Länsstyrelsen Stockholm

Nationella minoriteter

Nyhetsbrev 24 juni 2021

Agenda 2030 och minoritetspolitiken

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har under våren genomfört tre kunskapshöjande aktiviteter. En av dem var en informationsträff om samspelet mellan Agenda 2030 och minoritetspolitiken. Träffen riktade sig till kommuner, regioner och myndigheter. En av föreläsarna var Jonas Frykman, strategisk rådgivare och f.d. utredningssekreterare i Agenda 2030-delegationen.

Materialet läggs inom kort ut på minoritet.se

Uppdrag om ungas utsatthet för antizigansim

Länsstyrelsen i Stockholm har i uppdrag att öka kunskapen om barn och ungas utsatthet för antiziganism. Som en del i det uppdraget lanserades webbplatsen jagärrom.se i april, vilket vi berättade i föregående nyhetsbrev. Jagärrom.se vänder sig till unga som söker inspiration och förebilder, eller till dem som vill veta mer om minoriteten romer.

Besök webbplatsen Jagärrom.se

Webbutbildning om minoritetslagstiftningen

Arbetet med Länsstyrelsen i Stockholms och Sametingets webbutbildning om minoritetslagstiftningen fortsätter. Under våren har en producent anlitats i projektet, som har intervjuat företrädare och tjänstepersoner för olika verksamheter som arbetar med nationella minoriteters rättigheter runtom i landet. Intervjuerna kommer lyftas i utbildningen, som lanseras i slutet av 2021.

Tornedalsteatern vinnare av årets minoritetsspråkspris 

Institutet för språk- och folkminnen delar sedan 2012 årligen ut ett pris som belöning för goda insatser i arbetet för och med minoritetsspråk och som en uppmuntran till fortsatt arbete.

I år är det Tornedalsteatern som tilldelats årets Minoritets­språkspris för sitt breda och inkluderande arbete för att tillgängliggöra såväl meänkieli som den tornedalska kulturen. I motiveringen skriver juryn bland annat att ”teatern vänder sig både till barn och vuxna, och med hjälp av textning på scenen kan alla, oavsett kunskaper i meänkieli, ta del av föreställningarna”.

Läs mer på minoritet.se

NYHETER FRÅN MYNDIGHETER

 • Institutet för språk- och folkminnen har fått förnyat uppdrag från regeringen som bland annat innebär att myndigheten ska plocka ut sex förslag per språk ur handlingsprogram för bevarandet av de nationella minoritetsspråken. Tre förslag som går att genomföra på kort sikt och tre på lång sikt. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2021.
 • Skolverket har haft i uppdrag att lämna förslag på hur en nationell samordning av undervisningen i nationella minoritetsspråk inom skolväsendet kan organiseras så att undervisningen i språken stärks. Skolverkets förslag fokuserar på de tre huvudspåren fjärrundervisning, utbildning av lärare och läromedel. Läs rapporten här.
 • Den 22 maj genomfördes det val i Sametinget. Ta del av resultatet på sametinget.se och SVT Nyheters samlade rapportering om Sametingsvalet.
 • Filminstitutet fördelar stöd för att främja tillgången till film på de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, jiddisch, romani chib och samiska. Stöd kan sökas för filmpedagogiska projekt och för spridning, visning och versionering av film. Projekten ska syfta till att främja tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken på kort eller lång sikt.

ANDRA NYHETER I KORTHET

 • Den 15 juli är det tornedalingarnas dag. Dagen kan bland annat firas tillsammans med Svenska Tornedalingars Riksförbund, som kommer att sända hela programmet digitalt från Tärendö. Läs mer på riksförbundets webbplats.
 • Region Gävleborg har under våren 2021 utlyst särskilda uppdrag, bland annat kopplade till Sveriges nationella minoriteters kultur och språk. Nu är det klart vilka kulturskapare som får kulturuppdragen.
 • Efter flera års översättningsarbete har Svenska kyrkan tagit emot översättningar av delar av kyrkohandboken till fyra dialekter i romani chib. Mottagningen skedde vid gudstjänster på pingstdagen den 23 maj, bland annat i Linköpings domkyrka där biskop Martin Modéus medverkade.
 • För tredje året i rad uppmärksammar Sametingen i Sverige, Norge och Finland de samiska språken genom en språkvecka som genomförs v. 43, 25–31 oktober 2021. Privata och offentliga institutioner, företag, organisationer och andra aktörer uppmanas att synliggöra samiska språken just denna vecka.
 • En läromedelsportal i jiddish har lanserats. Familjen Jiddisch, ett läromedel i jiddisch för nybörjare, består av sex teman. Läromedlet är utformat så att lärare kan använda materialet utifrån varje elevs behov.
 • Den romska föreningen Fusion har med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tagit fram en minidokumentärserie bestående av tre avsnitt. I avsnitten får vi träffa romer som berättar om sina upplevelser av att vara rom i dagens Sverige. Filmskaparnas förhoppning är att fler romer ska våga vara öppna om sin romska identitet i skolan och på sin arbetsplats samt att fler i samhället ska få kunskap om romer. Filmerna finns på Youtube: avsnitt 1avsnitt 2 och avsnitt 3.
 • Årets sverigefinska ord 2021 är myyssata. Ordet baseras på svenskans verb att mysa och har ingen exakt motsvarighet i den finska som talas i Finland. Ordet utsågs i Sveriges Radio Finska som anordnade tävlingen "Årets sverigefinska ord" för fjärde gången.
 • Den samiska författaren Elin Marakatt från Ađevuopmi/Idivuoma har gett ut sin första bilderbok "Lilli, áddjá ja guovssahas” (Lilli, farfar och norrskenet) på tolv språk.

Information och kontakt

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget samordnar och följer upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli (alla varieteter).
Läs mer på minoritet.se.

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 10 00
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm
E-post: minoriteter.stockholm@lansstyrelsen.seSametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
Webbplats: www.sametinget.se
E-post kansli@sametinget.se  

Så behandlar vi dina personuppgifter
Dela utskicket | Avregistrera