Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Hallands län

Social Hållbarhet

Nyhetsbrev mars 2023

*|data:head|*

Nyhetsbrev - Tema: Inflytande och delaktighet

Vi vill med detta nyhetsbrev informera om aktuellt gällande frågor för social hållbarhet i Hallands län och bjuda in till samverkan. I detta nyhetsbrev inkluderar vi flera perspektiv av social hållbarhet. Genomgående i nyhetsbrevet kommer du vid varje nyhet att finna taggningar till Agenda 2030


Välkomna att läsa!

// Utvecklingsenheten, på Länsstyrelsen i Hallands län

Fem ungdomar som står i en park

Rätten att få vara delaktig och utöva inflytande är centrala principer i det internationella regelverket för mänskliga rättigheter

Det skyddar på ett uppenbart och direkt sätt allas inneboende förmåga att bilda sig åsikter och bidra till förbättrade levnadsvillkor för sig själv och för andra.

Ta del av hela kunskapsstödet för Delaktighet och inflytande på Länsstyrelsernas webb för mänskliga rättigheter 

Folkhälsopolitikens målområden – Målområde 7: Kontroll, inflytande och delaktighet

För att åstadkomma en god och jämlik hälsa är det viktigt att främja alla individers möjligheter till kontroll, inflytande och delaktighet i samhället och i det dagliga livet. Det är även viktigt att arbeta för de mänskliga rättigheterna och med att motverka diskriminering och annan kränkande behandling samt främja frihet från hot och våld.

Målområde 7 innehåller följande fokusområden:
• Ett jämlikt deltagande i demokratin
• Ett jämlikt deltagande i det civila samhället
• Arbetet för de mänskliga rättigheterna
• Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
• Ökad kontroll inflytande och delaktighet för vissa individer och grupper

Läs mer om målområde 7: Kontroll, inflytande och delaktighet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Två personer som lägger upp postit-lappar på bordet

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv

Det övergripande jämställdhetspolitiska målet är: Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Målet är uppdelat i sex delmål. Delmål 1 handlar om en jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren i beslutsfattandet.

Män har makt och inflytande i samhället i betydligt högre utsträckning än kvinnor. Det gäller till exempel inom näringslivet, arbetslivet, inom akademin och i media. Att både kvinnor och män finns representerade i det politiska livet är en demokrati- och rättvisefråga. Att uttrycka sitt samhällsengagemang och ha inflytande över vilka frågor som finns på agendan ska inte vara beroende av kön. Makt och inflytande - det vill säga delaktighet, handlar inte bara om att räkna huvuden utan också om att ha samma rätt och möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare.

Kvinnor har chefspositioner i lägre utsträckning än män såväl i Halland som i riket. Forskning visar att föreställningar om ledarskap i hög utsträckning är kopplat till föreställningar om maskulinitet, vilket innebär fördelar för män. Representationen i politiska församlingar är någorlunda jämt fördelad, men möjligheter till inflytande skiljer sig ändå åt mellan kvinnor och män. Kvinnor som är aktiva inom politik och som journalister vittnar om att de blir utsatta för trakasserier i högre utsträckning än män. Politiker i högt uppsatta positioner riskerar att utsättas för våld, men utsattheten ser olika ut för kvinnor och män. Unga kvinnor i politiken är exempelvis särskilt utsatta för härskartekniker, nedsättande behandling och trakasserier.

Läs mer om delmål 1 på jämställdhetsmyndighetens webbplats

beskrivning till vallokal

Ett sekel av rösträtt och valbarhet

Det finns tecken på att utvecklingen när det gäller kvinnors representation i politiken har stannat av de senaste 25 åren. På flera områden har utvecklingen dessutom gått bakåt. Det krävs ett särskilt fokus på unga för att nå en jämn fördelning av makt och inflytande, visar en rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

Ta del av rapporten på Jämställdhetsmyndighetens webbplats

lagbok och klubba

Vissa grupper är underrepresenterade när besluten fattas

Att uttrycka sina åsikter och värderingar och använda sig av sin yttrandefrihet och föreningsfrihet, samt rätten att rösta är ojämnt fördelad i befolkningen, såväl i Halland som i riket. Inrikes födda, män, högutbildade och personer som bor i områden med högre socioekonomiskt status är mer delaktiga i de beslut som tas i samhället än andra grupper. Det gäller såväl deltagande i samhällsplanering, beslut i näringslivet och i valdeltagandet. Personer som bor i socioekonomiskt utsatta områden, utrikes födda och personer som lever i utsatthet, exempelvis långtidsarbetslösa och sjukskrivna, är inte lika delaktiga och ges därmed inte likvärdiga möjligheter att påverka beslutsfattandet.

Läs mer om detta och hur det påverkar samhället på jamnt.regionhalland.se

personer som står och röstar bakom skynke

Högt men ojämlikt valdeltagande

Valdeltagande och det politiska deltagandet är högt i Halland. Totalt deltog cirka 90% av samtliga röstberättigade i Riksdagsvalet 2018, ett par procentenheter högre än i riket. Men valdeltagandet är inte jämnt fördelat i befolkningen. Yngre deltar mindre än äldre, personer med kortare utbildning mindre än de med längre utbildning, utrikes födda mindre än inrikes födda och personer med funktionsnedsättning mindre än personer utan. Högst är valdeltagandet i Kungsbacka och lägst i Hylte.

Mönstret är tydligt: i samma grupper där utsattheten är stor är också valdeltagandet lägre. I vissa grupper, exempelvis personer med dyslexi eller svårt nedsatt rörelseförmåga, är valdeltagandet så lågt som 60-65%.

Läs mer om hur det påverkar Halland när vissa grupper inte är med där beslut fattas på jämnt.regionhalland.se

Tavla med texten ungt perspektiv på

Länsstyrelsen stödjer ungas inflytande i regional politik och verkar för fler demokratiska arenor i Halland

24% av Hallands befolkning består av barn och unga upp till 19 år. Det är en stor del av hallänningarna och därmed viktigt att få med barn och ungas perspektiv i beslut som rör alla våras livsförutsättningar.

Faktum är att det inte är ett val vi gör, utan en skyldighet enligt svensk lagtext. Barnkonventionen gör att barn har rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. Det är därför hög tid att politiker, beslutsfattare och unga i Halland möts och för dialog om det som påverkar oss i vår vardag och som präglar vår gemensamma framtid.

Länsstyrelsen har i uppdrag att utveckla sin tillämpning av barnets rättigheter samt stödja kommuner och regioner i arbetet med att säkerställa den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter.

Stödet till kommuner och regioner ska beakta såväl barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande som barns lika tillgång till rättigheter oavsett var de bor.

Ungas inflytande i fokus på konferens från Länsstyrelsen i Hallands läns webbplats

man som tränar

Digitala plattformen för migration och hälsa

Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland samverkar med Hallands kommuner, myndigheter och idéburna organisationer enligt regional strategi och modell. Fokus i arbetet ligger på psykisk hälsa och grupperna nyanlända, asylsökande, kvotflyktingar, anhöriga till nyanlända och tillståndslösa.

Ta del av plattformen på Länsstyrelsens webbplats

pojke som leker i sanden

Broschyr om att vara ny i Sverige och leva med en funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighet har tagit fram en broschyr för nya i Sverige på nio språk som visar på vilka stöd och hjälpmedel man kan ansöka om när man har en funktionsnedsättning.

Ta del av broschyren på Myndigheten för delaktighets webbplats

bok, papper och penna med ett rött hjärta över

Alla har rätt till en sexuell och reproduktiv hälsa

Sexualiteten och reproduktionen påverkar de allra flesta människor genom hela livet och kan ha en stor betydelse för allmän hälsa, livskvalitet, självkänsla och personliga relationer. I Sverige har befolkningen, utifrån ett internationellt perspektiv, en god sexuell och reproduktiv hälsa. Men det finns systematiska skillnader mellan olika samhällsgrupper, och vissa grupper har en sämre sexuell och reproduktiv hälsa. Dessa skillnader i hälsa uppkommer som en konsekvens av att det finns ojämlikhet i livsvillkor och tillgång till resurser mellan olika grupper. Att förändra de förutsättningar och strukturella faktorer som påverkar hälsan är därför en grundläggande del i folkhälsoarbetet.

Om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på Folkhälsomyndighetens webbplats

Om den nationella strategin för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på Folkhälsomyndighetens webbplats

Genom att inkludera frågor om sexuell och reproduktiv hälsa kan du arbeta för ökad hälsa och uppfyllda rättigheter. Kunskapscentrum för sexuell hälsa (Västra Götalandsregionen) har tagit fram en e-utbildning för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. Ta del av utbildningen på Folkhälsomyndighetens webbplats.

kvinna som snusar

Användning av nikotinsnus vanligast bland unga kvinnor

Användning av nikotinsnus, dagligen eller ibland, är vanligast bland unga kvinnor. För både kvinnor och män är användningen av nikotinsnus högst i den yngsta åldersgruppen och lägst i den äldsta (figur 7). I åldersgruppen, 16-29 år, uppgav 18 procent av kvinnorna och 12 procent av männen att de använde nikotinsnus dagligen eller ibland.

Figuren ovan beskriver andel (procent) personer i åldern 16-84 år som uppgav användning av nikotinsnus dagligen eller ibland, uppdelat på ålder och kön.

Om vuxnas bruk av tobak och nikotinprodukter på Folkhälsomyndighetens webbplats

gravid kvinna håller på sin mage i sovrum

Snusanvändningen bland gravida kvinnor ökar

Trots att studier visar att snusning under graviditeten dessutom ökar risken för plötslig spädbarnsdöd ökar snusanvändningen bland gravida kvinnor. Både bland snusande och rökande kvinnor ligger andelen för dödfödsel över 5 procent, att jämföra med 3,5 procent för de kvinnor som varken snusar eller röker. Att allt fler unga kvinnor lockas av det vita snuset är därför mycket negativt. Forskning har också påvisat en koppling mellan snusanvändning under graviditeten och för tidig födsel och läpp-käk-gomspalt, samt att nikotin finns i bröstmjölk 12 timmar efter avslutad snusning

Ta del av rapporten på Länsstyrelsens webbplats

webbsida till Youmo

Youmo - information om kroppen

Youmo.se är en sajt för unga som är 13 till 20 år. Här finns information om kroppen, sex och hälsa, jämställdhet, rättigheter och hjälp för att må bra. Youmo är en del av UMO Om UMO - Umo.

På Youmo kan unga se bilder och filmer och läsa på arabiska, dari, somaliska, svenska eller tigrinska.

Till Youmo.se

webbsida till svartsjuka är inte romantiskt

”Svartsjuka är inte romantiskt”

”Svartsjuka är inte romantiskt” är en kampanj vars syfte är att uppmärksamma och synliggöra killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Årets inriktning är att nå ut till yrkesverksamma som möter unga - vuxna med kunskap och förståelse för ungas relationer kan göra stor skillnad. Kampanjen pågår under februari och mars och inleddes med en digital konferens. Konferensen bjöd på föreläsningar och presentationer av lokala exempel på arbete mot våld i ungas relationer.

Nu finns inspelningar från programpunkterna tillgängliga att ta del av i efterhand. Ta del av föreläsningen på youtube. 

Till kampanjsidan www.svartsjukaarinteromantiskt.se

barn som målat med sig på handen

Kartläggning av våldsutsattheten bland personer med funktionsnedsättning

På uppdrag av regeringen har Myndigheten för delaktighet (MFD) kartlagt hur våldsutsattheten ser ut bland personer med funktionsnedsättning. Rapporterna visar att personer med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld jämfört med övrig befolkning.

Lär rapporten om "Funktionsnedsättning en risk för våldsutsatthet" på Myndigheten för delaktighet (MFD) webbplats

stetoskop

Ökad kontroll inflytande och delaktighet för vissa individer och grupper

I regeringens ANDTS-strategi 2022-2025 innebär delmål 5 att personer med skadligt bruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.

Brukarstyrd är ett projekt som får medel av Allmänna Arvsfonden. Ett projekt som är till för att stärka de Brukarråd inom missbruk och beroende som finns runt om i Sverige. Målet är att det ska finnas Brukarråd i alla Sveriges regioner. Genom detta projekt avser vi skapa det nationella kansli som behövs för att genom riktade aktiviteter stödja de regionala brukarråden med utbildningar, kommunikationsstrategier, organisering och till viss del ekonomiskt när vi har våra nationella träffar.

Syftet är att ge en organisatorisk plattform för det nationella brukarrådet. Syftet är vidare att framföra de regionala brukarrådens – våra medlemmars idéer och bidra med insatser som värnar om den enskilde brukarens möjligheter och rättigheter. Vi blir en samlad kraft och en röst nationellt utifrån ett brukarperspektiv inom missbruk/beroende av alkohol, narkotika, läkemedel och spel.

Praktiskt innebär det att vi genom ett centralt kansli som inte finns idag och om bud i viktiga orter för utvecklingsarbetet utgör en central stödfunktion för alla brukarorganisationer i landet som vill verka för en bättre missbruks/beroendevård.

Till regeringens ANDTS-strategi

För mer information om Brukarstyrd på deras webbplats

KALENDER

Extern aktivitet - kostnad tillkommer

18-19 april 2023

Barnrättsdagarna

Varje barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden och att få en uppväxt fri från alla former av våld. Barnaga, övergrepp, psykiskt och fysiskt våld strider mot såväl barnkonventionen som Europarådets sociala stadga.

Den 18-19 april arrangeras Barnrättsdagarna i Karlstad av Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Årets tema: Varje barns rätt till en uppväxt fri från våld

29 mars 2023 Kl. 09.00 - 12.00

Seminarium - Folkhälsa med fokus på fysisk aktivitet

Välkommen till ett seminarium om folkhälsa med fokus på fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet påverkar vår hälsa i positiv riktning. Tillsammans kan vi skapa samhälleliga förutsättningar som främjar fysisk aktivitet för alla.

11 november 2022 Kl. 09.00 - 15.00

Bosättningsdagen 2023

Välkomna till bosättningsdagen 2023! Nationella bosättningsgruppen bjuder in till en myndighetsgemensam bosättningsdag. I bosättningsgruppen ingår representanter från länsstyrelserna, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

26 april 2023 Kl. 09.00 - 16.00

Temadag om extrem värme – ett hot mot äldres hälsa

Välkommen till Länsstyrelsen i Hallands temadag om extrem värme och dess påverkan på äldres hälsa. Dagen syftar till att öka kunskapen och förståelsen för hur verksamheter kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande för äldres hälsa under en värmebölja.

26 april  Kl. 09.00 - 10.00

Förstå familjen – ett verktyg för dig som möter föräldrar med kognitiva svårigheter

Förstå familjen är ett verktyg för dig som i ditt arbete möter föräldrar med olika kognitiva svårigheter. Verktyget innehåller kunskapspåfyllnad, berättelser och frågor att fundera och resonera kring. Framför allt är Förstå familjen fyllt med konkreta tips och förslag på hur du kan säga och göra för att nå fram, förstå mer, guida i föräldraskapet och ge rätt stöd.

3 maj 2023 Kl. 08.30 - 16.00

Hallands resa mot Agenda 2030

Vill du vara med på en spännande utvecklingsresa mot ett hållbart Halland 2030? Startskottet för resan blir i Kungsbacka med en heldagskonferens den 3 maj. Detta är ett steg i Hallands gemensamma kraftsamling för att nå en hållbar utveckling och den första årliga konferensen. Delta och bidra till vår gemensamma resa mot Agenda 2030 och de globala målen!

4 maj 2023 Kl. 09.00 - 16.00

Utbildning i FREDA-kortfrågor

Välkommen till en utbildningsdag kring metoden FREDA. FREDA-kortfrågor är en del av Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relation. Under utbildningen kommer du att få grundläggande kunskap och stöd för att kunna börja använda FREDA-kortfrågor i din verksamhet.

22 maj 2023 Kl. 09.00 - 16.00

Utbildning i FREDA-kortfrågor

Syftet med föreläsningen är att ge grundläggande kunskap och stöd för att använda bedömningsinstrumentet FREDA-kortfrågor. Utbildningen riktar sig till verksamma inom kommun, region, civilsamhälle eller myndighet i Hallands län som har i uppgift att verka för att våldsutsatta får hjälp och stöd.

Bli en del av ett Hållbart Halland

Anslut dig gärna till Hållbart Halland, där finns kunskapsunderlag, metoder och goda exempel för arbetet med social hållbarhet.

Tyck till om nyhetsbrevet!

Har du synpunkter eller andra idéer till brevet så skicka gärna in dina förslag till oss.

Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon: 010-224 30 00
Slottsgatan 2, 301 86 Halmstad

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/halland
E-post: halland@lansstyrelsen.se
Så behandlar vi dina personuppgifter

Dela utskicket | Avregistrera