Webbversion | Skicka vidare
MFD Strateginyhetsbrev
Oktober 2023
Flicka med äldre kvinna ler och tittar på mobiltelefon.

Ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

I september presenterade 26 myndigheter, däribland MFD, en ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Den nya strategin ska fungera som en gemensam plattform och ange riktning för alla som verkar inom området psykisk hälsa och suicid under de kommande tio åren.

Läs mer om strategins vision och mål på MFD:s webbplats:

Ny strategi för psykisk hälsa - MFD.

MFD uppmärksammar
Leende personer framför bildskärm.

MFD:s årliga uppföljning samlar in svar

Fram till den 30 oktober samlar MFD in svar på den årliga uppföljningsenkäten till kommuner, regioner och myndigheter. Syftet med enkäten är att följa upp hur aktörerna arbetar med tillgänglighet och delaktighet. Alla som svarar på enkäten får återkoppling och stöd i hur de kan ta nästa steg mot ökad delaktighet.

För frågor och stöd kontakta MFD via funktionsbrevlådan uppfoljning@mfd.se.

Mer information om hur uppföljningen går till finns på MFD:s webbplats: MFD:s årliga uppföljning samlar in svar - MFD.

Tre kollegor går in i mötesrum.

Tips inför årsredovisningen

Senast den 22 februari varje år ska myndigheterna lämna in sina årsredovisningar till respektive departement. För strategimyndighetena innebär detta även en återrapportering av strategiarbetet som ska inkluderas i redovisningen. 

På MFD:s webbplats hittar du mer information om återrapporteringen samt förslag på frågeställningar som rapporten kan utgå ifrån. 

Strategimyndigheternas uppdrag (mfd.se).

Tips och goda exempel

Nya mål driver arbetet framåt

Domstolsverket har genom workshoppar arbetat så att tillgänglighets- och delaktighetsfrågor finns med i alla verksamhetsområden och att avdelningarna själva driver delar av arbetet framåt.

Det var utifrån en nulägesanalys som Domstolsverket insåg att arbetet kring tillgänglighets- och delaktighetsfrågor behövde förbättras. Med det nationella målet som grund tog myndigheten fram egna mål för funktionshinderpolitiken:

  • Domstolsverket ger domstolar och nämnder bästa möjliga förutsättningar att driva en tillgänglig verksamhet för intressenter och medarbetare - oavsett funktionsförmåga.

  • Domstolsverket är en inkluderande och tillgänglig arbetsplats för alla medarbetare - oavsett funktionsförmåga.

  • Domstolsverket attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller den bästa kompetensen - oavsett funktionsförmåga.

Till att börja med krävdes ökad kunskap om funktionshindersperspektivet. Ett första steg var därför en utbildningsinsats för ledningen, chefer och funktionshinderssamordnare från alla avdelningar. Därefter deltog varje avdelning i en riktad workshop för att arbeta fram aktiviteter för att närma sig målen. Aktiviteterna prioriterades och publicerades i en att-göra-lista i planerings- och uppföljningsverktyget Stratsys.

Funktionshindersfrågor har under lång tid varit en del av verksamheten på Domstolsverket. Men genom nulägesanalys, nya mål och workshoppar har det blivit tydligare vilket ansvar varje avdelning har. Att funktionshindersarbetet nu också ingår i den årliga verksamhetsplaneringsprocessen gör arbetet effektivare och enklare att följa upp.

Socialstyrelsens strategiska arbetssätt

Socialstyrelsens mål är att nå snabba resultat och samtidigt jobba upp ett långsiktigt system för att arbetet inom strategin. De har därför arbetat både internt och externt genom åtgärder, uppföljning och bedömning.

För att tydligare beskriva sitt arbete och utvecklingen inom funktionshindersområdet har de använt lägesrapporterna. Dessa ger större utrymme till redogörelse än årsrapporten där arbetet beskrivs kortfattat och med ett tydligare fokus på myndighetens samlade insatser. Arbetssättet har visat sig fungera och regeringen har återkopplat positivt.

Socialstyrelsen har även gjort en GAP-analys som visar det nuvarande och önskade läget, denna ligger till grund för deras arbete nu och framöver. Analysen baseras på dialoger med professionen och samhället samt utgår från en rad studier. I den har Socialstyrelsen analyserat tvärperspektiven samt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Agenda 2030.

För att planera och organisera samråd med organisationer kring barnrätt, jämställdhet, HBTQi och nationella minoriteter har Socialstyrelsen vänt sig till det nationella organet NOD. De arbetar på uppdrag av regeringen och är specialiserade på att skapa förutsättningar för dialog och samråd mellan offentliga aktörer och civilsamhället. Underlaget har Socialstyrelsen sedan använt i sin nulägesanalys, uppföljning, bedömning av åtgärder samt för medskick internt. Dessa samråd är ett komplement till Socialstyrelsens övriga, systematiska dialoger inom funktionhindersområdet.

NOD finns tillgängliga för alla myndigheter att vända sig till för stöd. De arbetar kostnadsfritt och erbjuder rådgivning i kortare möten men kan även starta upp mer långsiktiga processer vid behov. NOD arbetar inom alla sakpolitiska områden och utifrån den europeiska koden.

Delaktighetsguiden
Ung kvinna i permobil vid parkering för rullstolsburna.

Vad är delaktighetsguiden?

Delaktighetsguiden är en digital utbildning som är framtagen för att stötta kommuner, myndigheter och statlig verksamhet i arbetet mot ett samhälle där fler kan vara delaktiga och ta del av de miljöer, produkter, tjänster och information som erbjuds.

Utbildningen består av tre kapitel och en blandning av filmer, text och övningar.

Besök Delaktighetsguiden.se.

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedIn

Avsluta prenumeration

Har du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.