Webbversion | Skicka vidare
Strateginyhetsbrev nr 2
Maj 2022
människor som rör sig i Kungsträdgården under körsbärsblommorna

Strategimyndigheterna visar på en god start!

Vid årsskiftet redovisade de utsedda myndigheterna och Folkbildningsrådet för första gången sina insatser och framsteg inom den nya systematiska strategin för funktionshinderspolitiken. Vi på MFD har samlat underlagen till en rapport som vi har delat med regeringen.

- I rapporteringen framgår det tydligt att de utsedda myndigheterna har kommit igång bra och att de har goda ambitioner. Vi kan även se att det finns delar som vi behöver arbeta med och där MFD behöver stötta upp ytterligare. Att vi får insikt om det så här tidigt i uppdraget är mycket positivt, säger Therese Arnewing, utredare på MFD.

Målet under de närmaste tio åren är att bidra till ökad tillgänglighet och delaktighet, oavsett kön, ålder, funktionsförmåga och sexuell läggning. Therese konstaterar att strategimyndigheterna har ett stort och viktigt arbete framför sig.

- Mycket kommer att ske under de närmsta åren och för att mäta framsteg behöver vi tillsammans ta fram bättre verktyg för mer systematisk uppföljning. Vi tror även att vi snabbt behöver hantera kunskapsluckor som begränsar möjligheten att få en helhetsbild av utvecklingen. Detta är insikter som vi tagit till oss av och arbetar för att lösa, säger Therese Arnewing

Uppföljningen visar även att:

  • En majoritet av strategimyndigheterna har förändrat den interna organiseringen av arbetet med funktionshinderfrågor som ett resultat av strategin.

  • Många har tillsatt arbetsgrupper med ansvar för att genomföra nulägesbeskrivningar och ta fram handlingsplaner.

  • Ett flertal har genomfört eller planerar att genomföra nulägesbeskrivningar som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.

  • Många har genomfört andra insatser under året, framför allt när det gäller den digitala tillgängligheten och för att öka kunskapen om tillgänglighet och delaktighet hos sina målgrupper.

  • Ett fåtal har ökat tillgängligheten i sina lokaler och den interna kunskapen om tillgänglighet och delaktighet.

Nedan kan du läsa mer om de stöd MFD erbjuder inom strategin.
Rapporten i sin helhet hittar du här: Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2021 - MFD

Kollegor möts kring ett runt bord

En webbutbildning om funktionshinderspolitiken!

För att stödja strategimyndigheterna och andra aktörer som vill öka kunskapen om funktionshinderspolitiken, lanserar MFD den 18 maj en ny webbutbildning. Den är framtagen genom samverkan mellan strategimyndigheterna i syfte är att vara lärorik, intressant och inspirerande.

- Processen för att ta fram utbildningen har varit mycket positiv. Den har genomsyrats av samverkan med de berörda myndigheterna och av referensgruppen bestående av enskilda tjänstepersoner från myndigheterna. Alla involverade har bidragit med tid, kunskap och engagemang och resultatet är en utbildning som håller en mycket hög kvalitet, säger Pedro Landfors, utredare på MFD.

Utbildningen ger kunskap om:

  • Funktionshinderspolitiken

  • Principen om universell utformning

  • Befintliga brister i tillgängligheten

  • Individuella stöd och lösningar för individens självständighet

  • Förebygga och motverka diskriminering

Webbutbildningen hittar du via startsidan på mfd.se från den 18 maj. www.mfd.se

En äldre byggnad med en ramp framför

Boverket inkluderar målgruppen från start

Att tillfråga målgrupper om behov och önskemål redan i början av en process har visat sig positivt. Ofta blir slutresultatet tillgängligt för fler och onödiga och kostsamma justeringar kan undvikas. När målgruppen dessutom involveras i genomförande och uppföljning, når lärandet ytterligare en dimension. MFD har talat med Viktoria Buskqvist, arkitekt på Boverket och samordnare av den nya funktionshindersstrategin. De samverkar regelbundet med funktionshindersorganisationer och involverar dem i aktiviteterna.

- Att utforma samhällets rum och byggnader på ett sätt som tar hänsyn till alla gruppers behov kan låta som en självklarhet, men verkligheten ser annorlunda ut. Trots ett ökat byggande kan vi se att personer med funktionsnedsättning har svårt att hitta bostäder och offentliga mötesplatser utformade efter deras behov. Genom aktiv involvering med funktionshindersorganisationer får vi in fler perspektiv redan tidigt i processer och kan driva utvecklingen i en positiv riktning, säger Viktoria.

Hon beskriver att Boverket vill bygga en inspirerande berättelse om tillgängliga, omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer och ett socialt hållbart samhälle där fler kan delta på lika villkor.

- Vi etablerar en bättre kommunikation mellan samrådet, våra uppdrag och enheter och gemensamt fångar vi upp aktiviteter, bjuder in gäster, samlar in lärande projektexempel. Just nu tar vi exempelvis fram en bildbank med foton på exteriöra och interiöra projekt med inspirerande, funktionella tillgänglighetslösningar som fylls på allt eftersom. Förhoppningen är att den ska inspirera till att skapa och hitta lösningar för fler tillgängliga miljöer, avslutar Viktoria.

Boverket arbetar alltså både för att inhämta ny kunskap och dela den med andra. Som en del i detta bjuder de in till en seminarieserie om universell utformning. Den hålls vid fyra tillfällen under våren och kan ses digitalt i efterhand. Medverkar gör bland andra hållbarhetsspecialisten Maja Reichard, arkitekt Gert Wingårdh och representanter för akademin, som alla ska belysa tillgänglighet på olika nivåer och i olika skalor.

Se Boverkets seminarium här: Seminarieserie om universell utformning - Boverket

Dialogmöten är avgörande för att nå målen

Dialog och samverkan mellan strategimyndigheterna och funktionshindersorganisationerna pekas ut inom strategin som avgörande för att nå de funktionhinderspolitiska målen. MFD planerar därför att arrangera dialogmöten för samverkan inom alla tolv prioriterade områden inom tre år.

Det första dialogmötet arrangerades den 7 april som en workshop under temat demokratisk delaktighet. I mötet samskapade myndigheterna och funktionhindersorganisationerna kring uppföljning och utveckling inom politiken.

- Vi diskuterade både befintliga hinder för demokratisk delaktighet, men även möjliga lösningar. Vi fick många värdefulla förslag på insatser som kan bidra till ökad inkludering och nästa steg blir att identifiera några konkreta åtgärder som vi tar vidare med ansvariga aktörer, säger Åsa Nordström på MFD.

Stort tack till alla som deltog och ett särskilt tack till representanterna för funktionshindersorganisationerna, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och Valmyndigheten som bidrog till att göra denna workshop möjlig.

Nästa dialogmöte arrangeras den 9 juni med temat hälsa, folkhälsa och social välfärd. Se mer information i kalendariet nedan.

Ett nyhetsbrev om funktionshindersstrategin

Strategin ger oss förutsättningar att tillsammans bygga ny kunskap för ökad delaktighet i samhället. Nyhetsbrevet är en informationskälla som håller dig uppdaterad och sammanfattar det viktigaste som är på gång och som redan har skett inom ramen för den nya funktionshinderspolitiska strategin. Nyhetsbrevet skickas ut fyra gånger per år till alla anmälda prenumeranter och sprider kunskap, goda exempel och inspiration från era verksamheter och MFD:s. Primärt vänder vi oss till de utsedda strategimyndigheterna men även till andra aktörer som är intresserade av den nya funktionshinderspolitiska strategins utveckling och som vill få ökad kunskap inom området. Tipsa gärna om nyhetsbrevet och sprid det internt!

Vill du ta del av kommande nyhetsbrev? Anmäl dig här!

Kalendarium

Onsdag 18 maj

Tjänstepersonsnätverk kopplat till strategiskt gd-råd – eftermöte. Syftet är att följa upp arbetet med funktionshindersstrategin och hantera frågor som uppkommit i det senaste gd-rådet.

Onsdag 25 maj

Tematiskt nätverksmöte - tillgänglig upphandling. Mer information skickas ut till berörda parter.

Torsdag 9 juni

Dialogmöte mellan strategimyndigheter och funktionshindersorganisationerna – tema hälsa, folkhälsa och social välfärd. Inbjudna är myndigheterna Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg och Försäkringskassan samt funktionshindersorganisationer. Inbjudan skickas till berörda när mötet närmar sig.

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedIn

Avsluta prenumeration

Har du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.