och fortsätter att påverkas av exploatering, fritidsboende och båtliv. Tillsyn av anläggningar och åtgärder som påverkar strandmiljöer, bottnar och biologisk mångfald kan bidra till att strukturer och livsmiljöer inte minskar samt återställs vid överträdelser. Hur kan länsstyrelsernas roll i den här tillsynsstrategin utvecklas?

Här behöver de 14 kustlänen jobba systematiskt och kraftsamla, troligen flera år framöver för att ”komma ikapp” med den tillsynsskuld som uppenbarligen finns. Vi behöver också genom tillsynsvägledning mana kustkommuner till att ta sitt ansvar. Av erfarenhet vet jag dock att det finns många anläggningar i kustområdena som har fått tillstånd och dispens genom åren som vi inte kommer åt med tillsyn. Därför är det otroligt viktigt att länsstyrelser och kommuner nu genast tillämpar strandskyddsreglerna så strikt som rättspraxis visar på.

Om nyhetsbrevet

Miljösamverkan Sverige är en samverkansorganisation för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Vår verksamhet är inriktad på tillsyns- och prövningsfrågor som rör miljöbalken och närliggande lagstiftningar.

Ansvarig utgivare: Miljösamverkan Sverige, miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick