Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige

Nyhetsbrev oktober 2022

Miljösamverkan Sverige
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare
En löparbana utomhus med fyra löpfållor. Det står 2023 i stora bokstäver på banan.

Vi söker projektgruppsdeltagare!

Vi har mycket på gång i planeringen för nästa år. Nu har du möjlighet att delta i våra kommande projekt. Under 2023 startar Miljösamverkan Sverige följande projekt:

  • Solcellsansläggningar på mark

  • Cirkulär masshantering

  • Revidering av uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn

  • Tillsynskampanj uttag vatten

Det allra viktigaste för varje nytt projekt är att vi kan skapa en projektgrupp med engagerade länsstyrelsehandläggare. Vi hoppas på många intresserade! Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer.

Välkommen med din intresseanmälan till e-post miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se. Vi behöver din intresseanmälan senast 15 november 2022.

Solcellsanläggningar på mark

Solcellsanläggningar på mark blir allt vanligare i stora delar av landet. Utmaningen när solceller anläggs i naturmiljön är att hitta lämpliga platser och rätt utformning så att konflikter mellan olika miljömål och intressen minimeras. Den formella hanteringen av ärendena är inte självklar och man gör olika i olika län. Målet är att ta fram ett gemensamt handläggarstöd för hela landet samt informationsmaterial till verksamhetsutövare. Vi ser gärna att projektgruppen har spridning över landet.

Cirkulär masshantering

Att cirkulera massor bidrar till ett mer resurseffektivt samhälle men om det inte görs på ett miljöriktigt sätt kan det bidra till att gifter sprids i naturens kretslopp. För att undvika cirkulation av ämnen som bör fasas ut från samhället krävs det vägledning gentemot kommuner och branschen. Målet med projektet är att ta fram en vägledning för hur massor kan cirkuleras i samhället på ett miljöriktigt och rättssäkert sätt. Vägledningen ska inkludera perspektiven från Naturvårdsverkets översyn av regelverket.

Revidering av uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn

Enligt miljötillsynsförordningen ska länsstyrelsen följa upp och utvärdera kommunernas tillsyn, det vill säga den obligatoriska tillsynen och den överlåtna tillsynen (om så är fallet) enligt miljöbalken. Miljösamverkan Sverige tog 2018 fram ett handläggarstöd som nu behöver uppdateras. Tanken med materialet var att likrikta arbetet med uppföljning och utvärdering hos länsstyrelserna. Det är därför viktigt att revidera och utveckla materialet för att få till en mer effektiv och samordnad uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn.

Tillsynskampaj uttag vatten

Att tillsynen över uttag av vatten är eftersatt har konstaterats i flera omgångar. Därför har just tillsyn av vattenuttag identifierats som ett fokusområde inom den nationella strategin för miljöbalkstillsyn. Under 2022 kommer kartläggning, analys och förberedelser göras hos Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning och länsstyrelserna. Underlag som tas fram under 2022 används för att organisera och genomföra en nationell tillsynsinsats under 2023 som utvärderas under 2024.

Mer information om projekten hittar du i Miljösamverkan Sveriges verksamhetsplan.

Verksamhetsplan 2023–2025 (miljosamverkansverige.se)

Vad innebär det att delta i ett projekt hos Miljösamverkan Sverige?

Varje projektgruppsmedlem behöver bidra med ungefär tre till fyra veckors arbete under cirka en tolvmånadersperiod (oftast över två kalenderår). Det varierar mellan olika projekt och beror också på hur stor projektgruppen är. Ju fler personer som deltar desto mindre insats per person. Respektive organisation står för arbetstiden. Miljösamverkan Sverige betalar eventuella resor och hotellkostnader. Mycket sker digitalt via Skype.

Det är projektgruppen som utifrån projektförslaget arbetar fram förslag till projektplan. Projektgruppsmedlemmarna har alltså ett stort inflytande på projektets utformning. Det är alltid Miljösamverkan Sveriges styrgrupp som godkänner projektplanen.

Tillsynskampanj – Egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk

Illustration av ett vattenkraftverk.

Under våren 2023 genomför vi en tillsynskampanj där vi bjuder in alla länsstyrelser att göra egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk. Du vill väl vara med?

Inom projektet har vi tagit fram allt material du behöver för att göra tillsynen. Projektgruppen kommer också att svara på frågor under den tid kampanjen pågår. Planera in tid för tillsyn 2023 redan nu och håll utkik efter mer information. Inbjudan till tillsynskampanjen skickas ut till alla länsstyrelser inom kort. Läs mer om projektet på Miljösamverkan Sveriges webbplats:

Verktygslåda för egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk, Miljösamverkan Sverige (miljosamverkansverige.se)

Små träbitar med bokstäver på som bildar ordet "PLAN"

Avslutat projekt – Aktualisering av tillsynsplansmodellen

För drygt tio år sedan arbetade Miljösamverkan Sverige fram en tillsynsplansmodell som nu behövde uppdateras av flera skäl. Den nya modellen som vi har arbetat fram är samlad och omfattar hela miljöbalken och angränsande lagstiftningar. Modellen baserar sig på länsstyrelsernas verksamhets- och ärendestruktur (VÄS) i likhet med vår behovsutredningsmodell. Lagens krav på tillsynsplan och tillsyn utgör grunden för tillsynsplansmodellen och prioriteringar av tillsynen framgår på ett tydligt sätt.

Det framtagna materialet består av en modell för tillsynsplan med tillhörande stöddokument.

Aktualisering av tillsynsplansmodellen, Miljösamverkan Sverige (miljosamverkansverige.se)

Om nyhetsbrevet

Miljösamverkan Sverige är en samverkansorganisation för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Vår verksamhet är inriktad på tillsyns- och prövningsfrågor som rör miljöbalken och närliggande lagstiftningar.

Ansvarig utgivare: Miljösamverkan Sverige, miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick