Länsstyrelsen Stockholm

Nämdöskärgården, en blivande nationalpark - ovan och under ytan

Nyhetsbrev 18 maj 2021

Arbetet med att bilda en nationalpark är i full gång

Nu har arbetet med att bilda den tredje nationalparken i Stockholms län tagit ordentlig fart. Det handlar om att skydda, bevara, tillgängliggöra och utveckla något så världsunikt som en relativt orörd del av Stockholms skärgård. Tanken med att göra en nationalpark är att stärka skyddet men också att ge fler möjlighet att uppleva den typiska skärgårdsnaturen, landskapet och djurlivet – ovan och under ytan.

Genom det här nyhetsbrevet kan du hålla dig uppdaterad i det fortsatta arbetet. Vi hoppas att du vill följa oss i arbetet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården!

Här kan du prenumerera på nyhetsbrevet

Kartbild med röd skrafering visar utredningsområdet för den nya nationalparken. Källa: Länsstyrelsen, karta Lantmäteriet.

Ett stycke bevarad skärgård - ovan och under ytan

Utredningsområdet för den blivande nationalparken innehåller både mellan- och ytterskärgård och ligger öster om ön Nämdö i den mittersta delen av Stockholms skärgård. Det består av vidsträckt vatten, större öar och ett myller av kobbar och skär. Här finns redan idag flera naturreservat och fågelskyddsområden.

Mer information finns på Länsstyrelsens webbplats.

Omslag till foldern "Så bildas en nationalpark". Tre foton: på et fjäll, en säl och en kvinna framför en skylt i naturen.

Så bildas en nationalpark

Att bilda en nationalpark tar flera år och innehåller flera steg. I arbetet ingår bland annat att köpa in mark, ta fram förslag på skötsel och att tillgängliggöra området för besökare. Just nu arbetar vi intensivt med markförhandlingar parallellt med inventeringar och framtagande av underlag. Arbetet bedrivs i samverkan mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholm, Värmdö kommun, Skärgårdsstiftelsen och Havs- och vattenmyndigheten. I arbetet kommer även lokala aktörer att involveras på olika vis, bland annat genom våra två systerprojekt Omlandsprojektet och Biosfärprojektet.

Så bildas en nationalpark

Informationsskylt om besökarenkäten i Nämdöskärgården sommaren 2021.

Vad tycker du som besökare är viktigt?

Som en del i nationalparksarbetet vill vi gärna veta mer om hur du som besöker området redan nu upplever det. Mellan maj och oktober kommer du som besöker bland annat naturreservaten på Bullerö, Långskär, Långviksskär och Biskopsö att mötas av skyltar där vi ber dig om hjälp att svara på en digital enkät. Vi frågar om varför du besöker området, och om hur du tar sig dit? Hur området upplevs och vad som kan bli bättre? Svaren kommer att användas i arbetet med att stärka och lyfta fram olika upplevelsevärden.

Du som inte har varit i området nyligen och inte heller planerar att resa dit just i sommar får också gärna lämna dina tips och idéer, men då via Länsstyrelsens webbplats.

Om bildandet av en nationalpark i Nämdöskärgården

Omslag rapporten Fågelskär i Stockholms skärgård. Motiv två strandskator på en berghäll.

Inventeringar en viktig del i förberedelserna

Inom ramen för nationalparksbildningen pågår ett intensivt arbete med att inventera de natur- och friluftslivsvärden som finns i utredningsområdet. Redan förra sommaren smög vi igång med flera inventeringar.

Kustfågelinventering

Bland annat genomfördes en fågelinventering på 20 fågelskär och elva större öar. Stockholms skärgård är ett av Östersjöns viktigaste häckningsområden för flera kustfågelarter. Örikedomen i Nämdöskärgården och dess många grunda flader bjuder på goda förutsättningar för både häckning och födosöksmöjligheter. Här finns arter ur grupperna doppingar, skarvar, svanar, gäss, änder, vadare, labbar, måsfåglar och alkor. I fjolårets inventering höll vi särskilt utkik efter tre ovanliga arter av tättingar - mindre flugsnappare, lundsångare och höksångare som sedan tidigare varit hemmahörande i området.

Läs rapporten här

Alger i norrfladen Bullerö. Foto: Ingrid Nordemar.

Kransalger, havsnajas och lurig gädda

Under fyra veckor mellan maj och augusti förra året gjordes en översiktlig undersökning av havsvikar i tre skärgårdsreservat (Bullerö, Långskär och Långviksskär). Totalt besöktes 59 grunda vikar. Information om djup, temperatur, salthalt, pH, bottensubstrat, vegetation och fisk samlades in. Variationen var stor både mellan olika platser och vid olika tidpunkter under säsongen. Då artsammansättningen i små vikar varierar i hög grad av faktorer som väderlek (is, regn, stormar, vindriktning) i kombination med platsens geografi (areal, djup, landtopografi med mera) så fortsätter arbetet med uppföljande studier även denna sommar. 

Våra systerprojekt - omlandsprojektet och biosfärprojektet

Parallellt med bildandet av nationalparken pågår ett par andra projekt i ungefär samma område.

  • Ett av dem är Omlandsprojektet som drivs av Värmdö kommun och Länsstyrelsen med medel från Tillväxtverket och Region Stockholm. Det ettåriga projektet ska utmynna i en analys över de band, beroenden och möjligheter som finns mellan det omgivande området och den nya nationalparken. Metoden som används i projektet är hämtad från Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi och kallas "The six thinking hats". Med denna analyseras omlandet ur sex olika perspektiv. Under april var det startskott för utbildning i metoden där tio personer från Nämdö deltog. Deltagarna fick i uppdrag sätta på sig "den vita hatten" och beskriva sin egen ö uppdelat på tre lager: naturlandskapet, det sociala landskapet och tekniklandskapet. Beskrivningen fick enbart bygga på fakta utan åsikter eller kriktik, och utgör en grund för det fortsatta arbetet. 
  • Föreningen Nämdö Green Archipelago har också bildats för att göra en förstudie med ekonomiskt stöd av Världsnaturfonden (WWF) om ett eventuellt biosfärområde i Nämdöskärgården. Biosfärområden handlar om hållbar utveckling och naturvård och ska vara modeller för att genomföra FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. De utses av Unesco efter nominering från medlemsländerna. I dag finns det sju sådana områden i Sverige - och 701 i hela världen. Om Biosfärområden på Naturvårdsverkets webbplats. 
Instagram-ikon

Följ oss på Instagram

Vill du veta mer om nationalparksbildningen?
Du kan följa arbetet och lära dig mer om området och vad det erbjuder på vårt instagramkonto.

www.instagram.com/namdoskargardensnp/

Mer information och kontakt

 

Arbetet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården drivs av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholm, Värmdö kommun och Havs- och vattenmyndigheten. 

 

Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för den regionala projektledningen i arbetet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården. Du hittar mer information på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm/namdoskargarden 

Du kan även nå oss som arbetar med nationalparksbildandet via e-post.

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 10 00

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm
E-post: stockholm@lansstyrelsen.se
Så behandlar vi dina personuppgifter

Dela utskicket | Avregistrera