Länsstyrelsen Stockholm

Nationella minoriteter

Nyhetsbrev april 2022

Årlig uppföljningsrapport om minoritetspolitiken till regeringen

Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget lämnade i går den 6 april över en samlad rapport om minoritetspolitikens utveckling år 2021 till regeringen. I rapporten presenteras utvecklingen inom det minoritetspolitiska målets delområden: diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet. Här finns också en undersökning av kommuners och regioners minoritetspolitiska mål och riktlinjer. Vidare presenteras Länsstyrelsens och Samtingets arbete med uppdraget under året, liksom andra statliga myndigheters insatser inom området.

Läs rapporten på minoritet.se

Romska hjulet.

Redovisning om arbetet med strategin för romsk inkludering

I går lämnades även en redovisning om Länsstyrelsens uppdrag att samordna och följa upp insatser inom strategin för romsk inkludering till regeringen. Redovisningen bygger bland annat på kommuner och myndigheters genomförda arbete under 2021. Länsstyrelsen konstaterar i redovisningen att efter att strategin nått halvtid så har arbetet tappat fart och genomslagskraft. Strategin har höga och ambitiösa mål vilket kräver ett långsiktigt förhållningssätt, både lokalt och nationellt.

Läs redovisningen om romsk inkludering

Ett barn tittar i en blå tygpåse. Bredvid på bordet ligger en bok och broschyr.

Tolfte lägesrapporten fån Samiskt språkcentrum

Sametinget överlämnar nu den tolfte lägesrapporten över de samiska språken i Sverige till regeringen. Precis som tidigare påpekas att det fortfarande finns brister inom utbildningssystemet som påverkar barns och ungdomars möjligheter att tillägna sig och utveckla sitt samiska språk. Nya språkcentrum i norr är en glädjande nyhet.

Läs mer på sametinget.se

Seminarium om språk, kultur och hälsa

Den 19 maj arrangerar Socialstyrelsen tillsammans med Folkhälsomyndigheten ett digitalt seminarium om hur språk, kulturell identitet och hälsa kan höra ihop samt vilka konsekvenser språkförluster kan få, både ur ett individuellt och ett samhälleligt perspektiv. Målgrupp är i första hand kommuner i förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska men även andra intresserade i mån av plats. För frågor kontakta: katarina.popovic@socialstyrelsen.se.

Anmälan till seminariet

Nätverksträff med fokus på minoritetsfrågor

Samordnare och ansvariga för minoritetsfrågor i kommuner och regioner som ingår i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska bjuds in till nätverksträff den 8 juni i Stockholm. Inbjudna är även kommuner som ingår i nätverket för romsk inkludering. Fokus för dagen kommer vara erfarenhetsutbyte och aktuell information. Deltagarnas frågor och förslag på diskussionsämnen kommer vara en utgångspunkt för dagen.

Läs mer och anmäl dig här

Fortbildning om rasism

Är ni en personalgrupp som vill ha mer kunskap om rasism? Forum för levande historias fortbildningen Kan vi prata om rasism? vänder sig till anställda i offentlig sektor. Den ger olika perspektiv på rasism genom att belysa rasismens historiska bakgrund, vilka konsekvenser den har fått och hur den påverkar samhället i dag. Fokus läggs på ansvaret att som offentliganställd arbeta mot rasism och för invånares rätt till likvärdigt bemötande.

Läs mer hos Forum för levande historia

INFORMATION OCH NYHETER FRÅN MYNDIGHETER

  • Institutet för språk och folkminnen (Isof) organiserar inför öppnandet av de fyra språkcentrumen för finska, jiddisch, meänkieli och romska. Isof har genomfört en öppen nominering för att hitta ledamöter till de styrgrupper som ska stödja språkcentrumen. Många namn har kommit in och grupperna kommer att tillsättas inom kort. 
    Annonser för anställning som språkfrämjare och verksamhetsledare på språkcentrumen ligger nu ute.
  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har fått i uppdrag att under 2022 fördela statsbidrag på sammanlagt 1,9 miljoner kronor till hälsofrämjande insatser riktade till romer. Ansökningar för projekt som genomförs tillsammans med kommun eller region och som involverar romska flickor och kvinnor kommer att prioriteras särskilt. Ansökan är öppen till den 31 maj 2022. Mer info på minoritet.se.
  • Arbetsförmedlingen erbjuder nu information på romska/romani chib om hur jobbsökarprocessen går till.
  • Den 17 maj erbjuder Forum för levande historia en forumträff för myndigheter om statens arbete mot rasism, hbtqi-fobi och hatbrott.
  • Med projektet Små språk i Norden vill Isof arbeta för en förändring så att de små språken kan leva vidare och berika den språkliga mångfalden i Norden. Isof har fått i uppdrag från Nordiska ministerrådet att samordna satsningen på att lyfta de mindre språken i Norden.

ANDRA NYHETER INOM OMRÅDET

Information och kontakt

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget samordnar och följer upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli (alla varieteter).
Läs mer på minoritet.se.

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 10 00
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm
E-post: minoriteter.stockholm@lansstyrelsen.seSametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
Webbplats: www.sametinget.se
E-post kansli@sametinget.se  

Så behandlar vi dina personuppgifter
Dela utskicket | Avregistrera