Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Hallands län

Social Hållbarhet

Nyhetsbrev mars 2022

*|data:head|*

Nyhetsbrev 9 - Trygghet och säkerhet

Vi vill med detta nyhetsbrev informera om aktuellt gällande frågor för social hållbarhet i Hallands län och bjuda in till samverkan. Vi tar nu nästa steg i arbetet för ”Ett Hållbart Halland”, där vi i ett samlat nyhetsbrev inkluderar flera perspektiv av social hållbarhet.

Bli en del av ett Hållbart Halland
Anslut dig gärna till Hållbart Halland, där finns kunskapsunderlag, metoder och goda exempel för arbetet med social hållbarhet.

Genomgående i nyhetsbrevet kommer du vid varje nyhet att finna taggningar till Agenda 2030 och blomman för social hållbarhet. Blomman innehåller olika områden som utgör viktiga aspekter av social hållbarhet såsom hälsa, integration, ANDT, jämställdhet, mänskliga rättigheter etc. Dessa frågor överlappar varandra och kan vara både orsaker och konsekvenser av varandra.


Välkomna att läsa!

// Utvecklingsenheten, på Länsstyrelsen i Hallands län

Massa händer samlade

Lägesbild över Hallands län ur ett social hållbarhetsperspektiv

Med hallänningen i fokus är en lägesbild över Hallands län ur ett social hållbarhetsperspektiv. Lägesbilden syftar till att ge en övergripande bild av läget i länet ur ett socialt hållbarhetsperspektiv men även till att främja samverkan som gynnar länets hållbara utveckling (och arbetet med att främja social hållbarhet). Lägesbilden redogör bland annat för diverse indikatorer kopplat till brottslighet och trygghet, däribland invånarnas upplevelser av tillit, trygghet och brottsutsatthet samt brottsutvecklingen för länet generellt, sett ur flera brottskategorier.

Ta del av hela lägesbilden på vår webbplats.

trähus med röd bakgrund

Samhällsplanering med fokus på att minska brott och öka trygghet

Sedan 2018 ger de brottsförebyggande samordnarna vid länsstyrelserna i Hallands län och Jämtlands län råd och stöd om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i samrådsyttrande till kommunernas detalj- och översiktsplaner. Arbetssättet följdes upp 2020–2021 och i rapporten "samhällsplanering med fokus på att minska brott och öka trygghet" presenteras de viktigaste resultaten.

Ta del av hela uppföljningen på Brottsförebygganderådets webbplats

Område med hus

Ett mänskligt behov och en demokratisk rättighet

Det är en demokratisk rättighet att kunna vistas i det offentliga rummet och i sin närmiljö utan att bli utsatt för brott. Det finns flera faktorer som påverkar tryggheten och risken för att bli utsatt för brott, bland annat den byggda miljöns utformning.

Boverket har tagit fram en vägledning kring brott och trygghet i samhällsbyggnadsprocessen. Vägledningen innehåller en samlad kunskapsbild kring vad som kan göras i utformningen av fysiska miljöer i samhällsbyggnadsprocessens olika skeden.

Ta del av vägledningen på Boverkets webbplats

Boverkets definition på trygghet:

"Trygghet är den känsla som utlöses när individen tolkar en fysisk miljös utformning och användning genom att sinnesintryck kombineras med såväl egna erfarenheter, som med andra individers eller mediers beskrivningar av risken för att utsättas för brott eller hotfulla situationer".

Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet

Denna vägledande guide fokuserar på näringslivet och dess viktiga roll i brottsförebyggande arbete. Genom att inkludera näringslivet får arbetet en större förankring, chans till större genomslag och ökad förändringseffekt. Skriften är utgiven i samarbete mellan Brå, Svenskt näringsliv, länsstyrelserna och polisen.

I samverkan med svenskt näringsliv och polisen Halland kommer Länsstyrelsen att bjuda in lokala brottsförebyggande aktörer och näringslivsaktörer till ett möte för att diskutera guiden och hur vi kan utveckla arbetet i Halland.

Till guiden om tillsammans mot brott och otrygghet på Länsstyrelsen i Västerbottens webbplats

Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2021

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för fjortonde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner i en öppen jämförelse. Syftet är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet. Årets tema är hur covid-19 påverkat krishantering, anmälda brott och olyckor.

Till öppna jämförelser på Sverige kommuner och regioners webbplats

Nationella trygghetsundersökningen 2021

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Respondenterna har svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Ta del av rapporten för 2021 på brottsförebygganderådets webbplats

Brottsförebyggande rådet - anmälda brott 2021

Under 2021 anmäldes cirka 1,47 miljoner brott, vilket var en minskning med 84 400 brott (−5%), jämfört med året innan. De kategorier som minskade mest var stöld- och tillgreppsbrott samt bedrägeribrott. Den kategori av anmälda brott som ökade mest i antal under 2021 var brott mot person (+2 %).

Läs mer om den preliminära statistiken på Brottsförebygganderådets webbplats

Den slutliga statistiken publiceras den 31 mars.

BoTryggt2030 - vidareutveckling av standarden för glesbygdskommuner

Större delar av Sveriges län, kommuner, tätorter, byar och lands- och glesbygd är platser som blir svåra att aktivera med hjälp av stadsplanering, då befolkningen ofta bor med större avstånd mellan varandra. Tillsammans med länsstyrelserna och kommuner i norra Sverige (Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland) utvecklar Stiftelsen Tryggare Sverige nu en utökad BoTryggt modell specifikt anpassad till hur man ska utveckla och aktivera platser i de mindre kommuner med fokus på situationell brottsprevention.

Läs mer om BoTryggt2030 på Botryggt.se

Handlingsplan för brottsförebyggande föräldraskapsstöd

På uppdrag av regeringen har Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) tagit fram en handlingsplan för brottsförebyggande föräldraskapsstöd. Handlingsplanens inriktning har varit att sammanställa kunskap, identifiera arbetssätt och metoder samt lämna förslag på förebyggande och uppföljbara utvecklingsarbeten inom föräldraskapsstöd.

Ta del av handlingsplanen på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds webbplats

Våldsförebyggande arbete i skolan - för att öka trygghet och studiero

Ett sätt för skolan att förebygga våld och kränkande behandling är att använda universella förebyggande metoder som har fokus på jämställdhet. Ett sådant arbete innebär att:

  • Börja tidigt
  • Prata om normer
  • Agera på ”små” saker
  • Involvera alla på skolan

Ta del av våldsprevention, unga på Sveriges kommuner och regioners webbplats

Informationsverige.se - guiden till svenska samhället

Informationsverige.se är en kostnadsfri guide till det svenska samhället på 10 språk. Här finns främst information och verktyg för asylsökande eller de som nyligen har fått uppehållstillstånd men även en del resurser för dig som arbetar med personer inom dessa grupper.

Här finns information om hur du kan förhindra olyckor och hur du ska agera i akuta allvarliga situationer.

Läs mer om din säkerhet på informationsveriges webbplats

Socialtjänstens uppgift är först och främst att ge föräldrar den hjälp och det stöd som de behöver för att kunna ta hand om sitt barn. Om du tycker att något är svårt i ditt föräldraskap är det en bra början att våga berätta det för någon. Då är det lättare att förändra något. En förutsättning för socialtjänsten att ge rätt hjälp är att samarbeta med föräldrarna.

Läs mer om vad Socialtjänsten gör på informationsverige.se

Databas för landinformation och rättslig styrning

Lifos är Migrationsverkets databas för landinformation och rättslig styrning. Med hjälp av Lifos kan du hitta aktuell information och analys exempelvis om säkerhetsläget i länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige.

Ta del av informationen i rätts- och landinformationssystemet

Föräldraskapsstöd ger nyanlända föräldrar mer förtroende för vård och socialtjänst

Utbildningen ”Föräldraskap i Sverige”, som Länsstyrelsen Stockholm och Stockholms stad står bakom, riktar sig till nyanlända och utrikesfödda föräldrar. En färsk utvärdering av utbildningen visar att föräldrar som deltagit i träffarna har fått en ökad tillit till socialtjänst och sjukvård samt en större kunskap om vilket stöd de kan få. ”Föräldraskap i Sverige” erbjuds i dag i cirka 90 kommuner i Sverige. Den nationella spridningen av programmet sker i samarbete med Bris.

Just nu har integration utlysning av medel kopplat till § 37a som kan användas för kommuners deltagande i gruppledarutbildning i föräldraskap i Sverige.

Läs mer om hur du kan söka medel för flyktingguider och familjekontakter (§ 37a) på vår webbplats

Läs nyheten om utvärdering av föräldraskapsstöd ger nyanlända föräldrar mer förtroende för vård och socialtjänst på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats

KALENDER

Nedan får du ett urval av aktiviteter på Länsstyrelsen i Hallands län

Två tillfällen

28 mars 2022 kl. 14.00-16.30

Samverkan för narkotikafria arbetsplatser det förebyggande arbetet - steg 1

Polis och kommun bjuder in till utbildning kring förebyggande arbete kopplat till narkotikafria arbetsplatser.

29 mars 2022 kl. 9.00-12.00

Blånader våld och silverhår, del 1

Hur kan våld se ut när det riktas mot personer som är äldre och/eller har en funktionsnedsättning? Länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg hälsar er välkomna till två föreläsningar som kommer att belysa hur våld mot äldre eller personer med funktionsnedsättning är ett allvarligt och osynliggjort samhällsproblem.

5 april 2022 kl. 9.00-10.30

Blånader våld och silverhår, del 2

Metoder för att upptäcka våld bland äldre inom sjukvården.

Extern aktivitet

7-8 april 2022 Kl. 09.00 - 14.30

Råd för framtiden

Råd för framtiden är Brås nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Denna gång arrangeras konferensen i samarbete med Gävle kommun, och äger rum på Gävle konserthus den 7–8 april 2022. Det finns även möjligt att delta digitalt. Anmäl dig senast den 30 mars för digitalt deltagande.

Två tillfällen

25 april 2022 Kl. 16.30 - 19.00

Samverkan för narkotikafria arbetsplatser det förebyggande arbetet - steg 2

Polis och kommun bjuder in till utbildning kring förebyggande arbete kopplat till narkotikafria arbetsplatser.

26 april 2022 Kl. 09.30 - 12.00

Sex mot ersättning - en workshop kring stödinsatser

Workshopen ska undersöka förutsättningar att kunna erbjuda stödinsatser till personer som har erfarenhet av sex mot ersättning.

4 maj 2022 Kl. 09.00 - 12.00

Att öppna upp för samtal med barn och unga om sex och relationer

Tonåringar efterfrågar samtal om sex och relationer, yngre barn har också frågor och funderingar.

5 maj 2022 Kl. 08.30 - 12.00

Kunskapsdag om Islandsmodellen – barns rätt till ett liv utan våld

Länsstyrelsen i Hallands län och polismyndigheten i länet bjuder in till en förmiddag för att öka kunskap om arbetet med Islandsmodellen – hur ser möjligheterna ut för att implementera Islandsmodellen i Halland?

17 maj 2022 Kl. 09.00 - 12.00

Uppföljningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck

Den 4-5 maj 2021 hade Nationella kompetensteamet (NKT) och Länsstyrelsen i Hallands län en utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Den 17 maj 2022 genomförs en uppföljning av dessa dagar. Syftet med förmiddagen är att fortsätta öka kompetensen i länet.

25 maj 2022 Kl. 09.00 - 12.00

Möte för verksamma inom föräldraskapsstöd i Hallands län

Föräldraskapsstöd är världens viktigaste uppdrag! Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa är en god relation till föräldrarna.

31 maj 2022 Kl. 08.30 - 16.30

Narkotikakonferens med fokus på - narkotika i lokalsamhället

Länsstyrelserna i Syd tillsammans med Polismyndigheten och Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) bjuder in till en kunskapshöjande konferens med fokus på narkotika i lokalsamhället.

Extern konferens

16 juni - 17 juni 2022 Kl. 12.00 - 12.30

Trygghetskonferens

Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete vid Linnéuniversitetet i Växjö anordnar 16–17 juni 2022 en konferens i Kalmar på temat ”Trygghet mot brott: forskning och praktik i samverkan”.

 

På konferensen presenteras aktuell forskning och praktik inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området.

Konferensen vänder sig till poliser, kommunanställda, forskare och andra som arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor. Anmälan öppnar den 1 mars.

Tyck till!

Har du synpunkter eller andra idéer till brevet så skicka gärna in dina förslag till oss.

Anslut dig gärna till Ett hållbart Halland.

Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon: 010-224 30 00
Slottsgatan 2, 301 86 Halmstad

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/halland
E-post: halland@lansstyrelsen.se
Så behandlar vi dina personuppgifter

Dela utskicket | Avregistrera