Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Hallands län

Social Hållbarhet

Nyhetsbrev oktober 2021

*|data:head|*

Nyhetsbrev 8 - Barn och unga i utsatta miljöer

Vi vill med detta nyhetsbrev informera om aktuellt gällande frågor för social hållbarhet i Hallands län och bjuda in till samverkan. Vi tar nu nästa steg i arbetet för ”Ett Hållbart Halland”, där vi i ett samlat nyhetsbrev inkluderar flera perspektiv av social hållbarhet.

Bli en del av ett Hållbart Halland
Anslut dig gärna till Hållbart Halland, där finns kunskapsunderlag, metoder och goda exempel för arbetet med social hållbarhet.

Genomgående i nyhetsbrevet kommer du vid varje nyhet att finna taggningar till Agenda 2030 och blomman för social hållbarhet. Blomman innehåller olika områden som utgör viktiga aspekter av social hållbarhet såsom hälsa, integration, ANDT, jämställdhet, mänskliga rättigheter etc. Dessa frågor överlappar varandra och kan vara både orsaker och konsekvenser av varandra.


Välkomna att läsa!

// Utvecklingsenheten, på Länsstyrelsen i Hallands län

Ny lag stärker barns rättigheter

Barn som blir vittne till våld inom familjen får starkare skydd genom den nya lagen om barnfridsbrott som börjar gälla den 1 juli. Den nya lagen om barnfridsbrott innebär att från och med den 1 juli, blir det straffbart att låta barn bli vittne till våld i nära relation. Ett barn som bevittnar våld blir nu målsäganden och har då rätt till målsägandebiträde och skadestånd.

Om den nya lagen och polisen arbete kopplat till den på polisen.se

Regional handbok om Barn som riskerar att fara illa

Den som känner oro för att ett barn far illa har ett personligt ansvar för att göra en anmälan. Inom hälso- och sjukvård samt tandvård är alla anmälningsskyldiga. Det betyder att du genast ska anmäla till socialtjänsten om du i din yrkesroll känner oro, misstänker eller får kännedom om att barn riskerar att fara illa.

Till den regionala handboken om barn som riskerar att fara illa på Region Hallands webbplats

Handbok för ensamkommande barn och unga

Socialtjänstens handläggning sker på i princip samma sätt oavsett om det är ett ensamkommande barn eller ett annat barn som är i behov av socialtjänstens insatser. Samtidigt behöver socialtjänsten ta hänsyn till den specifika situation som ensamkommande barn befinner sig i. Handläggningen av ärenden som gäller ensamkommande barn påverkas också av regler som har att göra med asylprocessen. Barnen ska erbjudas ett tryggt och säkert boende och få det stöd som de behöver i övrigt. Denna handbok ska ses som ett komplement till Socialstyrelsens övriga handböcker om utredning, placering och uppföljning av ärenden inom socialtjänsten som rör barn och unga och tillämpningen av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Till handbok för ensamkommande barn och unga för Socialtjänsten på Socialtjänstens webbplats

 

Miniila-appen - stöd till barn och unga på flyk

Barn på flykt säger att en av de saker de saknar mest är tillgång till pålitlig information. Därför arbetar Rädda Barnen tillsammans med Missing Children Europe med en app som kan hjälpa barn och unga på flykt till säkerhet och skydd.

På Räcca Barnens webbplats kan du ta del av mer information om appen och själv ladda ner den till din telefon.

Flickor mer utsatta än pojkar på nätet

Statens medieråd lyfter i sina senaste undersökningar ungas situation, mående och medievanor. Rapporten visar att flickor mår sämre och är mer utsatta på nätet än pojkar. 

Till rapporten på Statens medieråds webbplats

Så kan integrationen för ensamkommande tjejer förbättras

Ensamkommande kvinnor och flickor behöver få tydlig information om vilka rättigheter kvinnor har i Sverige. Många kvinnor riskerar annars att avstå från möjligheter och lagstadgade rättigheter.

Ta del av artikeln på forkning.se

Barndom utan bakfylla

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Ändå far 320 000 barn i Sverige illa av sina föräldrars drickande.
Som vuxen i barnets närhet kan du göra skillnad bara genom att finnas där. Enkla saker som att lyssna, bjuda på middag eller skjutsa till träning kan vara helt avgörande.

Läs mer om initiativet barndom utan bakfylla på initiativets webbplats

Så kan kommunen stötta nyanlända familjer

Rädda Barnens stödlinje har mellan 2015–2019 tagit emot över 4500 samtal från barn, unga och föräldrar som är nya i Sverige. I samtalen har det framkommit att många föräldrar inte alltid har förstått eller fått den information som de behöver för att veta var de kan vända sig i olika frågor. Det har också visat sig att många är rädda för att ta kontakt med t ex socialtjänsten. Rädda Barnen har därför skapat fem filmer som tar upp några av de områden som har varit framträdande i samtalen tillsammans med förslag på hur situationen kan förbättras för föräldrarna. Filmerna vänder sig till kommuner och yrkesutövare inom socialtjänst.

Ta del av filmerna på RäddaBarnen.se

Situationer där barn kan fara illa

Barn kan riskera att fara illa i många olika situationer och av en eller flera olika orsaker. Barn som lever i utsatta situationer behöver ofta särskilt stöd från socialtjänsten och andra verksamheter i samhället. Här beskriver Socialstyrelsen olika exempel på situationer där barn kan behöva särskilt stöd från socialtjänsten.

På Kunskapsguiden.se kan du läsa mer om situationer där barn kan fara illa

 

 

Skolan kan förbättra för barn i samhällets vård

Barn i samhällets vård mår sämre än andra barn och presterar sämre i skolan. Men de har förtroende för skolans personal och presterar bättre efter individuell kartläggning i skolan, visar en avhandling från Linköpings universitet.

Ta del av avhandlingen på forskning.se

Hälsa och livskvalitet varierar bland asylsökande barn och unga

En majoritet av asylsökande barn och unga uppger att de mår bra och att de tycker att skolan är viktig. Det visar en enkätundersökning bland asylsökande i åldern 12–20 år. Samtidigt pekar resultaten på sämre hälsa och livskvalitet bland de barn och unga som inte bor med sina familjer.

Ta del av hela artikeln på Folkhälsomyndighetens webbplats

Ungdomars utsatthet för våld

Ungdomar i åldern 15–24 år är den grupp i samhället som är mest utsatt för våld. Unga kvinnor utsätts oftare för psykiskt och sexuellt våld. Våldet utövas oftast i någons hem. Unga män blir oftare utsatta för fysiskt våld, och våldet äger oftast rum i offentliga miljöer.

Läs mer på Nationellt centrum för kvinnofrids webbplats

Barn och ungas erfarenheter av sexuella trakasserier

Barn och unga utsätts i hög grad för sexuella trakasserier, i exempelvis skola och på sociala medier. Därför behöver du som möter barn och unga ha kunskap om hur du kan bemöta den som utsatts.

För mer information om hur du kan möta barn och unga på Jämställdhetsmyndighetens webbplats.

Motverka våld i ungas parrelationer

Ungarelationer.se är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan alla mellan 15-20 år vända sig oavsett om de blir utsatta, är den som utsätter eller är en kompis. Ungarelationer.se drivs av Insamlingsstiftelsen 1000 Möjligheter som sedan 2010 har mött unga utsatta för våld både online och i deras 1000-mottagning.

Ta del av ungarelationers webbplats

KALENDER

18 januari 2022 Kl. 18.00 - 19.15

Killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer

Våld i unga relationer är vanligare än många vet - nästan var fjärde ung tjej har varit utsatt för brott i sin relation.
Hur ser våldet ut, vad finns det för varningstecken och vad kan du som förälder göra för att förebygga, upptäcka och hjälpa?

23 februari 2022 Kl. 08.45 - 12.00

Delaktighet och inflytande - del 3

Del tre i utbildningsserien om delaktighet, inflytande och rättigheter för personer med olika funktionsnedsättningar.

3 mars 2022 Kl. 14.45 - 18.30

Delaktighet och inflytande - del 4

Del fyra i utbildningsserien om delaktighet, inflytande och rättigheter för personer med olika funktionsnedsättningar.

4 maj 2022 Kl. 09.00 - 12.00

Att öppna upp för samtal med barn och unga om sex och relationer

Tonåringar efterfrågar samtal om sex och relationer, yngre barn har också frågor och funderingar.

Tyck till!

Har du synpunkter eller andra idéer till brevet så skicka gärna in dina förslag till oss.

Anslut dig gärna till Ett hållbart Halland.

Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon: 010-224 30 00
Slottsgatan 2, 301 86 Halmstad

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/halland
E-post: halland@lansstyrelsen.se
Så behandlar vi dina personuppgifter

Dela utskicket | Avregistrera