Länsstyrelsen Stockholm

Nämdöskärgården, en blivande nationalpark - ovan och under ytan

Nyhetsbrev september 2021

En grupp människor står och lyssnar till en kvinna i keps framför ett rödmålat äldre hus. Foto: Länsstyrelsen.

Berättelserna om Nämdöskärgårdens nationalpark – workshops i oktober

Vad vill du lyfta för framtidens nationalparksbesökare? Vad brukar du berätta om området och om vad man kan uppleva där? Tillsammans med Centrum för naturvägledning anordnar vi under oktober tre fristående workshopstillfällen där vi gärna vill träffa dig som på något sätt möter människor i området för den blivande nationalparken. Du kanske arbetar, bor eller vistas mycket i området eller har någon förmåga, kunskap eller ett intresse gällande området som kan vara värdefullt att dela med dig av? Vad tycker du är viktigt – nu, förr, i framtiden? Två av mötena hålls digitalt och ett tillfälle genomförs förhoppningsvis på plats i Stavsnäs.  

Läs mer och anmäl dig via kalendariet på Länsstyrelsens webbplats

Bild från presentationen av upplevelsevärden - kvinnlig talare i infälld bildruta och ett bildkollage med foton på ett skärgårdslandskap, sälar, fisk i undervattensmiljö, historisk bild på skärgårdsbor samt på brun stuga. Foton: Länsstyrelsen.

Dokumentation från informationsmötet

Tack alla ni som deltog vid vårt digitala informationsmöte den 31 augusti. Det kändes väldigt bra med ett möte där vi kunde berätta om det pågående arbetet och förklara vad som ingår och inte inom ramen för bildandeprocessen och även få tillfälle att höra och kunna svara på era frågor. Bildspelet från mötet ligger nu upplagd på sidan om nationalparksbildningen på Länsstyrelsens webbplats.

En fråga som lyftes vid mötet var om inventeringsresultat kommer att delas publikt. Svaret är att det är lite olika – en del material kommer att göras publikt via rapporter eller olika former av faktadelning på webbsidan eller instagramkontot samt vid möten, annat material kommer att endast att användas internt som arbetsmaterial vid framtagandet av förslag till föreskrifter och förvaltningsplan för nationalparken. 

Till sida om nationalparksbildningen

Foto på tre personer sedda bakifrån i skogen med ljung i förgrunden. Foto: Länsstyrelsen.

Fältresa med fokus på platser för att visa upplevelsevärden

Parallellt med med att samla in och ställa samman kunskapsunderlag kring natur- och kulturvärden i utredningsområdet har arbetet med en förstudie kring besökarmottagning inletts. Syftet är att identifiera vilka upplevelsevärden som ska prioriteras och ligga till grund för planeringen av besökarmottagning i Nämdöskärgårdens blivande nationalpark. Som ett led i detta arbete gjorde projektledningsgruppen i september en fältresa och tittade bland annat på olika platsers förutsättningar att stärka och lyfta fram olika upplevelsevärden.  

Förberedelser för marin kartering

Under september har Sveriges geologiska undersökningar tillsammans med Havs- och Vattenmyndigheten inlett en pilotstudie kring marina undersökningar där Nämdöskärgården utgör ett så kallat modellområde. Faktiskt arbete med karteringar förväntas dock inte komma igång förrän under 2022.

Miljödepartementet besöker utredningsområdet

Under hösten kommer representanter från Miljödepartementet att göra ett studiebesök i området för den blivande nationalparken för att informera sig om arbetet med bildandeprocessen och på plats uppleva några av de värden som området erbjuder.

Erfarenhetsutbyte med vår västliga grannpark i Kosterhavet

I slutet av september planerar bildandeprojektet en studieresa till Kosterhavets nationalpark, som är Sveriges första marina nationalpark. Kosterhavets nationalpark består liksom utredningsområdet i Nämdöskärgården av ett stort havsområde med flera öar, kobbar och skär. Syftet är att ta del av deras erfarenheter och lärdomar från såväl bildandet som förvaltningen av nationalparken.

Foto på skylt med besökarenkät på väggen på en rödmålad sjöbod. Foto: Länsstyrelsen.

Delta gärna i besökarenkäten

Till och med vecka 44 sitter den digitala besökarenkäten uppe runt om i utredningsområdet. Välkomna att lämna synpunkter, tankar och idéer.

Det går också bra att svara via www.enkat.net/namdo.

Mer information och kontakt

Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för den regionala projektledningen i arbetet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården. Du hittar mer information på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm/namdoskargarden 

Du kan även nå oss som arbetar med nationalparksbildandet via e-post nationalparksbildning-namdoskargarden@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 10 00

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm
E-post: stockholm@lansstyrelsen.se
Så behandlar vi dina personuppgifterDela utskicket | Avregistrera