Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Hallands län

Social Hållbarhet

Nyhetsbrev oktober 2022

*|data:head|*

Nyhetsbrev - Boende och närmiljö

Vi vill med detta nyhetsbrev informera om aktuellt gällande frågor för social hållbarhet i Hallands län och bjuda in till samverkan. I detta nyhetsbrev inkluderar vi flera perspektiv av social hållbarhet. Genomgående i nyhetsbrevet kommer du vid varje nyhet att finna taggningar till Agenda 2030


Välkomna att läsa!

// Utvecklingsenheten, på Länsstyrelsen i Hallands län

Blomman för de åtta folkhälsoområdena där boende är förstorat.

Boende och närmiljö - ett av folkhälsopolitikens målområden

Boende och närmiljö är ett av åtta målområden i folkhälsopolitiken som Länsstyrelsen arbetar med utifrån sitt nya folkhälsouppdrag. Tillgång till en god och ekonomiskt överkomlig bostad i ett område som ger samhälleliga förutsättningar för social gemenskap bidrar till trygghet, tillit och en god och jämlik hälsa. Samhällsplaneringen bör motverka segregation och exponering för skadliga miljöfaktorer, samt främja god luftkvalitet, minskat trafikbuller och tillgång till grönområden. Med ett jämlik-hälsaperspektiv inom samhällsplanering kan förändringar åstadkommas som påverkar människors levnadsvillkor och minskar ojämlikheten i hälsa.

Viktiga förutsättningar och fokusområden är:

  • tillgång till en fullgod och ekonomiskt överkomlig bostad
  • bostadsområden som är socialt hållbara
  • sunda boendemiljöer på jämlika villkor.

Läs mer om de nationella mål och målområden som finns inom folkhälsopolitiken på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läs mer om det nya uppdraget kopplat till folkhälsopolitiken på Regeringens webbplats

Lägenheter

Sammanfattning av 2021 års regionala bostadsmarknadsanalyser

Länsstyrelsernas regionala bostadsmarknadsanalyser ger en bild av utvecklingen på de olika regionala bostadsmarknaderna och visar på skillnader såväl som likheter mellan och inom länen. Varje län har sina specifika förutsättningar, men vissa gemensamma utmaningar återkommer också.

Sammanfattning av 2021 års bostadsmarknadsanalyser på Boverkets webbplats

Bild på framsidan av bostadsmarknadsanalysen från Halland 2022

Regional bostadsmarknadsanalys

Länsstyrelsen ansvarar för att årligen ta fram en bostadsmarknadsanalys. Den är ett regionalt kunskapsunderlag om situationen i länet och om hur bostadsmarknaden har utvecklats under de senaste åren. Bostadsmarknadsanalysen ger en övergripande bild av det aktuella läget i länen, sätter fokus på viktiga frågor samt ger inspiration och utgör underlag för kommunala diskussioner, riktlinjer för bostadsförsörjning och översiktsplanering.

Bostadsanalysen riktar sig till kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i länen, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i regionen. Analysen lämnas till Boverket.

Ta del av Bostadsmarknadsanalysen för Halland 2022 på Länsstyrelsens webbplats

Läs mer om bostadsförsörjning på Länsstyrelsens webbplats

kläder, stolar och mat utomhus

Nationell hemlöshetsstrategi

Den nationella hemlöshetsstrategin med omfattande satsningar för att motverka hemlöshet under strategiperioden 2022 – 2026 har beslutats. Målet är att minska och förebygga att personer hamnar i hemlöshet.

Om den nationella hemlöshetstrategin på Regeringens webbplats

Uppdrag att stödja kommunerna i arbetet mot hemlöshet

Länsstyrelserna har uppdrag att stödja kommunerna i arbetet för att motverka hemlöshet. Under 2022 –2026 kommer  länsstyrelserna årligen att redovisa hur arbetet har gått.

Ta del av uppdraget på Regeringens webbplats

Nya underlag med mått på bostadsbristen ska underlätta kommunernas arbete med bostadsförsörjningen

Riksdagen har beslutat om en ändring av lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Ändringen började gälla den 1 oktober i år. I samband med ändringarna har Boverket tagit fram ett underlag som ska stödja kommunerna i deras arbete med bostadsförsörjningen.

Läs nyheten och ta del av handboken på Boverkets webbplats

Barnkonventionen försvarar barns rättigheter i den byggda miljön

En femtedel av Sveriges befolkning är barn och unga under 18 år. Barnkonventionen består av flera olika artiklar som sammantaget bidrar till perspektiv och åtaganden som stärker barns rättigheter i samhället. När den byggda miljön planeras, utformas och förvaltas ska barns rättigheter tillgodoses genom hela processen för att kunna skapa goda livsmiljöer för alla barn.

Mer om hur barnkonventionen försvarar barns rättigheter i den byggda miljön på Boverkets webbplats

Diskriminering vid tillhandahållande av hyresbostäder

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tagit fram en rapport med syfte att beskriva risker för diskriminering vid tillhandahållande av hyresbostäder och ge förslag på åtgärder för att motverka sådan diskriminering. Utgångspunkten är att undersöka hur hyresvärdar förmedlar bostäder och vilka krav och villkor som hyresvärdar ställer på bostadssökande.

Mer om rapporten på diskrimineringsombudsmannens webbplats

Statistik som rör migration till Sverige

Här hittar du statistik över inkomna och avgjorda ärenden som rör migration till Sverige, samt statistik över anvisningar och mottagande i kommuner. Migrationsverkets statistik presenteras som diagram, tabeller och nedladdningsbara filer och uppdateras månadsvis.

Ta del av statistiken från migrationsverkets webbplats

Skyddat boende för våldsutsatta

Skyddat boende är ofta ett viktigt första steg för våldsutsatta kvinnor och barn att komma bort från sin förövare. Samtidig finns en rad utmaningar, till exempel kring finansiering, upphandling och kvalitet. Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram frågor och svar som stöd till kommuner.

Till frågor och svar på SKRs webbplats

Kartläggning av kommunernas insatser för att hjälpa våldsutsatta personer

I juni 2021 gav regeringen uppdrag till länsstyrelserna i Sverige att kartlägga kommunernas insatser för att hjälpa våldsutsatta personer, med eller utan barn, att ordna stadigvararande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende. Uppdraget är en del av regeringens åtgärdspaket för att intensifiera arbetet med mäns våld mot kvinnor.

 

Ta del av rapporten på Länsstyrelsens webbplats

Motverka social dumpning

En särskild utredare ges i uppdrag att främja samverkan mellan kommuner och lämna förslag till åtgärder för att motverka social dumpning.

Ta del av uppdraget på Regeringens webbplats

Barnhälsomiljö

God hälsa som barn är en förutsättning för ett gott långt liv. Barns vistelsemiljö under uppväxten påverkar i hög grad deras hälsa både som barn och som vuxna. Kartläggning av barns miljörelaterade hälsa är därför viktigt för att möjliggöra en god och jämlik levnadsstandard för barn.

Rapporten vänder sig till alla som på något sätt påverkar barns miljö och vardag i sina beslut, till exempel beslutsfattare och handläggare på kommuner, regionen och länsstyrelsen, men även till dem som är verksamma inom barnhälsovård, förskola och skola. Den kan användas som beslutsunderlag för åtgärder och prioriteringar för att förebygga ohälsa och uppnå jämlik hälsa, samt i arbetet med Agenda 2030, miljömålen och folkhälsomålen.

Ta del av Barnhälsomiljörapporten på Länsstyrelsens webbplats

Information om brottsförebyggande arbete på olika språk

Grannsamverkan och trygghetsvandringar är beprövade metoder för att minska brottsligheten och öka tryggheten i ett bostadsområde. Brå har översatt material om metoderna till ett flertal språk. Med ett översatt material kan fler medborgare nås och engagera sig i att skapa en tryggare miljö i deras bostadsområde.

Om grannsamverkan och trygghetsvandringar på Brottsförebyggande rådets webbplats

Fritidsbanken – låna sport- och friluftsutrustning gratis

Konceptet Fritidsbanken förenar social och ekologisk hållbarhet. Här kan alla låna sport- och friluftsutrustning gratis i 14 dagar och den som har utrustning kan skänka och dela den med andra. Genom att testa först kan användaren undvika onödiga inköp och begagnade prylar får ett andra liv. I Halland har hittills Halmstad, Falkenberg och Laholm anammat konceptet.

Mer om Fritidsbanken på Fritisbanken.se

Länsstyrelsernas bedömning av situationen inom elförsörjning i södra Sverige

Landshövdingarna i Västra Götalands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län har tagit fram en bedömning av situationen inom elförsörjning i södra Sverige. Bedömningen är framtagen utifrån en scenarioanalys som beskriver hur samhället påverkas av fortsatt höga prisnivåer, effektbrist och slutligen bortfall av elnät.

Ta del av bedömningen på Länsstyrelsens webbplats

KALENDER

8 november 2022 Kl. 09.00 - 10.00

Föreläsning om ekonomiskt våld

Välkommen till Länsstyrelsens föreläsning om ekonomiskt våld med fokus på mäns ekonomiska våld mot kvinnor i nära relationer. Vad är det och vad gör det med den drabbade?

Extern utbildning

9 november 2022 Kl. 09.00 - 17.00

CBA bostadsdag i Halmstad 9 november

En heldag med föredrag och diskussioner. Temat för bostadsdagen är Hållbar bostads- och stadsdelsutformning, socialt, ekonomisk och ekologiskt.

10 november 2022 Kl. 09.00 - 12.00

En skola för alla- oavsett funktionshinder

Länsstyrelserna i Halland och Skåne bjuder in till en digital konferens med fokus på ett strategiskt arbete för en skola för alla. Konferensen riktar sig i första hand till politiker, skolhuvudmän och skolledning samt elevhälsan.

11 november 2022 Kl. 09.00 - 15.00

Kunskapsdag med Martin Forster och halländskt erfarenhetsutbyte

Välkommen att tillsammans med andra föräldraskapsstödsaktöer i Halland ta del av Länsstyrelsen Skåne och Föräldraskapsstöd Syds digitala kunskapsdag med Martin Forster, legitimerad psykolog och fil dr. i psykologi.

Föreläsningen är i Stockholm

14 november 2022 Kl. 09.00 - 16.30

Så motverkar vi att ensamkommande barn försvinner

Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna bjuder in till en utbildningsinsats med fokus på problematiken gällande ensamkommande barn som försvinner. Särskilt fokus ligger på målgruppen ensamkommande barn från Nordafrika med hög förekomst av avvikningar.

14 november 2022 Kl. 15.00 - 20.00

Vi behöver din hjälp att agera mot mäns våld mot kvinnor!

Det allvarliga våldet mot kvinnor fortsätter, vi måste reagera starkare och tillsammans agera för att stoppa det. Du och din organisation kan göra skillnad!

21 - 27 november 2022

En vecka fri från våld

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor och vikten av våldsförebyggande arbete.

21 november 2022 Kl. 18.30 - 20.30

Flickorna som sprang - om människohandelns bortglömda ansikte

Simon Häggström är författare och arbetar även som polisinspektör specialiserad på prostitution och människohandel för sexuella ändamål vid Norrmalmspolisen i centrala Stockholm. Nu kommer han till Halland och föreläser.

22 november 2022 Kl. 13.00 - 16.00

Utbildning i sexuell hälsa för samhälls- och hälsokommunikatörer

I samarbete med Länsstyrelserna erbjuder RFSU en digital utbildning i sexuell hälsa för samhälls- och hälsokommunikatörer under hösten 2022.

22 november 2022 Kl. 18.00 - 20.00

Flickorna som sprang - om människohandelns bortglömda ansikte

Simon Häggström är författare och arbetar även som polisinspektör specialiserad på prostitution och människohandel för sexuella ändamål vid Norrmalmspolisen i centrala Stockholm. Nu kommer han till Halland och föreläser.

29 november 2022 Kl. 09.00 - 12.15

Barns rätt till information vid en samhällskris

Barnombudsmannen och Länsstyrelserna bjuder in till en konferens som syftar till att öka kunskapen om hur man kan säkerställa barns rätt till information vid samhällskris. Konferensen är kostnadsfri och genomförs digitalt.

 

30 november - 1 december 2022 Kl. 08.00 - 17.00

Nationell samling för delaktighet: Internationella funktionshindersdagen 2022

Under två fullspäckade dagar kommer ni få ta del av metoder och kunskap kring hur det funktionshinderspolitiska arbetet kan bedrivas. Goda exempel på kommunalt och regionalt arbete kommer också att presenteras.

Grundutbildning att gå när du vill

Grundutbildning i minoritetslagstiftning

I den här utbildningen får du veta mer om vad lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär och hur den kan tillämpas i praktiken. Utbildningen utgår från ett rättighetsperspektiv med ett tydliggörande av minoriteternas rättigheter samt kommuners, regioners och myndigheters ansvar.

Bli en del av ett Hållbart Halland

Anslut dig gärna till Hållbart Halland, där finns kunskapsunderlag, metoder och goda exempel för arbetet med social hållbarhet.

Tyck till om nyhetsbrevet!

Har du synpunkter eller andra idéer till brevet så skicka gärna in dina förslag till oss.

Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon: 010-224 30 00
Slottsgatan 2, 301 86 Halmstad

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/halland
E-post: halland@lansstyrelsen.se
Så behandlar vi dina personuppgifter

Dela utskicket | Avregistrera