Länsstyrelsen Stockholm

Nationella minoriteter

Nyhetsbrev juni 2022

Ryggtavlan på två personer som läser skrivna lappar uppsatta på en dörr

Nätverksträff kommuner och regioner

Onsdagen 8 juni samlades samordnare och andra som arbetar med minoritetsfrågor från kommuner och regioner för en heldag på Ersta konferens i Stockholm för att tillsammans diskutera: Hur kan vi tillsammans bidra till ett framgångsrikt, långsiktigt och hållbart minoritetspolitiskt arbete?

Mötet hölls som Open Space, en mötesform där samtliga deltagare ges möjligheten att lägga förslag på frågor som de vill diskutera under dagen. Bland annat diskuterades hur biblioteken kan utveckla demokratin med stöd av minoritetspolitiken och hur kommunerna kan lära av varandra för att inte uppfinna hjulet varje gång.

Vi passade på att fråga Veronica Labba, handläggare inom minoritetspolitiska uppdraget, på Sametinget och en av arrangörerna hur hon upplevt dagen.

- Jag var spänd av förväntan för hur den här metoden skulle tas emot. Open space är ju inte den här traditionella mötesformen men det var häftigt att få se det här drivet, det var ingen tvekan. Det kom upp många frågor och det syntes att det fanns ett behov att få lyfta sina frågor och prata med sina kollegor runt om i Sverige. Det känns inspirerande för framtida arbete, hur man kan jobba i framtiden och vikten av delaktigheten.

Aulis Syväjärvi, samordnare från Degerfors kommun, var en av deltagarna.

- Förväntningarna inför att jag kom hit var att jag ville få inspiration och input från kollegor runt om i Sverige samt nyheter, tips och lägesanalys från Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget. Open space är inte nytt för mig, jag har jobbat så själv. Det är en bra form för mötet idag. Jag tar med mig input från kollegorna särskilt från det gruppmöte jag själv initierade för dagen. Och sen att ta del av stora sammanfattningen som man får läsa där hemma på kammaren sen. Det här är ett bra sätt att fånga upp erfarenheter i nätverket. Skulle kunna behövts en dag till.

Mötet följs upp digitalt den 15 juni och under hösten för att gå från ord till handling.

Tecknad bild med figurer som representerar de nationella minoriteterna

Ny webbutbildning i minoritetslagstiftningen

Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget har tillsammans tagit fram webbutbildningen ”Grundutbildning i minoritetslagstiftningen. Förutom att ge en grundläggande kunskap i vad lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär, tydliggör utbildningen också vilket ansvar kommuner, regioner och myndigheter har inom området samt ger exempel från verksamheter som jobbar aktivt för en inkluderande minoritetspolitik.

Utbildningen lanserades den 2 juni och riktar sig främst till verksamma inom kommun, region och statlig myndighet, men också till andra som på ett eller annat sätt är engagerade i frågor som rör nationella minoriteter. Den är tillgänglig för alla och kostnadsfri.

Läs mer på minoritet.se

Den samiska flaggan som vajar i vinden

Romsk inkludering: nytt statsbidrag för kommuner!

Strategin för romsk inkludering är inne på sitt tionde år och Länsstyrelsen Stockholm har i år, genom en ändring i regleringsbrevet, fått i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner för att förbättra romers inkludering i samhället.

Arbete pågår just nu inom Länsstyrelsen för att ta fram riktlinjer för ansökningsförfarandet. Ansökan kommer att öppna under hösten med preliminärt sista ansökningsdag i mitten av oktober. Länsstyrelsen har ca 7.650.000 kr att fördela för insatser under 2022-2023.

Utifrån förordningen (2022:259) får statsbidrag lämnas till insatser som bidrar till att främja romsk inkludering inom strategins områden; utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet, kultur och språk samt civilsamhällets organisering. Förordningen trädde i kraft den 10 maj 2022.

Mer information kommer inom kort på Länsstyrelsens webbplats.

Europarådets logotyp

Europarådet granskar Sverige

Sverige lämnade förra året sin åttonde rapport till Europarådet under den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Under maj månad besökte en expertkommitté Sverige för att träffa och ställa frågor till regeringen, olika myndigheter och representanter för de nationella minoriteterna. Kommitténs observationer och bedömningar kommer att ligga till grund för de rekommendationer som Europarådets ministerkommitté sedan lämnar till Sverige.

Sveriges återkommande rapportering om europeiska språkstadgan - Regeringen.se

Logotyp Språkveckan

Gïelevåhkoe/ Giällavahkkuo/ Giellavahkko/ Giellavahkko/ Giellavahkku/ Samisk språkvecka 2022

För fjärde året i rad är det återigen dags att lyfta fram de samiska språken genom en samisk språkvecka 24-30 oktober 2022.

Förberedelser pågår tillsammans med sametingen i Finland och Norge för att gemensamt uppmärksamma de samiska språken inom alla samhällsområden.

Besök www.giellavahkku.org för mer information om vilka aktiviteter som genomförs inför och under språkveckan.

Språkmaterial kommer också tillgängliggöras på www.sametinget.se/sprakvecka

Nordiskt samiskt språkpris delas ut hösten 2022

Medborgare, organisationer, institutioner och myndigheter i Norge, Sverige, Finland och Ryssland kan utse en kandidat för språkpriset år 2022. Ge ett skriftligt förslag på en prisvinnare med en skriftlig motivering på högst 1–2 sidor. Förslaget ska vara bedömningskommittén tillhanda senast 7 augusti 2022.

Nordiskt samiskt språkpris delas ut hösten 2022 - Sametinget

INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ANDRA MYNDIGHETER

Regeringens handlingsprogram för minoritetsspråken

I slutet av april fattade regeringen beslut om ett handlingsprogram för bevarande och främjande av de fem nationella minoritetsspråken. Programmet omfattar cirka 40 miljoner kronor per år under 2022–2024.

Temasida Nationella minoriteter

Du har väl inte missat regeringens temasida Nationella minoriteter. Här hittar du information om regeringens arbete för de nationella minoriteterna.

Nationella minoriteter - Regeringen.se

Institutet för språk och folkminnen, Isof

Rekrytering pågår till språkcentrum

Institutet för språk och folkminnen, Isof, arbetar vidare med att förbereda inför införandet av språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romska. Rekryteringen av språkfrämjare och verksamhetsledare pågår och är inne i sitt slutskede. Isof räknar med att den nya personalen är på plats senast månadsskiftet augusti-september. En ny avdelning skapas internt som kommer att arbeta med de nationella minoritetsspråken och svenskt teckenspråk. Utöver språkfrämjare och verksamhetsledare rekryteras också en revitaliseringsexpert och under sommaren kommer en annons att publiceras gällande en språkpolitisk utredare.

Nyheter gällande språkcentrum publiceras löpande på Isof:s webbplats

Situationen för nationella minoriteter inom den kommunala äldreomsorgen

Socialstyrelsen har under maj sammanställt en undersökning om den kommunala äldreomsorgen för nationella minoriteter. Undersökningen är en del av Socialstyrelsens regeringsuppdrag att ta fram former för att långsiktigt följa de nationella minoriteternas situation inom myndighetens ansvarsområden och kommer att göras regelbundet för att även få ett jämförande perspektiv över tid. Undersökningen kommer även att ligga till grund för Länsstyrelsen Stockholm och Sametingets övergripande uppföljning av minoritetspolitikens utveckling.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsens
konferens i höst

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen anordnar en konferens den 29 september under rubriken ”Hälsa, vård och omsorg för nationella minoriteter”. Konferensen hålls i Solna på Folkhälsomyndighetens lokaler. Huvudsaklig målgrupp är tjänstepersoner i kommuner som arbetar med nationella minoriteter och/eller inom strategin för romsk inkludering samt närliggande områden, som t.ex. folkhälsa och mänskliga rättigheter. Konferensen är kostnadsfri. Inbjudan med program skickas ut under juni månad.

Ansök till samisk mentorprogram och ungdomsprojekt

Samiskt språkcentrum, Sametinget arrangerar mentor – lärling-program i samiska språk med start under hösten 2022 och söker lärlingar med intresse att stärka och utveckla sitt samiska språk. Mentorprogram för sydsamiska är redan igång.

Samiska ungdomar som vill språkpeppa andra att prata och skriva samiska genom språkfrämjande aktiviteter såsom fysiska träffar, film och sociala medier kan inom kort ansöka till att vara med i språkgrupper. Till varje språkgrupp sökes ungdomar över 18 år med kunskaper i samiskt språk, med stort engagemang för att uppmuntra och inspirera till att främja och stärka samiskan.

Begränsat antal platser! Anmälan till aktiviteterna på gielejarnge@sametinget.se

Mer information kommer inom kort på Samiskt språkcentrum - Sametinget

ANDRA NYHETER INOM OMRÅDET

  • Kyrkans roll i försvenskningen av tornedalingar, kväner och lantalaiset. Den 15-16 juni bjuder Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset och Svenska kyrkan Luleå stift in till symposium för att lyfta fram kyrkans roll vid försvenskningen av meänkelitalande områden efter att gränsen till Finland drogs 1809. Tyvärr har sista dag för anmälan passerat för medverkan på plats men symposiet kan följas direkt på webben eller i efterhand. Program: Kyrkans roll i försvenskningen av tornedalingar, kväner och lantalaiset - Komisuuni.se

  • Sanningskommissionens ledamöter utsedda. Statsrådet Jeanette Gustafsdotter har den 3 juni 2022 utsett ledamöterna till sanningskommissionen som ska granska statens övergrepp mot det samiska folket och enskilda samer. Detta innebär att kommissionen nu kan påbörja sitt viktiga arbete. 

  • Jiddisch för nuvarande och framtida lärare. Nu satsar Skolverket på jiddisch. För att öka antalet lärare i jiddisch samarbetar Skolverket med Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, det vill säga de städer som har de största judiska församlingarna och där det troligen finns störst utbud av både potentiella lärare och elever.

  • 5 folk festival. För nionde året i rad kommer 5 Folk Festival att vara ett inslag i Sommarstockholm. Sveriges fem nationella minoriteter får här chansen att visa upp sig från sin bästa sida med musiker och sångare från hela landet. Samer som också är Sveriges urfolk, tornedalingar, judar, romer och sverigefinnar kommer att på olika scener underhålla stockholmarna helt gratis. Det kommer att bjudas på danslektioner, möten med minoritetsföreträdare och härlig musik! Festivalen hålls den 22 juni och 9 augusti i Kungsträdgården

  • SWE-FINN-FEST den 17–18 juni. Sverigefinska ungdomsförbundet, Axevallas Folkhögskola samt Axvall IF organiserar en 2 dagars sommarfestival i Axevalla Folkhögskola. Detta event är GRATIS för Sverigefinska ungdomsförbundets medlemmar upp till 25 år.

En tecknad sol

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget
önskar er en fin sommar!

Information och kontakt

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget samordnar och följer upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli (alla varieteter).
Läs mer på minoritet.se.

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 10 00
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm
E-post: minoriteter.stockholm@lansstyrelsen.seSametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
Webbplats: www.sametinget.se
E-post kansli@sametinget.se  

Så behandlar vi dina personuppgifter
Dela utskicket | Avregistrera