Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev
Maj 2022
En kvinnlig röstmottagare i en vallokal

Röstmottagarnas förberedelser är igång

Valet närmar sig och kommuner förbereder sig för att alla invånare ska kunna göra sin röst hörd. MFD har tillsammans med valnämnder tagit fram stöd med syfte att förbereda röstmottagare på väljares olika behov och förutsättningar. Vi har även tagit fram en checklista som kommer till nytta när vallokalerna ska utformas.

Du hittar båda stöden här: Tillgängliga val - MFD

Umeå förbereder sig för ett inkluderande val

För att öka tillgängligheten vid valdeltagandet har Umeå kommun bland annat satsat på nya valsedelställ och ökad samverkan mellan förvaltningar.

– Det känns fantastiskt bra och jätteroligt att kunna erbjuda en möjlighet att rösta till dem som annars kanske inte skulle ha gjort det, säger Tordleif Hansson, utredare på Umeå kommun.

Valsedelstället som är utformat för att fler ska få bättre överblick bygger på bredden istället för på höjden. Här finns valsedlarna sorterade efter riksdag, kommun och region och står nära bordskanten.

Läs om hur kommuner arbetar för att främja valdeltagandet här: Initiativ för att främja röstdeltagande

Skylt visar att det går att förtidsrösta i lokalen
 
 

Vikten av demokratisk delaktighet

Amanda Malmberg är politiskt engagerad och har Downs syndrom. Hon pratar om vikten av att alla ska kunna påverka beslut som styr ens vardag.

Se MFD:s film här: Demokratisk delaktighet

Ny webbutbildning om funktionshinderspolitiken

I höstas klubbade regeringen igenom en ny funktionshinderspolitisk strategi. Den syftar till att uppnå en socialt hållbar och jämlik samhällsutveckling utifrån människors olika behov. Strategin ligger i linje med Agenda 2030-målen och gynnar hela samhället. För att underlätta för offentliga aktörer att bidra i arbetet har MFD tagit fram en webbkurs om funktionshinderspolitiken. Den fungerar som vägledning i arbetet, ger ökad förståelse för frågorna och inspirerar till handling.

Utbildningen ger kunskap om:

  • Funktionshinderspolitiken

  • Principen om universell utformning

  • Befintliga brister i tillgängligheten

  • Individuella stöd och lösningar för individens självständighet

  • Förebygga och motverka diskriminering

Utbildningen hittar du här: Webbutbildning om funktionshinderspolitiken

Uppföljningen visar en god start!

Vid årsskiftet redovisade de utsedda myndigheterna och Folkbildningsrådet för första gången sina insatser och framsteg inom den nya strategin för funktionshinderspolitiken. MFD har samlat underlagen till en rapport och delat den med regeringen.

Uppföljningen visar att:

• En majoritet av strategimyndigheterna har förändrat den interna organiseringen av arbetet med funktionshinderfrågor som ett resultat av strategin.

• Många har tillsatt arbetsgrupper med ansvar för att genomföra nulägesbeskrivningar och ta fram handlingsplaner.

• Ett flertal har genomfört eller planerar att genomföra nulägesbeskrivningar som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.

• Många har genomfört andra insatser under året, framför allt när det gäller den digitala tillgängligheten och för att öka kunskapen om tillgänglighet och delaktighet hos sina målgrupper.

• Ett fåtal har ökat tillgängligheten i sina lokaler och den interna kunskapen om tillgänglighet och delaktighet.

Rapporten i sin helhet hittar du här: Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2021 - MFD

Vad innebär ett hållbart barnrättsarbete?

Ett hållbart barnrättsarbete bidrar till ett samhälle där fler kan vara delaktiga. MFD samverkar därför med representanter från olika samhällssektorer, vi arrangerar möten och nätverksträffar för kunskapsinhämtning och kunskapsspridning. Vi har även tagit fram en webbkurs om hur barn kan inkluderas i barnrättsarbetet och hur organisationer kan arbeta med frågorna. Det går bra att ta del av webbkursen på egen hand eller tillsammans med en eller flera kollegor. Materialet innehåller reflektionsövningar som antingen kan diskuteras eller skrivas ner.

Läs mer och ta del av stödet här: Webbkurs om hållbart barnrättsarbete - MFD

Aktiv involvering bidrar till social hållbarhet

Att utforma samhällets rum och byggnader så att de blir tillgängliga kan låta som en självklarhet, men verkligheten ser annorlunda ut. MFD har intervjuat Boverket som involverar funktionshindersorganisationer för att identifiera målgruppers olika behov och hitta smartare lösningar.

- Vi etablerar en bättre kommunikation mellan samrådet, våra uppdrag och enheter. Just nu tar vi exempelvis fram en bildbank med foton på exteriöra och interiöra projekt med inspirerande, funktionella tillgänglighetslösningar som fylls på allt eftersom. Förhoppningen är att den ska inspirera till att skapa och hitta lösningar för fler tillgängliga miljöer, säger Viktoria Buskqvist, arkitekt på Boverket.

Läs hela intervjun här: Boverket inkluderar målgruppen från start

Boverket har även spelat in seminarium med bland annat Gerth Wingård på ämnet. Det går att se här: Seminarieserie om universell utformning - Boverket

Seminarier

Digitalisering i funktionshinderverksamhet - 31 maj

SKR arrangerar ett seminarium om hur digitala lösningar kan användas i verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Pedro Landfors, utredare på MFD medverkar och berättar om MFD:s arbete med digital inkludering.

Läs mer här: Digitalisering i funktionshinderverksamhet | SKR

Statspartsmöte i New York 13 - 16 juni

Malin Ekman Aldén ingår i svenska delegationen. Mer info finns att läsa inom kort under evenemang på Myndgheten för delaktighets webbplats. 

MFD uppmärksammar

Statistik för funktionsnedsättning

Nu finns för första gången funktionsnedsättning med som en bakgrundsvariabel i SCB:s stora statistikdatabas. Det innebär att all statistik om levnadsförhållanden går att dela upp i redovisningsgrupperna ”Personer med funktionsnedsättning” och ”Övriga i befolkningen”. Uppgifterna avser 2021. 

Klicka här för att läsa mer!

Nu ska fler bli fysiskt aktiva!

Personer med funktionsnedsättning deltar i alltför liten utsträckning i den organiserade idrottsverksamheten och idrottsrörelsen, säger idrottsminister Anders Ygeman. Nu får Centrum för idrottsforskning i uppdrag att ta fram och driva en kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid. Klicka här för att läsa mer

MFD har också tagit fram tips, checklistor och inspirerande exempel för att främja en aktiv fritid i landets kommuner. Läs mer här

Särskoleelever uteblir ofta från skolvalet

MUCF vill bidra till ett högre deltagande bland särskoleelever i skolvalet 2022. De har därför tagit fram ett utbildningsmaterial som är tänkt att fungera som en resurs, väcka intresse och skapa engagemang för arbete med demokrati och mänskliga rättigheter.

Här hittar du utbildningsmaterialet!

Uppsala är årets e-hälsokommun 

Priset delades ut i veckan på e-hälsomässan Vitalis som just nu pågår i Göteborg.

Uppsala får priset bland annat för att man ser tillgång till modern teknik ”som en självklarhet för alla” samt för att kommunen har byggt ut sin infrastruktur och genomfört omfattande kompetenslyft hos brukare och medarbetare.

– Det är ett tecken på att vi är på rätt spår och har byggt en bra grund som vi nu kan jobba vidare på. Vi har jobbat brett i linjen från brukare och hur vi når dem, till medarbetare och hur vi organiserar oss. Det är hela kommunen som gjort det här arbetet tillsammans, säger Anna Lennartsson, avdelningschef på vård och omsorgsförvaltningen i Uppsala kommun, i ett pressmeddelande.

Bakom utmärkelsen står Vitalis, Sveriges Kommuner och Regioner, Föreningen Sveriges Socialchefer, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet samt Myndigheten för delaktighet.

Läs artikeln här 

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedIn

Avsluta prenumeration

Har du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.