Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Hallands län

Social Hållbarhet

Nyhetsbrev mars 2021

*|data:head|*

Nyhetsbrev 7 - Sociala frågor i spåren av pandemin

Vi vill med detta nyhetsbrev informera om aktuellt gällande frågor för social hållbarhet i Hallands län och bjuda in till samverkan. Vi tar nu nästa steg i arbetet för ”Ett Hållbart Halland”, där vi i ett samlat nyhetsbrev inkluderar flera perspektiv av social hållbarhet.

Bli en del av ett Hållbart Halland
Anslut dig gärna till Hållbart Halland, där finns kunskapsunderlag, metoder och goda exempel för arbetet med social hållbarhet.

Genomgående i nyhetsbrevet kommer du vid varje nyhet att finna taggningar till Agenda 2030 och blomman för social hållbarhet. Blomman innehåller olika områden som utgör viktiga aspekter av social hållbarhet såsom hälsa, integration, ANDT, jämställdhet, mänskliga rättigheter etc. Dessa frågor överlappar varandra och kan vara både orsaker och konsekvenser av varandra.


Välkomna att läsa!

// Utvecklingsenheten, på Länsstyrelsen i Hallands län

Lägsta antalet asylsökande sedan millennieskiftet

Coronapandemin har haft stor påverkan på samtliga Migrationsverkets ärendeslag där vi ser en nedgång av inkomna ansökningar. I Migrationsverkets prognos från oktober beskrivs att antalet asylsökande för år 2020 har varit det lägsta sedan millennieskiftet.

Lägsta antalet asylsökande sedan millennieskiftet på migrationsverkets webbplats

Kraftig minskning av sommarjobb

Antalet anmälda sommarjobb på Platsbanken har minskat kraftigt i spåren av pandemin. Men det finns jobb att söka, allra flest inom vård och omsorg.

Kraftig minskning av sommarjobb på arbetsförmedlingens webbplats 

Svårare arbetsmarknad för fler under pandemin

Rekordhöga varseltal och en arbetslöshet som steg i hög takt, pandemins påverkan på arbetsmarknaden har varit dramatisk. Läget är stabilare men utveckling på arbetsmarknaden står och väger och långtidsarbetslösheten är ett orosmoln.

Svårare arbetsmarknad för fler under pandemin på arbetsförmedlingens webbplats

Svårt att bo trångt under corona

Å ena sidan hemmakontor, å andra sidan trångboddhet. Samtidigt som vikten av ett gott hem blivit större har också boendet blivit mer ojämlikt, menar Tapio Salonen och Martin Grander, som analyserat bostadsfrågan under pandemin.

Läs hela rapporten från Malmö universitet 

Ta del av rapporten från Delmos

 

 

Miljonprogram, migranter och utsatthet för covid-19

Den inledande fasen av covid-19-pandemin under våren 2020 drabbade svenska invånare ojämlikt. Dödligheten ökade kraftigt bland vissa grupper utlandsfödda personer jämfört med personer födda i Sverige och andra västländer.

Ta del av artikelserien på Delmos

Lyssna gärna på podden från Delmi där ämnet också tas upp

 

Segregation och Covid-19

Den pågående coronapandemin verkar drabba människor olika beroende på var de bor. Men vilka konsekvenser på segregationen har covid-19 på lång sikt? I artikelserien nedan har Delmos bett flera forskare och myndigheter att utifrån sina perspektiv analysera och resonera om hur covid-19 påverkar segregationen på kort och lång sikt och vad som kan göras åt det.

Ta del av artikelserien - Segregation och Covid-19 på Delegationen mot segregations webbplats

 

BRIS Årsrapport 2020 - Första året med pandemin, Om barns mående och utsatthet

Markant stora ökningar av samtal från barn om ångest, nedstämdhet, familjekonflikter samt fysiskt och psykiskt våld. Att pandemin påverkat många barns tillvaro är tydligt i Bris årsrapport för 2020.

På sida 5 i rapporten kan du läsa Bris rekommenderar: stat, myndigheter och kommuner vad de bör göra framåt för att kunna möta upp.

Ta del av BRIS årsrapport 2020

Ta del av pressmedelandet från BRIS om rapporten

Om corona för barn på flera språk

Organisationen Rädda barnen har tagit fram information om coronaviruset på flera språk.

Ta del av materialet från Rädda barnen

Snacka om barnrätt

Både nationella och regionala rapporter samt lägesbilder har pekat på de negativa konsekvenserna av pandemin för barn och unga. Stängda skolor och aktiviteter har begränsat deras rättigheter till utbildning och utvecklig. Barn och unga har rätt till skydd från brott och kriminalitet. Dessa rättigheter gäller även i kristider och är särskilt relevant att diskutera under pandemin. Podcast Snacka om barnrätt hanterar olika universella rättigheter barn och unga har oavsett pandemin och kris.

Till podcasten på Länsstyrelsen i Stockholm

Effekter av Covid-19 på anmälningar gällande barn till socialtjänsten 

Orosanmälningar om barn som far illa har ökat med 5 procent under pandemin, visar en ny studie av Socialstyrelsen.

Ta del av studien från Socialstyrelsen

Psykisk hälsa och suicidprevention

Det är för femte året i rad som Folkhälsomyndigheten gör en sammanfattande lägesbild av utvecklingen inom området psykisk hälsa och suicidprevention. År 2020 utmärktes av covid-19-pandemin, något som skulle kunna öka den psykiska ohälsan och suicidtalen. Psykisk ohälsa och suicid är redan allvarliga folkhälsoproblem i Sverige vilket gör det extra viktigt att under den pågående pandemin följa utvecklingen, men även att fortsätta att agera för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och minska antalet suicid.

Läs hela rapporten på Folkhälsomyndighetens webbplats

Nätverk för suicidprevention i Falkenberg

Det lokala arbetet för en hållbar samhällsutveckling bygger på samverkan mellan Falkenbergs kommun, Region Halland och andra viktiga aktörer, exempelvis civilsamhället, näringslivet, räddningstjänsten och Länsstyrelsen Halland. Vi arbetar tillsammans för att uppnå en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

Mer information om Falkenbergs suicidpreventiva nätverk på Lokal nämnd Falkenbergs webbplats

Kolla även in Facbooksidan - Lokala nämnden Falkenberg

Oro för problem med spelande om pengar under pandemin

Spelproblem förekommer i alla samhällsgrupper, men är samtidigt ojämnt fördelade i befolkningen. Det bidrar till att förutsättningarna till en god hälsa inte är jämlika. Spelproblem drabbar i högre grad grupper som redan är utsatta, till exempel de som har dålig ekonomi eller saknar stabila och trygga levnadsförhållanden. Större livshändelser kan också öka risken för att drabbas.

Läs undersökningen från Folkhälsomyndigheten om hur Covid-19 har påverkat befolkningens häla och spel om pengar 

Läs även den fördjupade analysen om utvecklingen av spelproblem kopplat till spridningen av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Tips på utbildning för alla som möter människor i sitt jobb

Nu finns en utbildning om spel om pengar och spelproblem som är tillgänglig via internet för hela landet. Syftet är att ge en bakgrund om vad spelproblem innebär för personer med problem med spel om pengar och deras anhöriga. Utbildningen innehåller även kunskap om behandling och hur spelproblem kan förebyggas.

Ta del av utbildning om spel om pengar och spelproblem via internet på spelprevention.se

Coronapandemin i ett jämställdhetsperspektiv

Jämställdhetsmyndigheten har analyserat utvecklingen och konsekvenserna av coronaviruset utifrån ett jämställdhetsperspektiv och bedömer att pandemin och de åtgärder som vidtas berör samtliga sex områden som motsvaras av Sveriges jämställdhetspolitiska delmål.

Ta del av myndighetens bedömningar av vilka konsekvenser händelserna får för kvinnor och män på Jämställdhetsmyndighetens webbplats

Ny webbutbildning mot matchfixing och spelberoende

Webbutbildningen som Riksidrottsförbundet har tagit fram riktar sig specifikt till ungdomar i gymnasieåldern. Ofta är det i gymnasieåldern som många ungdomar kommer i kontakt med spelandet på allvar och det är i stort sett samtidigt som man också börjar ta klivet upp i seniorverksamheten inom idrotten och själva blir spelobjekt.

Till webbutbildningen på Riksidrottsförbundets webbplats

Konsekvenser av pandemins andra våg i statistik från Brottsförebyggande rådet 

Nivån för det totala antalet anmälda brott i januari 2021 var påtagligt lägre jämfört med januari 2020, med 11 procent färre anmälda brott. Det är den största minskningen för en enskild månad, jämfört med motsvarande månad året innan, under hela pandemiperioden.

Ta del av nyheten från Brottsförebyggande rådet

Bidra till att utveckla kunskapen om brottsförebyggande arbete i Sverige

Att utvärdera och följa upp brottsförebyggande arbete är viktigt för att ta reda på vad som fungerar. Genom att söka Brås ekonomiska stöd kan ni som brottsförebyggande aktör få möjlighet att anlita någon som genomför en utvärdering eller uppföljning.

Ansök om Ekonomikst stöd från Brå 

Luften är fri – Friluftslivets år 2021

Det här är året för dig som kanske inte har upptäckt friluftsliv än, eller som är nyfiken på att testa att göra någonting nytt i naturen. Luften är fri - Friluftslivets år handlar om att få fler människor att vara ute i naturen och prova friluftsliv. Syftet är också att öka medvetenheten om friluftslivets värden – bättre folkhälsa, ökad naturförståelse och möjlighet till avkoppling. Särskilt fokus ligger på utlandsfödda och unga – två grupper som ägnar sig betydligt mindre åt friluftsliv än samhället i övrigt. Förhoppningen är att den generella trenden mot fler utomhus- och friluftsaktiviteter som kunnat skönjas under pandemin under året sprids mer jämlikt i samhället, så att alla kan ta del av friluftslivets värden i praktiken. Projektet leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Länsstyrelsen och flera andra regionala och lokala aktörer deltar i projektet genom att erbjuda prova-på aktiviteter under året.

Mer om Friluftslivets år hittar du på projektwebben luftenarfti.nu

Global studie om Covid-19 och personer med intellektuell funktionsnedsättning

Coronapandemin har under det senaste halvåret påverkat oss alla. Men kunskapen är mycket begränsad kring hur personer med intellektuell funktionsnedsättning har påverkats. Vi saknar också kunskap kring effekter för deras föräldrar, syskon, god man och personal. 

Därför genomförs en global studie av Covid-19s påverkan på personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras stödpersoner. Sammanlagt 19 olika länder deltar i studien som samordnas av forskare på Irland. För Sveriges del ansvarar forskare vid Högskolan i Halmstad och Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm.

Ta del av nyheten från Högskolan i Halmstad

KALENDER

15 april 2021 Kl. 18.00 - 19.30

Digital föreläsning med organsiationen Porrfri Barndom 

"Snacka om porr? Ska inte sånt hållas för en själv?"

I modern tid är mainstreamporren helt på nätet, den är gratis och innehållet har blivit klart grövre. Kombinerat med att sexualundervisning och upplysning ofta brister kan resultatet bli att den ofta våldsamma porren blir barns primära sexualundervisning. Med bilder och budskap som går rakt emot samtycke, ömhet och jämställdhet.

23 april 2021 Kl. 09.00 - 15.00

Arbetet med barnrätt och föräldraskapsstöd i praktiken

Länsstyrelserna bjuder in till en nationell fördjupningsutbildning med fokus på HUR föräldraskapsstödet kan utformas utifrån barnets rättigheter.

Finns två olika tillfällen

27 april 2021 Kl. 09.00 - 11.00

Webbinarium Rasism i arbetslivet, tillfälle 1

Välkommen på ett fördjupande webbinarium om rasism i arbetslivet. Utbildningen ger fördjupade kunskaper om hur rasism tar sig uttryck i arbetslivet och fungerar som en komplettering till den digitala utbildningen som deltagaren
ska ha genomfört innan.

4-5 maj 2021 Kl. 09.00 - 15.30

Nationella kompetensteamets utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen Halland och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till grund- och fördjupningsdagar – med yrkesspecifik och tvärprofessionell samverkan.

Finns två olika tillfällen

6 oktober 2021 Kl. 13.00 - 15.00

Webbinarium om Rasism i arbetslivet, tillfälle 2

Välkommen på ett fördjupande webbinarium om rasism i arbetslivet. Utbildningen ger fördjupade kunskaper om hur rasism tar sig uttryck i arbetslivet och fungerar som en komplettering till den digitala utbildningen som deltagaren
ska ha genomfört innan.

Tyck till!

Har du synpunkter eller andra idéer till brevet så skicka gärna in dina förslag till oss.

Anslut dig gärna till Ett hållbart Halland.

Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon: 010-224 30 00
Slottsgatan 2, 301 86 Halmstad

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/halland
E-post: halland@lansstyrelsen.se
Så behandlar vi dina personuppgifter

Dela utskicket | Avregistrera