Länsstyrelsen Stockholm

Pressmeddelande

10 juni 2021

Ny studie ger fördjupad kunskap om våldsutövare och sexköpare

Vem utför våld i nära relationer och vem köper sex? Det har Länsstyrelsen tagit reda på genom en studie av misstänkta våldsutövare i Stockholms län. Syftet är att få en mer mångsidig bild av vilka våldsutövarna är samt möjliggöra för samhällsaktörer att fånga upp och möta dessa målgrupper i det våldsförebyggande arbetet.

Det finns inte mycket forskning som studerar bakgrundsfaktorer hos våldsutövare i nära relation eller hos dem som köper sex. För att öka förståelsen om vilka personer som är misstänkta för dessa brott har Länsstyrelsen låtit göra en intersektionell studie där det ingår personer i Stockholms län som är misstänkta för nämnda brottstyper under åren 2016 och 2017 och uppgifter om deras kön, ålder, utbildningsnivå och om de är inrikes eller utrikes födda. Studien är gjord av Stockholms universitet och bygger på data från Brå och SCB.

– Syftet är att utveckla kunskapen om vilka som är våldsutövare. Studien är omfattande och synliggör flera intressanta resultat som visar att män är överrepresenterade i de flesta brottstyperna men att våldet också utförs av kvinnor, personer i olika åldrar och i olika former av relationer, säger Maria Sand Vaziri, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

Studien synliggör bland annat våld i samkönade relationer, som är viktigt att uppmärksamma då det finns sparsamt med forskning om denna grupp. Antalet kvinnor som är misstänkta för våld mot en kvinna i en nära relation är något högre än män som är misstänkta för våld i en nära samkönad relation. Drygt hälften av de misstänkta våldsutövarna i samkönade relationer är i åldern 15–34 år och bland kvinnorna är över hälften inrikes födda.

Bland brottstyperna som har undersökts är våld mot bekant vanligast, där misshandel mot barn är mest förekommande. För misshandel av barn i de lägre åldrarna (0–14 år) utgör kvinnor cirka 40 procent av de misstänkta. Studien visar dessutom att runt två tredjedelar av de misstänkta personerna är utrikesfödda.

– Det går inte att utläsa om det är föräldrar som är misstänkta gärningspersoner, men vad man sett i tidigare forskning är det troligt. Insatser till föräldrar eller personer i barnens direkta närhet, oavsett kön, blir därför en viktig del i det våldsförebyggande arbetet, säger Maria Sand Vaziri.

Gällande köp av sexuella tjänster och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling är enbart män misstänkta. Vid utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling är majoriteten av de misstänkta inrikes födda.

– Köp av sex kan bland annat diskuteras utifrån maktstrukturer och jämställdhet. Studien ger kunskap om vilka som misstänks för dessa typer av brott. Men kompletterande undersökningar behöver göras om vi bättre ska förstå orsaken till sexköp, säger Maria Sand Vaziri.

Med en fördjupad kunskap om misstänkta våldsutövare kan samhällsaktörer anpassa sina insatser för att förebygga och bekämpa våld så att målgrupperna nås så tidigt som möjligt.

­– Därför ser vi gärna att studien används som kunskapsunderlag för planering av våldsförebyggande insatser i länet och för att förhindra återfall i brott, säger Maria Sand Vaziri.

"Vem misstänks för våld?" ­– en intersektionell analys

Den genomsnittliga åldern för samtliga misstänkta gärningspersoner i materialet är cirka 38 år. 74 procent är män och 26 procent är kvinnor. Hälften har grundskola som högsta utbildningsnivå. Halva populationen är inrikes födda och den andra halvan är utrikes födda.

Kontakt

Maria Sand Vaziri, utvecklingsledare, tel: 010-223 14 16

Emelie Nyman, presskommunikatör, tel: 010-223 15 04

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 10 00

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm
E-post: stockholm@lansstyrelsen.se
Så behandlar vi dina personuppgifter

Dela utskicket | Avregistrera