Webbversion | Skicka vidare
Strateginyhetsbrev
Februari, 2023

Utvecklat strategistöd på MFD:s webbsida

Under hösten påbörjade Myndigheten för delaktighet, MFD, arbetet med att utveckla stödet för myndigheters strategiarbete på mfd.se. Sidan är tänkt att ge myndigheter stöd och vägledning i hur man kan ta sig an uppdraget men är också ett sätt att visa vilka stöd som redan finns och hur dessa kan användas i strategiarbetet.

– Förhoppningen är att sidan tillsammans med övriga stöd ska ge myndigheterna en god plattform att utgå ifrån i arbetet med strategin. Sidan kommer även att fyllas på med relevant material allt eftersom, säger Evelina Stadin och Pedro Landfors, utredare på MFD.

Ta del av stödet för strategin på mfd.se (öppnas i ny flik).

Kommande händelser

Delta med frågor till vår undersökningspanel!

I MFD:s undersökningspanel Rivkraft deltar över 3200 personer som har en eller flera funktionsnedsättningar. Deltagarna svarar på enkäter tre till fyra gånger per år och genom enkätsvaren får vi reda på hur samhällets insatser och miljö påverkar deltagarnas vardag.

Som ett led i MFD:s uppdrag att stödja myndigheterna i uppföljningsarbetet har MFD planerat årets Rivkraftsenkäter med utgångspunkt i strategin. Är din myndighet intresserad av att ställa frågor till panelen? Anmäl ditt intresse till MFD senast den 25 februari 2023 till rivkraft@mfd.se. Har du några frågor, kontakta Irene Westerlund på irene.westerlund@mfd.se eller Anna Björnemalm på anna.bjornemalm@mfd.se.

Underlag till uppföljning av funktionshinderspolitiken

I februari samlar MFD underlag till vår årliga uppföljning av myndigheternas arbete med funktionshinderspolitiken. Är ni en strategimyndighet som redovisar insatser utifrån funktionshinderspolitiken i era årsredovisningar? Glöm då inte att skicka era rapporter och annat relevant material till strategi@mfd.se senast den 22 februari.

Rapporten Uppföljning av funktionshinderspolitiken publiceras på www.mfd.se i april 2023.

 
 

Dialogmöten med strategimyndigheterna

Under våren och sommaren har MFD bjudit in alla strategimyndigheter till dialogmöten. Innehållet kommer att variera mellan de olika mötena och utgår från det som respektive myndighet anser mest relevant. Det kan till exempel handla om att identifiera mål och resultat, lägesbild, insatser, uppföljning eller behov av samverkan och dialog. Syftet är att vi vill underlätta och stötta i arbetet med att implementera, följa upp och styra utifrån den funktionshinderspolitiska strategin.

De utsedda kontaktpersonerna på varje myndighet har fått information om datum och tider för dialogmötena. Vi hoppas att fler deltagare från varje myndighet kan vara med på dessa möten!

 
 
Tips och goda exempel

MTM:s nya uppföljningsroll

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

Inom strategin för funktionshinderspolitiken har MTM ett utpekat ansvar för att följa upp området demokratisk delaktighet. Att ha tillgång till tillgänglig information är både en rättighet och en förutsättning för att kunna rösta, engagera sig politiskt eller på något sätt delta i det demokratiska samtalet.

Nulägesanalys som grundplatta för uppföljningsarbetet

Uppföljningsuppdraget innebär en ny inriktning för MTM. För att kunna lägga en konkret plan för uppföljningsarbetet lät myndigheten en extern aktör analysera nuläget. I en rapport kunde MTM sedan ta del av befintlig statistik, en analys av hur offentlig sektor följer upp området och förslag på vilka aktörer som myndigheten skulle kunna samarbeta med inom ramen för strategiuppdraget.

– När vi tog oss an strategin valde vi att utvärdera vårt eget arbete och hur det leder till demokratisk delaktighet. Men vi såg det också som vårt uppdrag att titta på samhällets förflyttning i stort när det kommer till demokratisk delaktighet för personer med funktionsnedsättning, säger Maria Dietrichson, omvärldsstrateg på MTM.

Utvärdera samhällsförflyttningen tillsammans med andra

Ambitionen framåt är att formulera vad myndigheten vill åstadkomma utifrån den nya nulägesbilden för demokratisk delaktighet och tillgänglig läsning. Att ta fram metoder för att följa upp området är också en del i nästa steg. I arbetet kommer stort fokus ligga på att identifiera MTM:s viktigaste samverkansaktörer.

– MTM kan inte lösa den demokratiska delaktigheten på egen hand. Nyckeln är att kroka arm med andra aktörer för att se var det finns luckor och för att utvärdera om vi rör oss framåt, säger Maria Dietrichson.

MTM:s rapport Uppföljning av demokratisk delaktighet för personer med läsnedsättning (öppnas i ny flik).

Delaktighetsguiden

Vad är delaktighetsguiden?

Delaktighetsguiden är en digital utbildning som är framtagen för att stötta kommuner, myndigheter och statlig verksamhet i arbetet mot ett samhälle där fler kan vara delaktiga och ta del av de miljöer, produkter, tjänster och information som erbjuds.

Utbildningen består av tre kapitel och en blandning av filmer, text och övningar.

Besök Delaktighetsguiden.se (öppnas i ny flik).

Omvärldsbevakning

E-legdagarna 2023

Den 7-8 februari 2023 bjuder DIGG in till E-legdagarna för att diskutera och presentera frågor som berör digital identitet och e-legitimation. Deltar gör Pedro Landfors från Myndigheten för delaktighet som kommer prata om hur funktionshinderspolitiken och digitaliseringen hänger samman och varför individen måste få stå i centrum i utformningen av nya, produkter, varor och tjänster.

Läs mer om eventet på DIGG:s webbsida (öppnas i ny flik).

Boka din biljett på Trippus.se (öppnas i ny flik).

Kalendarium

Tillgängliga interna system och lokaler

Alla myndigheter har ett ansvar att arbeta med tillgänglighet så att alla kan vara delaktiga. Exempelvis kan otillgängliga IT-system och programvaror vara ett hinder för myndighetens anställda eller för kunder och besökare.

Myndigheten för delaktighet bjuder därför in till en nätverksträff/seminarium den 14 februari på temat tillgängliga interna system och lokaler. Genom att ta del av hur andra har arbetat vill vi skapa möjligheter till gemensamt stöd för utvecklingen av tillgängliga interna system och lokaler.

Läs mer och anmäl dig på mfd.se (öppnas i ny flik).

Delaktighetsdagen 2023

Save the date! Fredag den 21 april arrangerar MFD den årliga konferensen Delaktighetsdagen. I år fokuserar vi på den funktionshinderpolitiska strategin. Spara datumet i kalendern nu – mer info kommer!

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedIn

Avsluta prenumeration

Har du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.