Länsstyrelsen Västra Götaland

Nytt om plan- och bostadsfrågor

Juni 2022

Landsbygdsbladet
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Äntligen är sommaren här!

Vi är nog många som delar längtan efter sommar, sol och inte minst efter välförtjänt ledighet. Behovet av att ladda batterierna och att byta fokus är stort.

Det har varit en händelserik vår. Äntligen började pandemin på allvar att ge med sig i vår del av världen och vi har börjat att träffa varandra fysiskt igen, efter en paus på närmare två år! Mycket glädjande minst sagt.

Kriget i Ukraina har dock fortsatt att sätta frågor om förändring och kris högt på agendan. Vikten av att vi samhällsaktörer tillsammans rustar oss för att vara agila och robusta i en allt mer oförutsägbar omvärld har blivit allt större. På Länsstyrelsen märker vi av detta då Västra Götaland och Halland blir en av Sveriges sex nya civilområden där vår tillträdande landshövding, Sten Tolgfors, blir civilområdeschef.

Att vi får till de personliga mötena tror jag är avgörande i vårt arbete mot en hållbar samhällsutveckling, även om vi av praktiska skäl många gånger behöver mötas digitalt. Ett tillfälle till att träffas, lära och mingla kommer direkt efter sommaren då vi på Länsstyrelsen äntligen kan genomföra våra delregionala träffar. Information om anmälan ser ni längre ner i detta nyhetsbrev. Likaså kan ta del av vår alldeles färska bostadsmarknadsanalys, nuläget med våra investeringsstöd och arbetet med havsplanering samt annat.

Stort tack för ett gott samarbete under våren! Vi önskar er alla en riktigt härlig sommar!

Erik Gedeck
Samhällsbyggnadschef
Länsstyrelsen Västra Götaland

Länsstyrelsens årliga
Bostadsmarknadsanalys är nu klar

Årets Bostadsmarknadsanalys visar att det under år 2021 färdigställdes 9 700 bostäder och att kommunerna, trots det osäkra omvärldsläget, har optimistiska förväntningar på hur många bostäder som kan påbörjas kommande år. 

– Bostadsbyggandet är fortfarande på en hög nivå och det är positivt då behovet är stort. Men det är en utmaning att matcha utbudet både med efterfrågan och med behoven. Nya bostäder är ofta betydligt dyrare än befintliga, vilket gör att det blir svårare för grupper med lägre inkomster att efterfråga en nybyggd bostad, säger Jacob Hellström, bostadsstrateg på Länsstyrelsen.

Rapporten visar också att antalet kommuner som upplever balans på bostadsmarknaden ökar, men att det också är en ojämlik bostadsmarknad med en ansträngd situation för många hushåll.

– Det är en osäker bild som framträder när vi beskriver och analyserar vad som händer på länets bostadsmarknad. Det är fortfarande svårt för vissa grupper att tillgodose sina bostadsbehov, exempelvis för de som behöver ordna en första bostad, anpassa sin bostad till en förändrad livssituation eller för våldsutsatta som behöver ett stadigvarande boende för att komma bort från en otrygg boendemiljö, säger Christian Jönsson Hammenfors, bostadsstrateg på Länsstyrelsen.

Ta del av hela Bostadsmarknadsanalysen på Länsstyrelsens webbplats.

Investeringsstöd för hyresbostäder avvecklas, men mycket arbete återstår

Riksdagen har, i samband med beslut om statens budget för 2022, beslutat att avveckla investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande efter årsskiftet 2021/22. Detsamma gäller för energieffektiviseringsstödet.

Detta innebär att ansökningar som kommer in till Länsstyrelsen efter den 31 december 2021 inte får beviljas. Länsstyrelsen arbetar nu med de ärenden som kom in innan 31 december 2021 samt med utbetalningar av tidigare beviljade beslut. Hur lång tid detta arbete tar beror bland annat på hur mycket medel som tilldelas från Riksdagen. Slutligen återstår även ett arbete med tillsyn.

Mer information:

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande - Boverket

Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus - Boverket

Bostadsförsörjningslagen ändras

Den 1 oktober 2022 ändras bostadsförsörjningslagen. Ändringarna innebär att kraven på den analys som ligger till grund för kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning ska ha en tydligare inriktning mot kommuners egen bostadsbrist.

Uppgifterna om bostadsbehoven ska grundas på en årlig analys av Boverket. Boverket kommer även att bedöma och redovisa vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden. Äldre föreskrifter gäller för riktlinjer som antagits före den 1 oktober 2022.

Länsstyrelsen kommer att informera om den förändrade lagstiftningen under nästa nätverksträff i nätverket för bostadsförsörjning.

Ett nytt underlag kommer att finns tillgängligt via Boverkets webbplats i samband med att lagändringen börjar gälla den 1 oktober.

 Läs mer om propositionen på regeringens webbplats.

Projekt för att bygga ut och förstärka det svenska elnätet.

Den 9 september 2021 fick Energimyndigheten (Ei), Lantmäteriet (LM) och länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att utveckla nya arbetssätt för att bättre koordinera de tillstånd och rättigheter som krävs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet, så kallade nätkoncessioner.

Ei leder arbetet och ska redovisa uppdraget till Infrastrukturdepartementet senast den 1 maj 2023.

Tillsammans med länsstyrelserna i Norrbotten, Kronoberg och Södermanland har Västra Götaland deltagit i arbetsmöten med LM och Ei för övergripande genomlysning av processerna.

I ett nästa steg kommer fem projekt att genomlysas ytterligare, varav ett är elförsörjningen till den planerade batterifabriken på Hisingen i Göteborg.

Läs mer på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Underlag inför kommunernas arbete med planeringsstrategier

När lagstiftningen kring översiktsplanering ändrades i april 2020, fick länsstyrelserna en ny uppgift som innebär att Länsstyrelsen under andra halvan av tiden mellan två val ska ta fram ett underlag inför kommunens bedömning av översiktsplanens aktualitet. Nu är det första gången som detta görs och Länsstyrelsen är snart i mål med arbetet. Underlaget är en redovisning av vilka statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. I underlaget anges också om någon del av Länsstyrelsens granskningsyttrande inte längre gäller.

Läs mer i PBL-kunskapsbanken på Boverkets webbplats.

Vindkraftverk till havs kommer troligtvis att bli en vanligare syn längs kusten. Västerhavets havsplanområde omfattar Västra Götaland, Halland och den nordligaste delen av Skåne.

Aktuellt inom havsplaneringen

I februari 2022 beslutade regeringen om statliga havsplaner för Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken. I samband med beslutet gav regeringen Energimyndigheten, tillsammans med ett antal andra berörda myndigheter, i uppdrag att ta fram ett underlag för att peka ut fler områden för havsbaserad energiproduktion i havet. I nu beslutade havsplaner finns utrymme för cirka 20-30 TWh energiproduktion medan regeringen vill se att områden för ytterligare 90 TWh pekas ut i nästa version av havsplanerna. Tidsplanen är ganska tajt. Energimyndigheten ska vara klar med sitt uppdrag i mars 2023 och Havs- och vattenmyndigheten ska leverera förslag till uppdaterade havsplaner senast i december 2024.

Enligt havsplaneringsförordningen (2015:400) ska kustlänsstyrelserna bistå Havs- och vattenmyndigheten i arbetet med att ta fram förslagen till havsplaner. Sedan havsplaneringsförordningen kom på plats har kustlänsstyrelserna gjort omfattande insatser för att förse Havs- och vattenmyndigheten med planeringsunderlag som ligger till grund för havsplanerna. Kustlänsstyrelserna har även gjort stora insatser vad gäller kommunal förankring och delaktighet i havsplaneringsprocessen. I och med att revideringen av havsplanerna påbörjas omgående kommer kustlänsstyrelserna behöva bidra med ytterligare kunskap och erfarenhet i närtid för att ta fram de nya förslagen till havsplaner.

Läs mer om Länsstyrelsens arbete med havsplanering.

Växande behov av begravningsmark

I takt med att befolkningen ökar i vårt län, tillkommer nya behov av begravningsmark. En växande andel kistbegravningar, som behöver större markytor, understryker behovet ytterligare. Mot bakgrund av de växande behoven har Svenska kyrkan och Länsstyrelsen i Västra Götaland under våren uppmärksammat vikten av att kommuner planerar för begravningsmark i ett tidigt skede. Arbetet behöver integreras i den översiktliga planeringen och ske i nära dialog med berörda församlingar i Svenska kyrkan.

– Svenska kyrkans församlingar är huvudmän för begravningsverksamheten också för dem som inte är medlemmar i kyrkan. Det är viktigt med ett gott samarbete mellan kommun och församling så att det finns lämplig mark för ändamålet, säger Jonas Ransgård som är stiftsdirektor för Göteborgs stift.

Länsstyrelsen har ett tillsynsansvar för Begravningslagen och är också ansvariga för beredskapsfrågor och civilt försvar.

– Pandemin och kriget i Ukraina har visat på vikten av att samhället även planerar för begravningsplatser utifrån ett beredskapsperspektiv, säger Erik Gedeck, chef på Samhällsbyggnadsenheten.

Det finns flera tips och hänsyn att ha med i planeringen. Det kan handla om kulturmiljö, grund- och vattenförhållanden, tillgång till kollektivtrafik med mera. Ibland kan områden som inte är möjliga att utveckla för exempelvis bostäder lämpa sig för begravningsplatser.

– Ta gärna en kontakt med berörd församling i din kommun, för fortsatt dialog och samarbete, avslutar Jonas.

Kontaktuppgifter

Det finns tre stift inom Svenska kyrkan som finns i Västra Götaland:

Göteborgs stift
Jonas Ransgård, stiftsdirektor, jonas.ransgard@svenskakyrkan.se

Karlstads stift
Karin Andersson, stiftsdirektor, karin.andersson.kd@svenskakyrkan.se

Skara stift
Niklas Grahn, stiftsdirektor, niklas.grahn@svenskakyrkan.se

KALENDARIUM

1 SEP

Delregional träff i Mellerud med temat gestaltad livsmiljö

Plats: Sparbanksalongen på Kulturbruket på Dal, Parkgatan 8 i Mellerud.
Sista anmälningsdag: 30 aug 2022 Anmäl dig och läs mer

8 SEP

Delregional träff i Herrljunga med temat gestaltad livsmiljö

Plats: Herrljunga Hotell och Konferens, Järnvägsplatsen 4
Sista anmälningsdag: 6 september. Anmäl dig och läs mer

15 SEP

Delregional träff i Partille med temat gestaltad livsmiljö

Plats: Kulturum, Partille centrum, Gamla Kronvägen 56.
Sista anmälningsdag: 13 september. Anmäl dig och läs mer

22 SEP

Delregional träff i Skara med temat gestaltad livsmiljö

Plats: Aulan i Skara Stadshus, Södra Kyrkogatan 2
Sista anmälningsdag: 20 september. Anmäl dig och läs mer

25 NOV

Träff med ÖP-nätverket

Tid och plats: Kl. 10-12 via Skype
Anmäl dig till samby.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Om nyhetsbrevet

Med det här nyhetsbrevet vill vi på Länsstyrelsen nå alla er som jobbar med plan- och bostadsfrågor i länets kommuner. Innehållet kommer framför allt att spegla vad som är aktuellt på vår myndighet.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick