Webbversion | Skicka vidare
Strateginyhetsbrev
September 2022

Tillgänglig kommunikation når ut till flera

Innehåll som är utformat för så många som möjligt var temat när MFD samlade kommunikatörer från olika organisationer för en träff om tillgänglig kommunikation. Tillgänglighetsexperten Anna Malmberg från Funka var inbjuden för att ge en inspirerande föreläsning om hur man kan tänka när man ska publicera tillgängligt.

– De lösningar som är absolut nödvändiga för den med störst svårigheter kommer att göra det bättre för alla, berättade Anna Malmberg.

Under föreläsningen gav Anna specifika tips och råd som är bra att tänka på vid utformning av kommunikation. Några exempel var att tänka på kontraster, hur man placerar bakgrundstext och att inte spara textmaterial som bildfiler.

Ta del av fler tips och läs hela artikeln på mfd.se

Aktuellt under hösten

MFD stöttar myndigheter i strategiarbetet

Det har nu gått ett år sedan strategin om funktionshinderpolitiken kom och arbetet löper på både hos er och oss.

MFD ser över hur vi på ett mer ändamålsenligt sätt kan erbjuda stöd och vägledning i uppföljning och genomförande av det nationella målet. Det innebär bland annat stöd i arbetet med åtgärder inom de fyra inriktningarna som pekas ut i det nationella målet (universell utformning, identifiera och åtgärda befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och lösningar samt och förebygga och motverka diskriminering). Det handlar också om stöd för hur det arbetet kan följas upp.

Håll utkik för nya uppdateringar på vår webbplats.

För mer information kontakta: strategi@mfd.se

MFD:s enkätuppföljning 

Håll utkik efter Myndigheten för delaktighets årliga enkät som skickas ut till kommuner, regioner och myndigheter!

Genom enkäten undersöker MFD hur verksamheterna arbetar strategiskt med genomförandet av det politiska målet. Enkäten skickades ut den 6 oktober och ska senast besvaras den 14 november. Resultatet av uppföljningen presenteras på mfd.se i början av 2023 och i den årliga redovisningen till regeringen våren 2023.

Uppföljning av myndigheter, kommuner och regioner på mfd.se
Rapporten Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2021 på mfd.se

Tips och goda exempel

Arbetsmiljöverkets arbete med strategin ger resultat

Det har gått ett år sedan regeringen beslutade om strategin för funktionshinderspolitiken och arbetet med strategin är i full gång hos olika myndigheter. MFD har talat med Arbetsmiljöverket som beskriver arbetet med tillgänglighetsfrågor som en naturlig del av myndighetens verksamhet.

– Vi har fortsatt arbeta på den inslagna väg som vi formade under regeringens förra strategiperiod 2011–2016. Sedan dess har arbetet med tillgänglighet varit integrerat i vår planering och uppföljning. På så sätt har vi kunnat styra arbetet framåt, säger Magdalena Lee Falk, sakkunnig inom tillgänglighetsfrågor på Arbetsmiljöverket.

Nulägesbeskrivning som utgångspunkt

Efter att regeringens nya strategi kom 2021 genomförde Arbetsmiljöverket en nulägesbeskrivning av myndighetens arbete med tillgänglighet. Analysen omfattade majoriteten av myndighetens verksamhetsområden. Medarbetare, chefer och representanter från myndighetens samråd med funktionshindersorganisationer bidrog till beskrivningen genom att delta i fokussamtal och intervjuer.

– Nulägesbeskrivningen har fungerat som ett underlag i dialog med samtliga ledningsgrupper på myndigheten för att få en samsyn kring nuläget, identifiera utvecklingsområden och utveckla uppföljningen. Det som framkom i dessa dialoger har sedan använts för att se över och komplettera vår strategiska verksamhetsplan, säger Aristea Barianou Castigliego, verksamhetskontroller på Arbetsmiljöverket.

Hon förklarar även att de kompletteringar som gjordes i den strategiska verksamhetsplanen krokat i myndighetens redan existerande arbete med jämställdhetsintegrering och att man i det fortsatta arbetet med strategin kommer försöka hitta synergier mellan de två.

Arbetsmiljöverkets råd till andra myndigheter

Ingrid Brorsson, samordnare för arbete med tillgänglighet på Arbetsmiljöverket vill i ett medskick till andra myndigheter lyfta fram vikten av att vara uthållig och låta arbetet ta sin tid.

– Olika avdelningar har olika takt och man måste möta dem där de befinner sig och i de uppdrag som de har. Vissa kommer att ligga steget före i det här arbetet och vissa kommer efter hand. Håll i arbetet och se till att integrera det i verksamhetsplaneringen. Det är även viktigt att påminna sig om att tillgänglighetsfrågor inte bara berör en liten separat grupp. Tänker man så blir arbetet med tillgänglighet angeläget för oss alla.

Foto: Mia Åkerström, Arbetsmiljöverkets webbplats.

Delaktighetsguiden

Vad är delaktighetsguiden?

Delaktighetsguiden är en digital utbildning som är framtagen för att stötta kommuner, myndigheter och statlig verksamhet i arbetet mot ett samhälle där fler kan vara delaktiga och ta del av de miljöer, produkter, tjänster och information som erbjuds.

Utbildningen består av tre kapitel och en blandning av filmer, text och övningar.

Besök Delaktighetsguiden.se.

 
 

Publishingpriset nominerar Delaktighetsguiden!

Publishingpriset är en årlig tävling för digitala publikationer, webbplatser, tidningar och andra trycksaker på svenska eller engelska. I år är MDF:s webbutbildning delaktighetsguiden nominerad i kategorin för Utbildnings- och instruktionssajter.

 
 
Kalendarium

Torsdag 10 november

Dialogmöte mellan strategimyndighet och funktionshindersorganisationerna - tema offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten och funktionshindersorganisationer kommer att bjudas in.

Torsdag 24 november

Tjänstepersonsnätverk kopplat till strategiskt gd-råd – eftermöte. Syftet är att följa upp arbetet med funktionshindersstrategin och hantera frågor som uppkommit i det senaste gd-rådet.

Torsdag 8 december

Tematiskt nätverksmöte med tema tillgängliga arbetssystem. Mer information skickas ut till berörda parter.

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedIn

Avsluta prenumeration

Har du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.