Länsstyrelsen Stockholm

Nämdöskärgården, en blivande nationalpark - ovan och under ytan

Nyhetsbrev Juni 2022

Hej!

Här kommer årets andra uppdatering från arbetet med att ta fram ett förslag till en nationalpark i Nämdöskärgården i Stockholms skärgård.

Titta gärna även på projektets webbsida där det finns samlade frågor och svar och den övergripande processen beskrivs.

Projektgruppen önskar er alla en riktigt fin sommar!

Blommande gräslök. Foto: Länsstyrelsen.

Detta pågår i nationalparksprojektet just nu

Under våren har planeringen för att utveckla besökarmottagningen inletts. Bullerö och Långviksskär föreslås i den inriktning som vi arbetar efter vara de huvudsakliga öar där viss service, information och naturvägledning kommer att finnas. Besökarmottagning styrs då i första hand dit om en nationalpark beslutas.

Utvärdering av befintliga föreskrifter (det vill säga regler) i naturreservaten inom utredningsområdet har påbörjats. Bland annat har de befintliga föreskrifterna sammanställts inför höstens arbete med att ta fram förslag till föreskrifter för den föreslagna nationalparken. Dialog med markägare om markköp eller markbyte har fortsatt haft hög prioritet eftersom statligt markägande är en grundförutsättning för bildandeprojektet. Under våren har även planering och upphandling av årets inventeringar gjorts.

Tillsammans med Centrum för naturvägledning (CNV) har förberedelser gjorts för att ta fram en naturvägledningsplan.

Inventeringar under sommaren och hösten 2022

 • Marina inventeringar – kartläggning av havsbotten, fortsatt kartläggning av vegetation med mera i grunda vikar och revmiljöer,
 • insektsinventering på Kastön, framför allt med fokus på vedlevande insekter.
Två personer i förarhytten på en båt. Foto: SGU.

Kartläggning av havsbottnen

Under sommaren kommer Sveriges geologiska undersökningar (SGU) att kartlägga havsbottnen och provta sediment i utredningsområdet. Syftet är att få mer information om havsbottnarna och om vilka bottenlevande arter som finns i området. Ett annat syfte är att identifiera eventuella miljögifter. 

Läs mer om arbetet på SGU:s webbplats.

Se en kort film om kartläggningen här. 

Vad händer i höst?

I höst fortsätter arbetet med utvärdering och utformning av de regler som kan behövas för att skydda och bevara områdets värden. Där kommer vi att behöva inspel av olika slag. Vi ser även över möjligheterna att bilda en referensgrupp för kvalitetssäkring i det kommande arbetet. Till referensgruppen kommer representanter från närområdet, intresseorganisationer och annan sakkompetens, som projektet bedömer viktig att få med, att bjudas in. 

 • Workshop om nationalparksbildning och friluftslivet, 31 augusti

  I slutet av augusti planeras en workshop kopplat till friluftslivet. Hur påverkas områdets naturvärden av friluftslivet och hur kan man med regler och vägledning minska risken för negativ påverkan i en framtida nationalpark? Vilka regler finns i dag i de befintliga naturreservaten, vad händer om man ändrar på dem eller inför nya regleringar? Exempel på ämnen som vi kommer att beröra är ankring och hastigheter, eldning, servicepunkter (dass och avfallshantering), påverkan på natur- och djurliv (tillträdesregleringar).

  Mötet kommer att hållas kvällstid i Länsstyrelsens lokaler i centrala Stockholm. Närmare information läggs upp senast i början av augusti på projektets hemsida.

 • Att tillgängliggöra "Livet under ytan"
  En stor del av den föreslagna nationalparken är hav. I höst inleds ett arbete med att planera för hur ”Livet under ytan” ska kunna tillgängliggöras för framtida besökare. Arbetet görs tillsammans med Centrum för naturvägledning. Till detta knyter vi nu personer både med professionell och lokalt förankrad kompetens. 

Omslag. Flygbild över klippig kust, titel och wsp-logotyp.

Besöksanalys i Nämdöskärgården

För att få mer kunskap om besök i området idag har projektet gett konsultföretaget WSP i uppdrag att analysera mobildata från Telia. Analysen omfattar besök i Nämdöskärgården (inklusive Jungfruskär) gjorda åren 2019−2021. År 2021 gjordes cirka 60 000 besök i det undersökta området (varav cirka 50 000 besök inom det området som utreds för den blivande nationalparken). 75 procent av besöken sker under juni, juli och augusti. Vädret har enligt analysen stor påverkan på antalet besök. 

Läs hela analysen här.

Här kan du träffa oss i sommar

Pandemin gjorde att många evenemang ställdes in i fjol och digitala informationsmöten känns inte alltid som rätt forum för samtal. I sommar planerar vi att finnas på plats vid några evenemang för att det ska bli lättare att under enklare former prata med oss eller ställa frågor om den föreslagna nationalparken.

Juli

 • 2 juli Runmarödagen på Runmarö. Passa gärna även på att lyssna på när Ann-Sofi Andersson, naturförvaltare vid Bullerö naturreservat intervjuas av hembygdsföreningen. Läs om Runmarödagen här.

Augusti

 • 14 augusti i Stavsnäs Vinterhamn. Information om tider läggs ut på webbplatsen i början av augusti.

September

 • 3 september i Gustavsberg. I samband med den flytande båtmässan Allt på Sjön i Gustavsberg.

Guidade sommarvandringar på Bullerö

Hör vår naturbevakare Ann-Sofi Andersson berätta om Bullerös unika utskärgårdshistoria. Det blir visning av museet och berättelser om Bullerölagets sammankomster i jaktstugan under tidigt 1900-tal. Efter visningen kan du vandra på öns tre olika naturstigar, ta ett bad eller äta medhavd picknick. Vandringarna arrangeras i samverkan med Värmdö kommun.

När: 16 juli och 27 augusti 

Läs mer och anmäl dig på Värmdö kommuns hemsida.

Naturguide Ann-Sofi Andersson guidar en grupp besökare inne i Jaktstugans museum. Foto: Länsstyrelsen.

Tips!

På Värmdö kommuns webbplats finns möjlighet för privatpersoner, företagare, föreningar att delta i en tidig dialog om kommunens havs- och kustplanering. Alla är välkomna att framföra sina tankar om mark- och vattenanvändning i kommunens havs- och kustområden och hur du tycker att kommunens skärgård ska utvecklas. Fler bokningsbara tider planeras att läggas ut i höst.

Tidig dialog havs- och kustplan - Värmdö kommun (varmdo.se)

Mer information och kontakt

Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för den regionala projektledningen i arbetet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården. Du hittar mer information på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm/namdoskargarden 

Du kan även nå oss som arbetar med nationalparksbildandet via e-post nationalparksbildning-namdoskargarden@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 10 00

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm
E-post: stockholm@lansstyrelsen.se
Så behandlar vi dina personuppgifterDela utskicket | Avregistrera